Из­бо­ри­те за пре­зи­дент и ре­фе­рен­ду­мът ще бъ­дат на 6 но­ем­в­ри

Capital - - СЕДМИЦАТА -

В пе­тък де­пу­та­ти­те гла­су­ва­ха пре­зи­ден­т­с­ки­те из­бо­ри и ре­фе­рен­ду­мът, ини­ци­и­ран от еки­па на „Шо­у­то на Сла­ви“, да се про­ве­дат през пър­ва­та не­де­ля на но­ем­в­ри. Пред­ло­же­ни­е­то на ГЕРБ бе под­к­ре­пе­но от „Ата­ка“, АБВ, ПФ и РБ. Ден пре­ди то­ва Кон­с­ти­ту­ци­он­ни­ят съд (КС) оря­за три от шест­те въп­ро­са, по ко­и­то тряб­ва­ше да се про­ве­де ре­фе­рен­ду­мът. Та­ка гла­со­по­да­ва­те­ли­те ня­ма да бъ­дат за­пи­та­ни да­ли ис­кат бро­ят на де­пу­та­ти­те да бъ­де на­ма­лен на 120, да­ли да може да се гла­су­ва и елек­т­рон­но и да­ли по­ли­цейс­ки­те на­чал­ни­ци по мес­та да бъ­дат из­би­ра­ни на ма­жо­ри­тар­ни из­бо­ри. Мо­ти­ви­те на КС от­нос­но пър­вия и тре­тия въп­рос са, че пар­ла­мен­тът не може да до­пус­ка до­пит­ва­не по въп­ро­си извън соб­с­т­ве­на­та си ком­пе­тен­ция, а по го­ре­о­пи­са­ни­те два въп­ро­са може да се про­из­на­ся са­мо Ве­ли­ко на­род­но съб­ра­ние. Елек­т­рон­но­то гла­су­ва­не пък ве­че бе под­ло­же­но на ре­фе­рен­дум през 2015 г. и до­пит­ва­не­то не може да бъ­де пов­та­ря­но в след­ва­щи­те две го­ди­ни. Съ­дът бе­ше се­зи­ран от пре­зи­ден­та Ро­сен Плев­не­ли­ев през май, след ка­то пар­ла­мен­тът ре­ши да пус­не и шест­те въп­ро­са без ре­дак­ция.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.