Вър­хов­ни­ят съд ре­гис­т­ри­ра пар­тия ДОСТ

Capital - - СЕДМИЦАТА -

Съ­ди­и­те от Вър­хов­ния ка­са­ци­о­нен съд Ва­ня Алек­си­е­ва, Ев­ге­ний Стай­ков и Свет­ла Чор­ба­джи­е­ва от­ме­ни­ха оп­ре­де­ле­ни­е­то на съ­дия Ли­лия Или­е­ва от Со­фийс­ки град­с­ки съд, с ко­е­то от­ка­за ре­гис­т­ра­ция на пар­ти­я­та на Лют­ви Мес­тан ДОСТ. В ре­ше­ни­е­то, пуб­ли­ку­ва­но в пе­тък на обед, вър­хов­ни­те съ­дии са на­пи­са­ли, че не спо­де­лят „съ­об­ра­же­ни­я­та на СГС, въз ос­но­ва на ко­и­то е от­ка­за­на ре­гис­т­ра­ци­я­та на ПП ДОСТ“. Пре­ди две сед­ми­ци съ­дия Или­е­ва от­ка­за ре­гис­т­ра­ци­я­та на ДОСТ, ка­то обя­ви, че фор­ма­ци­я­та на Мес­тан фор­мал­но от­го­ва­ря на за­ко­на, но не и на ду­ха му. Спо­ред ре­ше­ни­е­то й име­то ДОСТ - аб­ре­ви­а­ту­ра, ко­я­то съв­па­да с ду­ма­та при­я­тел на тур­с­ки, из­да­ва­ло ней­ния „ет­ни­чес­ки“ха­рак­тер. Друг ар­гу­мент бе, че пар­ти­я­та най-ве­ро­ят­но е ет­ни­чес­ка, за­що­то ней­ни­те уч­ре­ди­те­ли са пре­дим­но с тур­с­ки име­на. В съ­ща­та хи­по­те­за оба­че са и ДПС и НПСД. В на­ча­ло­то на сед­ми­ца­та пък про­ку­ра­ту­ра­та, ко­я­то на пър­ва ин­с­тан­ция се обя­ви в пол­за на фор­ма­ци­я­та и не виж­да­ше при­чи­на тя да не бъ­де ре­гис­т­ри­ра­на, сме­ни по­зи­ци­я­та си, за­що­то на­ме­ри про­пус­ки в до­ку­мен­ти­те на пар­ти­я­та.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.