БЕХ пла­си­ра вто­ра еми­сия об­ли­га­ции

Capital - - СЕДМИЦАТА -

Бъл­гар­с­ки­ят енер­ги­ен хол­динг пла­си­ра вто­ра еми­сия кор­по­ра­тив­ни об­ли­га­ции на меж­ду­на­род­ни­те ка­пи­та­ло­ви па­за­ри. Са­мо за два дни пред­ла­га­не­то на 5-го­диш­ни не­о­без­пе­че­ни кни­жа съб­ра ин­вес­ти­тор­с­ки ин­те­рес и прик­лю­чи със за­пис­ва­не на об­ли­га­ции за 550 млн. ев­ро при до­ход­ност 5.125%. В на­ча­ло­то на про­це­ду­ра­та ста­на яс­но, че не­на­зо­ван ин­вес­ти­тор е ре­зер­ви­рал 20% от еми­си­я­та. По ин­фор­ма­ция на „Ка­пи­тал“ан­га­жи­мен­тът е на Ев­ро­пейс­ка­та бан­ка за въз­с­та­но­вя­ва­не и раз­ви­тие.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.