660 млн. лв. ев­ро­фон­до­ве за со­ци­ал­но сла­би

Capital - - СЕДМИЦАТА -

СУБ­СИ­ДИИ С бли­зо 660 млн. лв. ев­ро­фон­до­ве ще се фи­нан­си­рат со­ци­ал­ни дей­нос­ти ка­то обу­че­ния, ин­тег­ра­ция и връ­ща­не на па­за­ра на тру­да на со­ци­ал­но сла­би. Су­ма­та обя­ви ми­нис­тъ­рът на тру­да и со­ци­ал­на­та политика Зор­ни­ца Ру­си­но­ва. Сред­с­т­ва­та са оси­гу­ре­ни по опе­ра­тив­на­та прог­ра­ма „Раз­ви­тие на чо­веш­ки­те ре­сур­си“( ОПРЧР). Към то­зи мо­мент са за­поч­на­ти че­ти­ри про­це­ду­ри на стой­ност 300 млн. лв., по­каз­ва справ­ка на Ми­нис­тер­с­т­во­то на тру­да и со­ци­ал­на­та политика, из­п­ра­те­на на „Ка­пи­тал“. За те­зи сред­с­т­ва ще може да се кан­ди­дат­с­т­ва до 2018 г. В но­вия прог­ра­мен пе­ри­од са пред­ви­де­ни 15 млн. лв. за со­ци­ал­но­то пред­п­ри­е­ма­чес­т­во, ка­то бе­не­фи­ци­ен­ти мо­гат да са об­щи­ни и ра­бо­то­да­те­ли.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.