Биз­нес имо­ти­те от­бе­ляз­ват сил­но по­лу­го­дие

Capital - - СЕДМИЦАТА -

ПАЗАР Сдел­ки­те с биз­нес имо­ти в Бъл­га­рия, склю­че­ни през пър­во­то по­лу­го­дие на 2016 г., са с 80% по­ве­че спря­мо съ­щия пе­ри­од на ми­на­ла­та го­ди­на. Дан­ни­те на кон­сул­тан­т­с­ка­та ком­па­ния Forton по­каз­ват, че стой­ност­та на при­до­би­ва­ни­я­та на офис­ни, тър­гов­с­ки, ин­дус­т­ри­ал­ни пло­щи и хо­те­ли, как­то и на пар­це­ли за стро­и­тел­с­т­во, са дос­тиг­на­ли 114 млн. ев­ро. Поч­ти ана­ло­гич­но чис­ло пре­ди дни съ­об­щи­ха и от Colliers International - 117 млн. ев­ро. Сред при­чи­ни­те за за­сил­ва­щия се ин­те­рес към биз­нес имо­ти в Бъл­га­рия спо­ред ана­ли­за­то­ри­те са ста­бил­на­та по­ли­ти­чес­ка об­с­та­нов­ка в стра­на­та и доб­ри­те ико­но­ми­чес­ки пер­с­пек­ти­ви.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.