СДЕЛКИ И ПРОЕКТИ

Capital - - СЕДМИЦАТА -

Ки­рил До­мус­чи­ев пла­ни­ра да от­пи­ше ве­те­ри­нар­ни­те за­во­ди „Би­о­вет“от фон­до­ва­та бор­са. Ос­нов­ни­ят ак­ци­о­нер на „Би­о­вет“- „Хю­ве­фар­ма“(86.32%), и по-мал­ки­ят - „Опор­тю­ни­ти 2009“(3.68%), от­п­ра­ви­ха тър­го­во пред­ло­же­ние за при­до­би­ва­не на ос­та­на­ли­те ак­ции в про­из­во­ди­те­ля на це­на от 13.30 лв. за ак­ция. Тър­го­во­то ве­че е вне­се­но в Ко­ми­си­я­та за фи­нан­сов над­зор и ча­ка одоб­ре­ни­е­то й.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.