Тур­с­ки­те влас­ти обя­ви­ха зат­ва­ря­не­то на 131 ме­дии

Capital - - СЕДМИЦАТА -

Тур­с­ки­те влас­ти обя­ви­ха, че зат­ва­рят 131 ме­дии, сред ко­и­то 3 ин­фор­ма­ци­он­ни аген­ции, 16 тв ка­на­ла, 23 ра­ди­ос­тан­ции, 45 вес­т­ни­ка и 15 спи­са­ния. Ед­на от тях - в. Zaman, бе пос­та­ве­на под дър­жа­вен кон­т­рол през март. Из­да­де­ни са за­по­ве­ди за арес­та на 47 ней­ни слу­жи­те­ли. Мно­го от въп­рос­ни­те ме­дии са свър­за­ни с жи­ве­е­щия в САЩ ду­хов­ник Фет­хул­лах Гю­лен, ко­го­то Ан­ка­ра об­ви­ня­ва за не­ус­пеш­ния прев­рат. Влас­ти­те обя­ви­ха съ­що, че бли­зо 1700 во­ен­ни, вклю­чи­тел­но 149 ге­не­ра­ли и ад­ми­ра­ли, са би­ли увол­не­ни. Пре­ми­е­рът Би­на­ли Йъл­дъ­ръм (на сним­ка­та) за­я­ви, че пра­ви­тел­с­т­во­то може да по­ис­ка от пар­ла­мен­та да удъл­жи из­вън­ред­но­то по­ло­же­ние с още три ме­се­ца. Меж­дув­ре­мен­но ста­на яс­но, че пре­зи­ден­тът Ре­джеп Та­йип Ер­до­ган е ре­шил да от­тег­ли всич­ки съ­деб­ни де­ла, ко­и­то бя­ха за­ве­де­ни от не­го­во име сре­щу опо­зи­ци­он­ни ли­де­ри.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.