Япо­ния ще сти­му­ли­ра ико­но­ми­ка­та с ре­кор­д­ни­те 265 мл­рд. до­ла­ра

Capital - - СЕДМИЦАТА -

ПЛАН Япон­с­ки­ят пре­ми­ер Шин­д­зо Абе ще пред­ло­жи па­кет от сти­му­ли на стой­ност над 265 мл­рд. до­ла­ра (28 тр­лн. йе­ни) след­ва­ща­та сед­ми­ца, за да сти­му­ли­ра ико­но­ми­ка­та. Су­ма­та е над пред­ва­ри­тел­ни­те очак­ва­ния за око­ло 20 тр­лн. йе­ни и е бли­зо 6% от БВП на Япо­ния. Око­ло 13 тр­лн. йе­ни ще бъ­дат за „фис­кал­ни мер­ки“, ко­е­то ве­ро­ят­но ще включ­ва прог­ра­ми за за­е­ми и хар­че­не на на­ци­о­нал­ни­те и мес­т­ни­те влас­ти. Ре­ше­ни­е­то на Абе е с цел да съ­жи­ви ико­но­ми­ка­та, ко­я­то не може да се спра- ви със сла­бо­то пот­реб­ле­ние. Спо­ред Reuters са­мо око­ло 13 тр­лн. йе­ни ще се из­пол­з­ват за ди­рек­т­ни раз­хо­ди на пра­ви­тел­с­т­во­то. Ос­та­на­ли­те ще са пред­наз­на­че­ни за дър­жав­ни суб­си­дии за час­т­ни компании, ко­е­то не включ­ва пре­ки раз­хо­ди на пра­ви­тел­с­т­во­то и може да не до­ве­де до пряк сти­мул на ико­но­ми­ка­та, твър­дят ана­ли­за­то­ри. Очак­ва се в пе­тък япон­с­ка­та цен­т­рал­на бан­ка да обя­ви раз­х­лаб­ва­не на па­рич­на­та си политика, ка­то вклю­чи­тел­но ще ку­пу­ва и от на­рас­т­ва­щия пра­ви­тел­с­т­вен дълг.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.