Мер­кел: Без про­ме­ни в имиг­ран­т­с­ка­та политика

Capital - - СЕДМИЦАТА -

ПОЗИЦИЯ Ско­рош­ни­те ата­ки в Гер­ма­ния, из­вър­ше­ни от хо­ра, тър­се­щи убе­жи­ще, ня­ма да про­ме­нят на­ша­та го­тов­ност да при­е­ма­ме бе­жан­ци, за­я­ви гер­ман­с­ки­ят кан­ц­лер Ан­ге­ла Мер­кел. По ду­ми­те й на­па­да­те­ли­те „ис­кат да под­ко­па­ят на­ше­то общество, на­ша­та от­во­ре­ност и на­ше­то же­ла­ние да по­ма­га­ме на хо­ра в нуж­да, но ние твър­до от­х­вър­ля­ме то­ва“. Тя пред­ло­жи но­ви мер­ки за по­доб­ря­ва­не на си­гур­ност­та. Те включ­ват спо­де­ля­не на ин­фор­ма­ция, оп­рос­тя­ва­не на ме­ха­низ­ми­те за де­пор­ти­ра­не на те­зи, на ко­и­то бъ­де от­ка­за­но убе­жи­ще, съз­да­ва­не на „ран­на сис­те­ма за пре­дуп­реж­де­ние“за ра­ди­ка­ли­за­ция сред бе­жан­ци­те, из­пол­з­ва­не на вой­ни­ци в ан­ти­те­ро­рис­тич­ни­те опе­ра­ции и спра­вя­не с про­даж­ба­та на оръ­жия по ин­тер­нет. Мер­кел за­я­ви, че тър­се­щи­те убе­жи­ще, ко­и­то са из­вър­ши­ли ата­ки­те, са се „по­диг­ра­ли на стра­на­та, ко­я­то ги е пос­рещ­на­ла“. Но нас­тоя, че те­зи, ко­и­то бя­гат от прес­лед­ва­не и вой­на, имат пра­во­то да бъ­дат за­щи­те­ни и Гер­ма­ния „ще се при­дър­жа към сво­и­те прин­ци­пи“в да­ва­не­то на убе­жи­ще на оне­зи, ко­и­то го зас­лу­жа­ват.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.