Ка­фя­ви вой­ни vol.6

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ // МНЕНИЯ -

В прес­т­рел­ки­те меж­ду ПИК и „Блиц“се виж­да как Пе­ев­с­ки уп­рав­ля­ва ме­дий­на­та си ма­ши­на ра Мас­та­гар­ко­ва. „Блиц“съ­от­вет­но от­го­ва­ря със залп от ква­ли­фи­ка­ции и твър­де­ния, че шум­но рек­ла­ми­ра­ни­ят про­ект за те­ле­ви­зия ПИК ня­ма да се осъ­щес­т­ви. „Слу­жи­те­ли на аген­ция ПИК ма­со­во на­пус­на­ха кле­вет­ни­ка Не­дял­ко Не­дял­ков“, пи­ше „Блиц“и уточ­ня­ва, че „ком­п­ро­ме­ти­ра­ни­ят жълт из­да­тел е раз­ту­рил се­дян­ка­та на не­о­съ­щес­т­ве­на­та си те­ле­ви­зия и ос­та­вил на ули­ца­та бли­зо 60 наз­на­че­ни на тру­дов до­го­вор жур­на­лис­ти“. Ка­но­на­да­та сре­щу Не­дял­ков про­дъл­жа­ва и във вес­т­ник „Труд“, къ­де­то ду­ма­та има соб­с­т­ве­нич­ка­та на сай­та „Афе­ра“Ве­се­ли­на То­мо­ва с при­зи­ва: „Сп­ре­те да по­ли­ва­те фе­кал­но­то бу­ни­ще на Не­дял­ко Не­дял­ков“. „ПИК е учеб­ни­кар­с­ки при­мер как жур­на­лис­ти­ка­та се под­ме­ня с мръс­ниш­ко оп­лю­ва­не, от­в­ра­ти­тел­но об­ру­га­ва­не и с бе­зоб­раз­ни лъ­жи за по­пу­ляр­ни хо­ра“, пи­ше тя.

Не­дял­ков от­в­ръ­ща на уда­ра с ин­тер­вю пред све­тов­но­не­из­вес­т­на ме­диа, пре­пе­ча­та­но в соб­с­т­ве­на­та му. „Мас­ки­те па­дат! Как и за­що Пе­ев­с­ки вер­бу­ва гея Ивай­ло Кра­чу­нов“, из­бух­ва той в оби­чай­ния си хо­мо­фоб­с­ки „ек­с­к­лу­зи­вен“жанр. Спо­ред не­го „Блиц“, как­то и „Труд“са се пре­вър­на­ли в „по­щен­с­ка ку­тия за мръс­ни по­ръч­ки сре­щу по­ли­ти­чес­ки­те и биз­нес вра­го­ве“на Пе­ев­с­ки. И то­ва се случ­ва чрез ад­во­ка­та на де­пу­та­та Алек­сан­дър Ан­ге­лов, или „ чо­ве­кът с флаш­ки­те“, как­то го на­ри­ча Не­дял­ков, кой­то „ за­ли­ва мей­ла на ре­дак­ци­я­та с ано­ним­ни пас­к­ви­ли сре­щу все­ки, не­у­до­бен за Пе­ев­с­ки, ко­го­то на­ри­чат „Чо­ве­ка“или „Мом­че­то“. Хрис­то Ива­нов, Ло­зан Па­нов, Цве­тан Ва­си­лев, Ра­дан Къ­нев, Гри­ша Ган­чев, Ру­мя­на Бъч­ва­ро­ва, Ни­ко­лай Нен­чев, Ро­сен Плев­не­ли­ев, Лют­ви Мес­тан... Ако пас­к­ви­лът не из­ле­зе­ше, Ан­ге­лов вди­га­ше скан­да­ли на Мас­та­гар­ко­ва и я зап­лаш­ва­ше“, раз­каз­ва из­да­те­лят на ПИК, из­не­над­ва­що озо­вал се от дру­га­та стра­на на ба­ри­ка­да­та. Спо­ред не­го до „по­хи­ще­ни­е­то“на „Блиц“се е стиг­на­ло, за да мо­гат Пе­ев­с­ки и Ан­ге­лов да си под­си­гу­рят „ без­ме­теж­ност в кле­ве­ти­те сре­щу вра­го­ве­те си“.

В по-пре­ди­шен епи­зод на ка­фя­ви­те вой­ни пък ста­на яс­но, че ПИК е фал­ши­фи­ци­ра­ла бом­бас­тич­ния си тра­фик. По­не спо­ред до­ку­мен­ти, пуб­ли­ку­ва­ни в „Блиц“от Кра­чу­нов. Ко­е­то Не­дял­ков оп­ре­де­ли ка­то „умо­пом­ра­чи­тел­на глу­пост“. Умо­пом­ра­чи­тел­но­то в ця­ла­та ис­то­рия е, че ня­ма дъ­но за те­зи ге­рои на псев­до­жур­на­лис­ти­ка­та в на­пъ­на им да се под­ма­жат на сил­ния на де­ня, не­за­ви­си­мо да­ли днес се каз­ва Пе­ев­с­ки, а ут­ре по друг на­чин.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.