Кис­ло­ро­дът на те­ро­рис­ти­те

Capital - - КОМЕНТАРИ АНАЛИЗИ -

“Те­ро­рис­тът за ед­ни е бо­рец за сво­бо­да за дру­ги“, при­пом­ня Алек­сан­дър Спен­сър в кни­га­та си The Tabloid Terrorist. И пи­ше, че кол­ко­то и от­в­ра­ти­те­лен да е един те­ро­рис­ти­чен акт, ви­на­ги ще има ня­кой, кой­то да се вдъх­но­ви от не­го - през медиите.

Жур­на­лис­ти­те чес­то са на­ри­ча­ни съ­у­час­т­ни­ци или до­ри най-доб­ри при­я­те­ли на те­ро­рис­ти­те, за­що­то без тех­ни­те ста­тии и ре­пор­та­жи прес­тъп­но­то де­я­ние ня­ма да е дос­тиг­на­ло до хо­ра­та. Но по-важ­но­то е, че без тех­ни­те умиш­ле­ни уси­лия то ня­ма да всее стра­ха, кой­то атен­та­то­ри­те це­лят. През пос­лед­ни­те сед­ми­ци чух­ме, че в Мюн­хен „все­ки се спа­ся­ва как­то може“, гле­дах­ме „ужа­са на ед­на бъл­гар- ска май­ка, чи­и­то де­ца би­ли в „Олим­пия”, гле­дах­ме на жи­во „кош­ма­ра“в Ни­ца. Из­вън­ред­ни еми­сии, то­но­ве при­ла­га­тел­ни, „ек­с­к­лу­зив­ни“ин­тер­вю­та. Ре­зул­та­тът не се ме­ри в рей­тинг, а в нап­ла­ше­ни хо­ра. Ст­ра­хът е лош съ­вет­ник - той за­мъг­ля­ва ра­зум­ния де­бат, а рис­кът е ня­кой да пов­то­ри съ­щи­те прес­тъп­ле­ния (виж по­ве­че на стр. 52-53).

Въп­ро­сът не е да­ли медиите тряб­ва да от­ра­зя­ват атен­та­ти­те, а как точ­но го пра­вят. Из­веж­да­не­то на пре­ден план на из­вър­ши­те­ли­те рис­ку­ва да ги нап­ра­ви ге­рои за ня­кои, а ис­те­ри­зи­ра­не­то съз­да­ва ха­ос, ко­е­то е ос­нов­на­та цел на те­ро­рис­ти­те. Фо­ку­сът вър­ху жер­т­ви­те трав­ма­ти­зи­ра пуб­ли­ка­та, без да й да­ва кой знае как- ва ин­фор­ма­ция, и съ­що може да е сред­с­т­во за на­дъх­ва­не на след­ва­щи из­вър­ши­те­ли. Дра­ма­тич­ни­ят му­зи­ка­лен фон и сър­це­раз­ди­ра­тел­ни­те лич­ни ис­то­рии може и да во­дят до по-ви­сок рей­тинг, но жур­на­лис­ти­те имат мно­го по-го­ля­ма от­го­вор­ност. Днес, ко­га­то по всич­ко из­г­леж­да, че те­ро­риз­мът ще про­дъл­жи да хвър­ля чер­на­та си сян­ка още дъл­го вре­ме, а все по­ве­че „са­мот­ни въл­ци“в Европа се ра­ди­ка­ли­зи­рат, медиите тряб­ва да по­мис­лят как да ин­фор­ми­рат, без да им по­ма­гат. Френ­с­ки­те ме­дии ве­че ре­ши­ха: име­на­та на те­ро­рис­ти­те ня­ма да бъ­дат съ­об­ща­ва­ни, а ли­ца­та им - по­каз­ва­ни. Жес­то­кост ка­то та­зи в Ни­ца зас­лу­жа­ва веч­на заб­ра­ва, а не прос­ла­ва.

Ме­дий­на­та кръ­во­жад­ност во­ди до нап­ла­ше­ни хо­ра и риск ня­кой да пов­то­ри съ­щи­те прес­тъп­ле­ния.

ИЛЮСТРАЦИЯ МИХАИЛ ВЪЛКАНОВ

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.