В стра­на­та на ста­ри­те ко­ли

Capital - - ТЕ­МА НА БРОЯ >> -

През пос­лед­ни­те го­ди­ни чо­век ня­ма­ше как да по­лу­чи яс­на кар­ти­на на ав­то­па­за­ра в Бъл­га­рия. Ста­тис­ти­ка­та на КАТ бе­ше труд­но от­к­ри­ва­е­ма или стру­ва­ше мно­го па­ри, а бран­шо­ва­та ор­га­ни­за­ция на про­из­во­ди­те­ли­те и вно­си­те­ли­те спря да да­ва ин­фор­ма­ция още през 2011 г.

Един­с­т­ве­ни­ят пог­лед вър­ху ин­дус­т­ри­я­та ид­ва­ше от Ев­ро­па, но и тя не хвър­ля­ше свет­ли­на как­во точ­но се случ­ва на па­за­ра. От то­зи юли нас­тъ­пи про­мя­на. Ка­то част от стра­те­ги­я­та на еки­па на Ру­мя­на Бъч­ва­ро­ва за от­ва­ря­не на дан­ни­те из­вед­нъж ста­на­ха дос­тъп­ни дан­ни­те от КАТ за ре­гис­т­ра­ци­и­те на ав­то­мо­би­ли. За пръв път та­зи ин­фор­ма­ция е сво­бод­на, ко­е­то са­мо по се­бе си е ре­во­лю­ция. Ко­ла­та е най-го­ля­ма­та ин­вес­ти­ция, ко­я­то по­ве­че­то хо­ра пра­вят в жи­во­та си, след за­ку­пу­ва­не­то на дом. За­то­ва на­чи­нът, по кой­то се дви­жи то­зи па­зар, е сил­но по­ка­за­те­лен за дви­же­ни­е­то на ре­ал­на­та ико­но­ми­ка съ­що. До­ри бег­ли­те на­чен­ки на оп­ти­ми­зъм, кой­то е дви­га­те­лят на все­ки ръст, се за­бе­ляз­ват лес­но на ав­то­па­за­ра. За­то­ва ре­дов­на­та ин­фор­ма­ция, въз ос­но­ва на ко­я­то да се пра­вят про­уч­ва­ния, срав­не­ния и да се ва­дят тен­ден­ции, е осо­бе­но важ­на не са­мо за да раз­бе­рем ка­къв е ав­то­пар­кът. А кар­ти­на­та там е ин­те­рес­на. От на­лич­ни­те дан­ни мо­жем да из­ва­дим ня­кол­ко ос­нов­ни тен­ден­ции. Има все по­ве­че но­ви ко­ли, ма­кар и те да ос­та­ват ми­ни­мал­на част от ав­то­пар­ка. Има все още твър­де мно­го ста­ри ав­то­мо­би­ли, ко­е­то е след­с­т­вие от де­се­ти­ле­тия нат­руп­ва­не и ня­ма да се про­ме­ни ско­ро. То­ва има мно­го яс­на це­на - по-мръ­сен въз­дух и по-го­лям риск от ин­ци­ден­ти за­ра­ди тех­ни­чес­ка не­из­п­рав­ност. Об­нов­ле­ни­е­то те­че и ве­че се за­бе­ляз­ва с не­въ­о­ръ­же­но око, но все още нис­ки­те или си­ви­те до­хо­ди, как­то и сбър­ка­на­та да­нъч­на и ре­гу­ла­ци­он­на по­ли­ти­ка го спи­рат. Има из­не­над­ващ пик на броя ко­ли над 20 го­ди­ни, кой­то към мо­мен­та е не­о­бяс­ним. Га­зи­фи­ка­ци­я­та вър­ви с пъл­на си­ла - има око­ло 200 хил. МПС на то­ва го­ри­во. То­ва ком­пен­си­ра от еко­ло­гич­на глед­на точ­ка лип­са­та на кой знае кол­ко елек­т­ро­мо­би­ли и хиб­ри­ди, ма­кар пос­лед­ни­те да на­рас­т­ват двой­но (от дос­та нис­ка ба­за). Дан­ни­те по­каз­ват ед­но: бъл­гар­с­ки­ят ав­то­парк (как­то ве­ро­ят­но и ико­но­ми­ка­та ни) е сек­тор на край­нос­ти и пре­ми­на­ва­не­то към сред­но­ев­ро­пейс­ко ни­во ще се слу­чи мно­го бав­но и труд­но. Но уме­рен оп­ти­ми­зъм на не­го със си­гур­ност има. До­го­ди­на, ако дан­ни­те на КАТ ос­та­нат все та­ка от­во­ре­ни, ще мо­жем да ви­дим да­ли той се за­паз­ва.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.