SUV1 дър­па но­ви­те ав­то­мо­би­ли на­го­ре

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ -

ока­то по вре­ме на кри­за­та най-про­да­ва­ни­те мо­де­ли бя­ха град­с­ки­те ко­ли, не на пос­лед­но мяс­то и за­ра­ди це­на­та и на­ма­ле­ни­я­та, се­га има про­мя­на в пред­по­чи­та­ни­я­та.

Спо­ред по­ве­че­то вно­си­те­ли тла­сък на про­даж­би­те да­ва по­пу­ляр­ност­та на ка­те­го­ри­я­та SUV1 - тъй на­ре­че­ни­те кро­со­ву­ъ­ри. „SUV1 e най-бър­зо раз­ви­ва­ща­та се ка­те­го­рия в пос- лед­ни­те го­ди­ни. Ин­те­ре­сът на кли­ен­ти­те пос­то­ян­но рас­те, а ав­то­мо­бил­ни­те компании пред­с­та­вят все по­ве­че но­ви мо­де­ли, за да от­го­во­рят на нуж­ди­те им“, каз­ва Оли­вие Жан, ге­не­ра­лен ди­рек­тор на „Ре­но Ни­сан Бъл­га­рия“. Ли­де­ри в то­зи клас тук са имен­но ав­то­мо­би­ли от гру­па­та - Nissan Qashqai и Dacia Duster. Всъщ­ност по­ве­че­то мар­ки от­чи­тат по­ви­ше­ние на про­даж­би­те си в та­зи ка­те­го­рия. Тен­ден­ци­я­та не е спе­ци­фич­на са­мо за Бъл- га­рия, а от го­ди­ни се наб­лю­да­ва в Европа.

Ма­кар през юни да бе­ше от­че­тен лек спад, от вно­си­те­ли­те очак­ват рас­те­жът от 6-7% при но­ви­те ав­то­мо­би­ли да про­дъл­жи през ця­ла­та 2016 г. „Не очак­ва­ме да е ня­ка­къв гран­ди­о­зен ръст, по-ско­ро ще се за­па­зи в рам­ки­те на то­зи от пър­во­то по­лу­го­дие при пре­зум­ци­я­та, че ня­ма да из­ле­зе ня­коя го­ля­ма кор­по­ра­тив­на или дър­жав­на сдел­ка“, каз­ва Алек­сан­дър Кос­та­ди­нов, ди­рек­тор мар­ке­тинг и про­даж­би в „Мо­то-Пфое“, вно­си­тел на Ford, Volvo, Jaguar и Land Rover в Бъл­га­рия. Спо­ред не­го, за да се усе­ти ня­как­ва про­мя­на в ав­то­пар­ка, ръс­тът тряб­ва да бъ­де дву­циф­рен, за да стиг­не сред­но­ев­ро­пейс­ко­то ни­во.

“Въп­ре­ки че ни се ис­ка да дос­тиг­нем ръс­та, кой­то от­бе­ляз­ват ев­ро­пейс­ки­те па­за­ри, не смя­та­ме, че то­ва е пос­ти­жи­мо при нас­то­я­щия со­ци­а­лен и ико­но­ми­чес­ки кон­текст в стра­на­та“, до­пъл­ва и Оли­вие Жан.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.