Не­га­тив­ни­ят ефект от да­нък „уи­кенд“е по-ско­ро слаб

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ -

Кор­по­ра­тив­ни­те сделки про­дъл­жа­ват да със­та­вят ос­нов­на­та част от про­даж­би­те на но­ви ав­то­мо­би­ли, ка­то над­х­вър­лят 70% от об­щи­те.

В сек­то­ра има­ше опа­се­ния, че въ­веж­да­не­то на тъй на­ре­че­ния да­нък „уи­кенд“(ог­ра­ни­че­ни­я­та вър­ху из­пол­з­ва­не­то на фир­ме­ни ав­то­мо­би­ли за лич­ни це­ли) може да се от­ра­зи на па­за­ра. Ня­кои фир­ми от бран­ша каз­ват, че тех­ни кли­ен­ти са за­ба­ви­ли ре­ше­ни­е­то си, до­ка­то по­лу­чат ра­зяс­не­ния как точ­но се при­ла­га но­ви­ят да­нък. В съ­що­то вре­ме дру­ги твър­дят, че не се за­бе­ляз­ва ня­как­ва осо­бе- на про­мя­на на па­за­ра. „Да­нък „уи­кенд“съз­да­де до­пъл­ни­тел­но ус­лож­не­ние за биз­нес кли­ен­ти­те ни при ре­ше­ни­е­то им за под­мя­на на пар­ка, но въп­ре­ки то­ва те не мо­гат да ком­п­ро­ме­ти­рат ре­зул­та­ти­те на ком­па­ни­я­та си, от­ла­гай­ки по­куп­ка на но­ви ав­то­мо­би­ли за ра­бо­та“, каз­ва Оли­вие Жан. Спо­ред френ­с­кия ме­ни­джър мяр- ка­та е яс­на - съ­би­ра­не на по­ве­че при­хо­ди в дър­жав­на­та хаз­на от ДДС. „Как­то всич­ки виж­да­ме, па­за­рът в Бъл­га­рия се за­е­ма на 92% от упот­ре­бя­ва­ни ав­то­мо­би­ли. Съ­от­вет­но тряб­ва да се за­пи­та­ме да­ли уси­ли­я­та са на­со­че­ни на­ис­ти­на там, къ­де­то има най-голям по­тен­ци­ал за съ­би­ра­не на по­ве­че при­хо­ди“, до­пъл­ва Жан.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.