Тър­сят се упот­ре­бя­ва­ни ко­ли на въз­раст 4 - 8 го­ди­ни

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ -

Въп­ре­ки дан­ни­те от КАТ за най-мно­го регистрирани МПС над 20 го­ди­ни тър­гов­ци­те на упот­ре­бя­ва­ни ко­ли виж­дат мал­ко по-раз­лич­ни тен­ден­ции.

Спо­ред Асо­ци­а­ци­я­та на вно­си­те­ли­те на ав­то­мо­би­ли (АВА) са­мо за ми­на­ла­та го­ди­на в Бъл­га­рия са би­ли про­да­де­ни око­ло 255 000 ав­то­мо­би­ла вто­ра ръ­ка спря­мо 230 000 го­ди­на по-ра­но. Тен­ден­ци­я­та се пот­вър­ж­да­ва и от ин­фор­ма­ци­я­та на КАТ, спо­ред ко­я­то за пър­во­то шес­т­ме­се­чие са би­ли регистрирани око­ло 130 000 упот­ре­бя­ва­ни ко­ли.

“Не е вяр­но, че се ку­пу­ват са­мо мно­го ста­ри ко­ли. Мно­зин­с­т­во­то бъл­гар­с­ки ку­пу­ва­чи пред­по­чи­тат та­ки­ва на въз­раст в ди­а­па­зо­на 4 - 8 го­ди­ни“, каз­ва Лю­бо­мир До­ро­си­ев, за­мес­т­ник-пред­се­да­тел на АВА. Спо­ред не­го в ня­кои по-бед­ни ра­йо­ни хо­ра­та с по­мал­ки фи­нан­со­ви въз­мож­нос­ти на­ис­ти­на про­дъл­жа­ват да тър­сят ев­ти­ни ав­то­мо­би­ли, но про­цен­т­но те не са тол­ко­ва мно­го на це­лия пазар. По­ве­че­то ку­пу­ва­чи на упот­ре­бя­ва­ни ко­ли пред­по­чи­тат да пла­щат в брой, а сдел­ки­те дос­ти­гат 20 000 - 25 000 лв.

Спо­ред из­точ­ни­ци от бран­ша и тук най-мно­го се тър­сят прак­тич­ни ав­то­мо­би­ли - ком­би или кро­со­у­вър, ко­и­то да се из­пол­з­ват по­не за пет го-

ди­ни. По­ве­че­то пред­ло­же­ния по ав­то­къ­щи­те ид­ват от Ита­лия.“То­ва е най-раз­ра­бо­те­ни­ят пазар и там мо­жеш да на­ме­риш доб­ри ав­то­мо­би­ли на по-нис­ки це­ни от Гер­ма­ния и Фран­ция“, каз­ва До­ро­си­ев. Той от го­ди­ни ра­бо­ти с мес­т­ни тър­гов­ци, на ко­и­то има до­ве­рие. Въп­ре­ки то­ва каз­ва, че на­пос­ле­дък се за­бе­ляз­ва по­кач­ва­не на опи­ти­те за из­ма­ми от Ита­лия. „До­ри са­ми­ят тър­го­вец да не ма­ни­пу­ли­ра, при не­го по­па­дат ко­ли с пре­вър­те­ни ки­ло­мет­ра­жи от про­да­ва­ча и в пос­лед­но вре­ме сре­ща­ме дос­та та­ки­ва“, ко­мен­ти­ра зам.-пред­се­да­те­лят на АВА.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.