40%

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ -

от всич­ки МПС в Бъл­га­рия са с ди­зе­ло­ви дви­га­те­ли. Го­ля­ма част от тях са ко­ли над 10 го­ди­ни, ко­е­то пред­вид ло­шия кон­т­рол при ре­гис­т­ра­ция и прег­ле­ди оз­на­ча­ва ца­па­щи ко­ли.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.