Съ­деб­на­та ре­фор­ма: ма-а-ал­ко нап­ред

Съ­дийс­ко­то са­мо­уп­рав­ле­ние е го­ля­ма­та стъп­ка нап­ред в про­ме­ни­те в съ­деб­ния за­кон. Ре­фор­ма­та в про­ку­ра­ту­ра­та пак ос­та­на за след­ва­щия път

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА - Ро­сен БОСЕВ

Точ­но един ме­сец след ка­то от Пе­кин пред­се­да­те­лят на пар­ла­мен­та Цец­ка Ца­че­ва обя­ви съ­деб­на­та ре­фор­ма за прик­лю­чи­ла („Со­фия е ед­но от­лич­но мяс­то за прив­ли­ча­не на чуж­дес­т­ран­ни ин­вес­ти­ции, за­що­то има­ме съ­деб­на сис­те­ма ре­фор­ми­ра­на, ко­я­то бър­зо и спра­вед­ли­во да ре­ша­ва спо­ро­ве от тър­гов­с­ки ха­рак­тер“), На­род­но­то съб­ра­ние прие окон­ча­тел­но вто­рия па­кет от про­ме­ни в За­ко­на за съ­деб­на­та власт, ко­и­то тряб­ва да до­раз­ви­ят иде­и­те от кон­с­ти­ту­ци­он­ни­те про­ме­ни, при­е­ти след „ис­то­ри­чес­кия ком­п­ро­мис“в края на ми­на­ла­та го­ди­на.

За­ко­ноп­ро­ек­тът е важ­на стъп­ка нап­ред - въп­ре­ки опи­ти­те да бъ­де мак­си­мал­но окас­т­ре­но (от ре­ди­ци­те на ДПС и пред­с­та­ви­те­ли­те им в съ­деб­на­та власт) бя­ха пос­та­ве­ни ос­но­ви­те на съ­дийс­ко­то са­мо­уп­рав­ле­ние. В съ­що­то вре­ме про­ме­ни­те, за­ся­га­щи про­ку­ра­ту­ра­та, са из­ця­ло коз­ме­тич­ни.

Ед­на от го­ле­ми­те дъв­ки по вре­ме на де­ба­ти­те бе­ше пред­ло­же­ни­е­то сиг­на­ли­те сре­щу ма­гис­т­ра­ти за­дъл­жи­тел­но да съ­дър­жат ЕГН. С то­зи или без то­зи текст ня­ма го­ля­мо зна­че- ние, за­що­то в край­на смет­ка е важ­но кой ще из­вър­ш­ва про­вер­ка­та. Кон­вен­ци­я­та на ООН за про­ти­во­дейс­т­вие на ко­руп­ци­я­та вме­ня­ва на влас­ти­те да про­ве­ря­ват до­ри и ано­ним­ни сиг­на­ли, а нас­то­я­щи­ят със­тав на съ­деб­ния съ­вет и ин­с­пек­то­ра­та към не­го мно­гок­рат­но са по­ка­за­ли, че са из­к­лю­чи­тел­но опит­ни в то­ва да ими­ти­рат про­вер­ка, да си зат­ва­рят очи­те или то­га­ва, ко­га­то тряб­ва да се са­мо­раз­п­ра­вят с ня­ко­го - да си из­мис­лят на­ру­ше­ния.

„ След ка­то съ­деб­на­та но­мен­к­ла­ту­ра ви­дя, че за­ра­ди на­рас­т­ва­щия об­щес­т­вен на­тиск и ев­ро­пейс­кия мо­ни­то­ринг ня­ма да може да бло­ки­ра ре­фор­ми­те на­пъл­но, тя се зае да ги ог­ра­ни­ча­ва и окас­т­ря. Фак­ти­чес­ки сдел­ка­та бе­ше съ­дийс­ко са­мо­уп­рав­ле­ние сре­щу ими­та­ция на ре­фор­ма в про­ку­ра­ту­ра­та, та­ка що­то та­зи те­ма да бъ­де зат­во­ре­на без ни­как- ви съ­щес­т­ве­ни про­ме­ни“, ко­мен­ти­ра бив­ши­ят пра­во­съ­ден ми­нис­тър Хрис­то Ива­нов. И до­пъл­ва: „Вся­ка власт по­лу­ча­ва своя ус­пех: из­пъл­ни­тел­на­та се ту­па по гър­ба, че е нап­ра­ви­ла ре­фор­ма, а ре­ал­на­та власт в съ­деб­на­та ос­та­ва в съ­щи­те ръ­це. Та­зи фа­ус­тов­с­ка сдел­ка има съв­сем не­пос­ред­с­т­ве­но зна­че­ние с ог­лед пред­с­то­я­щи­те из­бо­ри за нов пред­се­да­тел на Вър­хов­ния ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд и на нов Висш съ­де­бен съ­вет до­го­ди­на, ко­и­то се­га ще бъ­дат до­го­во­ре­ни меж­ду съ­щи­те играчи.“

След при­е­ма­не­то на про­ме- ни­те в За­ко­на за съ­деб­на­та власт от клю­чо­во зна­че­ние е кой ще ги при­ла­га. Нас­то­я­що­то мно­зин­с­т­во в съ­ве­та е до­ка­за­ло сво­я­та не­въз­мож­ност да бра­ни съ­деб­на­та не­за­ви­си­мост и да прес­лед­ва по­роч­ни­те прак­ти­ки, то е от клю­чо­во зна­че­ние кои ще са след­ва­щи­те. И ако съ­деб­ни­те ин­с­пек­то­ри (избрани неп­роз­рач­но и след по­ли­ти­чес­ка до­го­вор­ка), от ко­и­то се очак­ва да се спра­вят с ко­руп­ци­я­та в сис­те­ма­та, са в на­ча­ло­то на ман­да­та си, то­зи на чле­но­ве­те на съ­деб­ния съ­вет из­ти­ча след го­ди­на. Кон­с­ти­ту­ци­он­ни­те про­ме­ни въ­ве­до­ха прин­ци­па на пряк из­бор на чле­но­ве­те от съ­дийс­ка­та, про­ку­рор­с­ка­та и сле­до­ва­тел­с­ка­та кво­та, а пар­ла­мен­тът ще из­би­ра сво­и­те пред­с­та­ви­те­ли с ква­ли­фи­ци­ра­но мно­зин­с­т­во. Имен­но то­зи из­бор ще по­ка­же те­жест­та на при­е­ти­те та­зи сед­ми­ца про­ме­ни.

За­ко­нът е важ­на стъп­ка въп­ре­ки опи­ти­те да бъ­де окас­т­рен от ДПС и пред­с­та­ви­те­ли­те им в съ­деб­на­та сис­те­ма.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.