От­но­во за след­ва­щия път

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

След от­тег­ля­не­то на Хрис­то Ива­нов от пра­во­съд­но­то ми­нис­тер­с­т­во в края на ми­на­ла­та го­ди­на не­го­ви­ят нас­лед­ник Ека­те­ри­на За­ха­ри­е­ва нап­ра­ви всич­ко въз­мож­но, за да по­тър­си ши­рок кон­сен­сус при из­гот­вя­не­то на про­ме­ни­те в За­ко­на за съ­деб­на­та власт.

Пре­ве­де­но на друг език, то­ва оз­на­ча­ва­ше - без драс­тич­ни про­ме­ни. Или как­то от­бе­ля­за глав­ни­ят про­ку­рор при об­съж­да­не­то на тек­с­то­ве­те в прав­на­та ко­ми­сия - дър­жав­но­то об­ви­не­ние под­к­ре­пя про­ек­та, за­що­то „за пър­ви път в не­го са би­ли въз­п­ри­е­ти мно­го от иде­и­те на дър­жав­но­то об­ви­не­ние“. Пред­ло­же­ни­е­то на Пе­тър Сла­вов от Граж­дан­с­кия съ­вет на Ре­фор­ма­тор­с­кия блок за въ­веж­да­не на съ­де­бен кон­т­рол над от­ка­зи­те на про­ку­ра­ту­ра­та да об­ра­зу­ва до­съ­деб­но про­из­вод­с­т­во бе­ше от­х­вър­ле­но с гла­со­ве­те на ГЕРБ и ДПС.

От За­ко­на за съ­деб­на­та власт от­пад­на тек­с­тът, че про­ку­ра­ту­ра­та е „един­на и цен­т­ра­ли­зи­ра­на, а всич­ки про­ку­ро­ри и сле­до­ва­те­ли са под­чи­не­ни на глав­ния про­ку­рор“, но пре­на­пи­са­ни­те тек­с­то­ве по ни­ка­къв на­чин не про­ме­ни­ха без­кон­т­рол­но­то еди­нов­лас­тие на глав­ния про­ку­рор.

Един от ос­нов­ни­те проб­ле­ми на про­ку­ра­ту­ра­та - аб­со­лют­на­та й бе­зот­чет­ност, не е ре­шен от за­ко­ноп­ро­ек­та. Два при­ме­ра - цен­т­ра­ли­зи­ра­ни­ят мо­дел на дър­жав­но­то об­ви­не­ние да­ва на глав­ния про­ку­рор пъ­лен мо­но­пол за то­ва как­ва ин­фор­ма­ция ще бъ­де пре­дос­та­вя­на на медиите. Не­за­ви­си­мо от то­ва къ­де в дър­жав­но­то об­ви­не­ние се на­ми­ра ед­но раз­с­лед­ва­не, ре­ше­ни­е­то да­ли ще бъ­де от­го­во­ре­но при­мер­но на за­пит­ва­не как­во се случ­ва с да­де­но про­из­вод­с­т­во не за­ви­си от во­ля­та на наб­лю­да­ва­щия про­ку­рор (как­то каз­ва На­ка­за­тел­ноп­ро­це­су­ал­ни­ят ко­декс), а от го­во­ри­те­ля на глав­ния про­ку­рор.

Ос­та­ват още два ме­ха­низ­ма - Вис­ши­ят съ­де­бен съ­вет (ВСС), чи­я­то про­ку­рор­с­ка ко­ле­гия до та­ка­ва сте­пен се кон­т­ро­ли­ра от глав­ния про­ку­рор, че нас­ко­ро един от чле­но­ве­те й обя­ви съв­сем не на ше­га, че е ре­шил да гла­су­ва на вся­ко за­се­да­ние по ед­на от точ­ки­те об­рат­но на мно­зин­с­т­во­то.

Пос­лед­ни­ят ме­ха­ни­зъм е из­с­луш­ва­не­то в пар­ла­мен­та и имен­но тук про­ме­ни­те в кон­с­ти­ту­ци­я­та от края на ми­на­ла­та го­ди­на въ­ве­до­ха един амор­фен текст, че „На­род­но­то съб­ра­ние може да из­с­луш­ва и при­е­ма и дру­ги док­ла­ди на глав­ния про­ку­рор за дей­ност­та на про­ку­ра­ту­ра­та по при­ла­га­не­то на за­ко­на, про­ти­во­дейс­т­ви­е­то на прес­тъп­ност­та и ре­а­ли­зи­ра­не­то на на­ка­за­тел­на­та политика“.

При­е­ти­те та­зи сед­ми­ца про­ме­ни до­раз­ви­ха та­зи въз­мож­ност, но спо­ред Хрис­то Ива- нов е важ­но се­га да има на­род­ни пред­с­та­ви­те­ли, ко­и­то да го из­пъл­нят със съ­дър­жа­ние: „Тук ве­че въп­ро­сът опи­ра до то­ва да­ли в пар­ла­мен­та има­ме пред­с­та­ви­те­ли на об­щес­т­ве­ния ин­те­рес, как­то е по бук­ва­та на кон­с­ти­ту­ци­я­та, или там ца­ри ед­но дру­го са­мо­уп­рав­ле­ние - оно­ва на оли­гар­хи­я­та, как­то е по ду­ха на ут­вър­де­на­та ни по­ли­ти­чес­ка кул­ту­ра.“

Дру­ги­ят проб­лем, кой­то про­ме­ни­те не ре­ша­ват, е с лип­са­та на от­го­вор­ност на от­дел­ния про­ку­рор. В дър­жав­но­то об­ви­не­ние бе­ше на­ло­жен един па­ра­докс - ано­ним­ност­та, в ко­я­то ра­бо­тят про­ку­ро­ри­те.

В съ­що­то вре­ме и глав­ни­ят про­ку­рор, и за­мес­т­ни­кът му Бо­рис­лав Са­ра­фов не­вед­нъж са каз­ва­ли, че не мо­гат да но­сят от­го­вор­ност за ра­бо­та­та на все­ки про­ку­рор и за вся­ко де­ло.

Да обоб­щим - по во­ля­та на ръ­ко­вод­с­т­во­то как­во, как и кол­ко ра­бо­тят от­дел­ни­те про­ку­ро­ри е тай­на, но, ако оби­ча­те, не­дей­те да при­пис­ва­те то­зи въп­рос на ръ­ко­вод­с­т­во­то. Про­ме­ни­те в За­ко­на за съ­деб­на­та власт по ни­ка­къв на­чин не ре­ша­ват то­зи проб­лем. А мо­же­ше да фик­си­рат стан­дар­ти за пуб­лич­ност в ин­с­ти­ту­ци­я­та.

Нап­ри­мер - ка­то въ­ве­дат за­дъл­же­ние про­ку­рор­с­ки­те ак­то­ве, ко­и­то прег­раж­дат пъ­тя на раз­с­лед­ва­не­то (пос­та­нов­ле­ние за от­каз за об­ра­зу­ва­не на до­съ­деб­но про­из­вод­с­т­во или за прек­ра­тя­ва­не­то му), да се пуб­ли­ку­ват в ин­тер­нет, та­ка как­то се случ­ва със съ­дийс­ки­те ак­то­ве и в мо­мен­та.

Про­ку­ро­ри раз­ка­за­ха пред „Ка­пи­тал“, че про­ме­ни­те в за­ко­на ня­ма да пре­мах­нат ос­нов­ния лост, кой­то имат на­чал­ни­ци­те в дър­жав­но­то об­ви­не­ние - не­фор­мал­но­то вли­я­ние. Не­що по­ве­че - до­ри го за­сил­ват. Ад­ми­нис­т­ра­тив­ни­ят ръ­ко­во­ди­тел на ед­на про­ку­ра­ту­ра има пъл­на сво­бо­да без ка­къв­то и да би­ло мо­тив да раз­мес­т­ва про­ку­ро­ри по от­де­ли, да оп­ре­де­ля с кои съ­деб­ни със­та­ви да за­се­да­ва, да­ли да учас­т­ва в обу­че­ния и се­ми­на­ри. Те­зи дреб­ни хват­ки мо­гат да съ­си­пят ежед­не­ви­е­то на един про­ку­рор, кой­то по­ра­ди ед­на или дру­га при­чи­на е не­у­до­бен на ръ­ко­вод­с­т­во­то.

„Ком­п­ро­ми­си­те са в част­та за про­ку­ра­ту­ра­та, къ­де­то вра­та­та към изоб­що ня­как­ва про­мя­на в струк­ту­ра­та и на­чи­на на уп­рав­ле­ние бе­ше съв­сем ле­ко от­к­рех­на­та. Има и коз­ме­ти­ка - пре­мах­ва­не­то на ду­ма­та „цен­т­ра­ли­зи­ра­на“не да­ва ав­то­ма­тич­но по­ве­че опе­ра­тив­на са­мос­то­я­тел­ност на от­дел­ния про­ку­рор. Ед­нов­ре­мен­но с то­ва е съз­да­де­на въз­мож­ност за изис­к­ва­не­то на до­пъл­ни­тел­ни док­ла­ди (извън го­диш­ния от­че­тен) по въп­ро­си, свър­за­ни с ре­а­ли­зи­ра­не­то на на­ка­за­тел­на­та политика на стра­на­та“, ко­мен­ти­ра Би­ля­на Гя­у­ро­ва от Бъл­гар­с­кия ин­с­ти­тут за прав­ни ини­ци­а­ти­ви.

Про­ме­ни­те ня­ма да пре­мах­нат ос­нов­ния лост - не­фор­мал­но­то вли­я­ние.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.