И да не заб­ра­вя­ме - бой по ина­ко­мис­ле­щи­те

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

Те­ма­та за заб­ра­на за учас­тие на ма­гис­т­ра­ти в тай­ни (раз­би­рай ма­сон­с­ки) ор­га­ни­за­ции по­лу­чи най-мно­го вни­ма­ние в пле­нар­на­та за­ла.

Пред­ло­же­ни­ят от Ми­нис­тер­с­т­во­то на пра­во­съ­ди­е­то текст бе­ше от­ре­чен и от­х­вър­лен още в прав­на­та ко­ми­сия, къ­де­то бе­ше при­е­то пред­ло­же­ни­е­то на ДПС ма­гис­т­ра­ти­те да не дек­ла­ри­рат член­с­т­во в тай­ни об­щес­т­ва, но за­дъл­жи­тел­но да обя- вя­ват при­над­леж­ност към ор­га­ни­за­ци­и­те на съ­дии, про­ку­ро­ри и сле­до­ва­те­ли.

В пле­нар­на­та за­ла де­пу­та­ти­те от ДПС Йор­дан Цо­нев и Че­тин Ка­зак (кой­то не за пръв път ярос­т­но се про­ти­во­пос­та­вя сре­щу ос­вет­ля­ва­не­то на тай­ни­те об­щес­т­ва в съ­деб­на­та власт, но от­ка­за да дек­ла­ри­ра от три­бу­на­та да­ли чле­ну­ва в та­ко­ва) из­пол­з­ва­ха де­ба­та, за да ата­ку­ват Съ­ю­за на съ­ди­и­те в Бъл­га­рия. „То­ва съв­сем не бе­ше въп­рос на лош де­пу­тат­с­ки вкус, а еле­мент от стра­те­гия за за­ду­ша­ва­не на ефек­та на ня­кои от най-важ­ни­те при­е­ти ре­фор­ми“, ко­мен­ти­ра Хрис­то Ива­нов. Всъщ­ност и Цо­нев, и Ка­зак ста­на­ха ру­пор на опор­ни точ­ки, ко­и­то от­дав­на се раз­мах­ват все­ки път, ко­га­то ор­га­ни­за­ци­я­та из­ле­зе с позиция по проб­ле­ми­те в сис­те­ма­та (от Цве­тан Цве­та­нов, кой­то во­де­ше лич­на бит­ка с бив­ша­та пред­се­да­тел­ка на съ­ю­за Ми­рос­ла­ва То­до­ро­ва, през глав­ния про­ку­рор и вид­ни чле­но­ве на ВСС до медиите на Де­лян Пе­ев­с­ки).

Спо­ред Ве­сис­ла­ва Ива­но­ва пред­ло­же­ни­е­то да се за­дъл­жи дек­ла­ри­ра­не на член­с­т­во­то в ма­гис­т­рат­с­ка ор­га­ни­за­ция има съв­сем про­за­ич­на цел - да вик­ти­ми­зи­ра ма­гис­т­ра­ти­те. След ма­си­ра­на­та ме­дий­на и по­ли­ти­чес­ка ата­ка сре­щу Съ­ю­за на съ­ди­и­те може да си пред­с­та­ви­те кол­ко съ­дии от про­вин­ци­я­та от­к­ри­то ще дек­ла­ри­рат член­с­т­во.

Въп­ро­сът е, че при­е­ти­ят текст въ­веж­да за­дъл­же­ние те­зи член­с­т­ва да се обя­вя­ват при встъп­ва­не в длъж­ност, т.е. за­нап­ред. Не съв­сем тех­ни­чес­ки е въп­ро­сът кой ще сле­ди да­ли те­зи фак­ти се обя­вя­ват.

„При неп­роз­рач­ност­та на те­зи об­щ­нос­ти ре­ал­ни­ят риск не­чие не­дек­ла­ри­ра­но член­с­т­во да бъ­де сан­к­ци­о­ни­ра­но е фун­к­ция на во­ля­та на ВСС и Ин­с­пек­то­ра­та към не­го. В то­зи кон­текст ко­ор­ди­ни­ра­на­та ак­ция по при­тис­ка­не на опо­зи­ци­я­та оз­на­ча­ва, че не­ща­та про­дъл­жа­ват пос­та­ро­му. Не­за­ви­си­мо как­ви про­ме­ни се пи­шат в за­ко­на и до­ри в кон­с­ти­ту­ци­я­та, но­жът и хля­бът са в съ­щи­те ръ­це. И то­ва ще про­дъл­жи по­не още 5 го­ди­ни. Бра­тя­та ня­ма от как­во да се при­тес­ня­ват“, ко­мен­ти­ра Хрис­то Ива­нов.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.