# 1

Град на гре­ха

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

Как се стиг­на до та­зи си­ту­а­ция? Пъ­тят на Слън­чев бряг от соц ку­рорт до днеш­ния град на гре­ха е ог­ле­да­ло на пре­хо­да. В края на 90-те ле­ка-по­ле­ка ту­рис­ти­чес­ки­ят ком­п­лекс бе­ше при­ва­ти­зи­ран. За­мис­лен ка­то еко­ло­ги­чен ком­п­лекс през 60-те го­ди­ни на ми­на­лия век, по вре­ме­то на со­ци­а­лиз­ма, днес Съ­ни­то, как­то сим­па­тич­но го на­ри­ча­ха хо­ра­та пре­ди, е ог­ро­мен кон­г­ло­ме­рат, кой­то ге­не­ри­ра как­то ту­рис­ти­чес­ки про­дукт, та­ка и прес­тъп­ност. Всъщ­ност Слън­чев бряг е про­ек­ти­ран за ед­ва 30 000 ту­рис­ти на ден, днес в не­го по­чи­ват по­ве­че от 300 000. Ог­ром­ни­те зе­ле­ни пло­щи са из­чез­на­ли и поч­ти все­ки сво­бо­ден ме­тър е зас­т­ро­ен. Бор­ба­та за биз­нес те­ри­то­рия там до ден дне­шен про­дъл­жа­ва да се случ­ва ка­то в раз­га­ра на 90-те, и то пред очи­те на ту­рис­ти­те. Про­вер­ки­те на ДАНС, МВР и НАП пък по­ка­за­ха, че все­ки вто­ри тър­го­вец в ком­п­лек­са крие при­хо­ди, ка­то рес­то­ран­ти, пар­кин­ги, ба­ро­ве, дис­ко­те­ки и ка­фе­не­та ма­со­во не от­чи­тат обо­рот, а от НАП съ­об­щи­ха за из­пол­з­ва­не на соф­ту­ер за ук­ри­ва­не на обо­ро­ти­те от про­даж­би в обек­ти за тър­го­вия на ед­ро и дреб­но – скла­до­ве, су­пер­мар­ке­ти, кни­жар­ни­ци.

Кои са хо­ра­та, ко­и­то вла­де­ят то­зи ту­рис­ти­чес­ки ме­га­по­лис, е дос­та лю­бо­пит­но - мут­ри, бив­ши чен­ге­та и но­мен­к­ла­ту­ра от на­ча­ло­то на пре­хо­да са ос­нов- ни­те ли­ца, ко­и­то са учас­т­ва­ли в при­ва­ти­за­ция или са ку­пи­ли хо­те­ли на вто­рич­ния пазар. Обяс­не­ни­е­то за то­ва е срав­ни­тел­но прос­то. Ос­нов­ни­те сделки за раз­дър­жа­вя­ва­не в ку­рор­та се слу­чи­ха в края на 90-те, мал­ко след ма­со­ви­те бан­ко­ви фа­ли­ти и хи­пе­рин­ф­ла­ци­я­та. Ско­рош­на­та кри­за то­га­ва не са­мо от­б­лъс­на вся­как­ви чуж­дес­т­ран­ни ин­вес­ти­то­ри, но и бъл­гар­с­ки - по то­ва вре­ме поч­ти ня­ма­ше бан­ки, ко­и­то мо­же­ха да кре­ди­ти­рат мес­т­ния биз­нес. В та­зи си­ту­а­ция един­с­т­ве­ни­те с па­ри в брой се ока­за­ха спе­че­ли­ли­те през мно­го мът­на­та пър­ва по­ло­ви­на на 90-те. Раз­би­ра се, то­ва не оз­на­ча­ва, че всич­ки соб­с­т­ве­ни­ци на хо­те­ли са ги при­до­би­ли с па­ри от съм­ни­тел­ни из­точ­ни­ци. Сделки има­ше и по-къс­но, ка­то в раз­лич­ни мо­мен­ти вто­рич­ни­ят пазар на хо­те­ли бе­ше ак­ти­вен и има­ше ин­вес­ти­то­ри с ясен про­из­ход на сред­с­т­ва­та. Ето кои са най-го­ле­ми­те и по­ка­за­тел­ни за раз­лич­ни­те ти­по­ве соб­с­т­ве­ни­ци на хо­те­ли в Слън­чев бряг (виж илюс­т­ра­ци­я­та на стр. 22). Ос­нов­на­та нас­лед­ни­ца на им­пе­ри­я­та на Ва­сил и Ге­ор­ги Или­е­ви е вдо­ви­ца­та на по-мал­кия брат Мая Или­е­ва, ко­я­то е ед­но­ли­чен соб­с­т­ве­ник на офи­ци­ал­на­та ком­па­ния „ВАИ хол­динг“. Хол­дин­гът е соб­с­т­ве­ник на ак­ци­о­нер­но­то дру­жес­т­во „Ел Би Джей“, ко­е­то спо­ред ре­гис­т­ри­те на Ми­нис­тер­с­т­во­то на ту­риз­ма дър­жи хо­те­ли­те „Орел“и „Ас­то­рия“. Дру­ги­ят про­чут хо­тел, ос­та­нал в нас­лед­с­т­во от по­кой­ния Жо­ро Или­ев, е „Дюн“, кой­то бе­ше пос­т­ро­ен бук­вал­но на пла­жа вър­ху рес­то­рант „Дю­ни“. През 2007 г. за не­го и за още два хо­те­ла (апар­та­мен­ти „Хе­вън“на Ге­ор­ги Сла­вов-Гла­ва­та, син на взри­ве­ния в асан­сьор си­ка­джия Сто­ил Сла­вов, и Oasis VIP Homes на ос­но­ва­те­ли­те на „Вин­п­ром Пе­ще­ра“Ан­тон Ще­рев и Ата­нас Пет­ров) Ди­рек­ци­я­та за на­ци­о­на­лен стро­и­те­лен кон­т­рол (ДНСК) из­да­де за­по­вед за пре­мах­ва­не за­ра­ди раз­по­ло­же­ни­е­то им бук­вал­но на плаж­на­та иви­ца. Те оба­че ос­та­на­ха част от пей­за­жа на ку­рор­та, тъй ка­то съ­дът от­ме­ни за­по­вед­та на ДНСК. Слу­хо­ве­те през го­ди­ни­те, че Мая Или­е­ва ис­ка да про­да­ва „Дюн“, не се пот­вър­ди­ха.

Бор­ба­та за биз­нес те­ри­то­рия там до ден дне­шен про­дъл­жа­ва да се случ­ва ка­то в раз­га­ра на 90-те, и то пред очи­те на ту­рис­ти­те.

СНИМКА АЛЕК­САН­ДЪР ИВА­НОВ

Пъ­тят на Слън­чев бряг от соц ку­рорт до днес е ог­ле­да­ло на пре­хо­да

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.