# 3

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

В ку­рор­та се знае, че един от най-приб­ли­же­ни­те на Жо­ро Или­ев и не­гов бо­ди­гард Ра­дос­лав Бър­за­нов, по-из­вес­тен ка­то Ра­до Слън­це­то, пък уп­рав­ля­ва най-обо­рот­ни­те за­ве­де­ния в ком­п­лек­са - те­зи на Cacao Beach, сред ко­и­то Bedroom и „Час пик“. През ля­то­то на 2013 г. сре­щу не­го има­ше по­ку­ше­ние, ка­то под ко­ла­та му, пар­ки­ра­на пред Cacao Beach, из­бух­на бом­ба. По­доз­ре­ни­е­то то­га­ва пад­на вър­ху гру­па­та „Ки­лъ­ри­те 6“. След атен­та­та Бър­за­нов ве­че се дви­жи с бро­ни­ра­но Ауди S8.

Са­мо доп­ре­ди 6 ме­се­ца пуб­лич­но­то ли­це на свър­за­ни­те с ВИС-2 хо­те­ли и за­ве­де­ния бе­ше Ве­се­лин Сто­и­ме­нов, а Бър­за­нов се за­ни­ма­ва­ше ос­нов­но с уп­рав­ле­ни­е­то на пла­жа „Слън­чев бряг-юг“. Сто­и­ме­нов, по-из­вес­тен ка­то Ве­со Де­бе­лия, оба­че бе­ше зас­т­ре­лян със 7 кур­шу­ма от не­из­вес­т­ни през яну­а­ри 2016 г. в хо­тел­с­ки ком­п­лекс „Мак­си“на сто­лич­ния бу­ле­вард „Си­ме­о­нов­с­ко шо­се“. Убий­ци­те и по­ръ­чи­те­ли­те все още не са от­к­ри­ти. не­ри в „Бу­лим­пекс“са Еми Гю­ле­ва-Му­таф­чийс­ка, „Ди­е­ли 8“, соб­с­т­ве­ност на Еми Гю­ле­ва-Му­таф­чийс­ка, Мла­ден Йор­да­нов Ми­ха­лев-Ма­джо, „Оройт Щуф­тунг“, Лих­тен­щайн, и Chimimport Investment & Fertilizer inc. - CIF. Дял в ком­п­лек­са има­ше и бив­ши­ят де­пу­тат от СДС от на­ча­ло­то на пре­хо­да Асен Мич­ков­с­ки. На 30 но­ем­в­ри 2015 г. на об­що съб­ра­ние на „Бу­лим­пекс“е взе­то решение да се уве­ли­чи ка­пи­та­лът на ак­ци­о­нер­но­то дру­жес­т­во от 7 на 14 млн. лв. по пред­ло­же­ние на ак­ци­о­не­ра Мла­ден Ми­ха­лев-Ма­джо. Спо­ред пред­с­та­ви­те­ли на хо­те­ли­ер­с­кия сек­тор и се­га кон­т­ро­лът вър­ху хо­тел­с­кия биз­нес е ос­нов­но на Ми­ха­лев. „ Слън­чев бряг хо­тел хол­дин­гс“е ак­ци­о­нер­но дру­жес­т­во, уп­рав­ля­ва­що ня­кол­ко хо­те­ла (4- и 3-звез­д­ни) и един апар­т­хо­тел на Слън­чев бряг. То­ва са „Бур­гас“, „Не­се­бър“, „Хри­зан­те­ма“, „Тра­кия“, „Тра­кия пла­за“. Хол­дин­гът има учас­тие в дру­жес­т­ва­та „Рю­ген“, „Кли­ма­ти-хо­ли­дей“и „Хер­мес груп“. Дру­го­то дру­жес­т­во на гру­па­та е „Черно море хо­телс ме­ни­дж­мънт груп“. Ак­ци­о­не­ри в хол­дин­га са Ива­ли­на Ян­ко­ва, Пей­ко Ян­ков, Ре­ги­на Ян­ко­ва и Йор­дан Йор­да­нов. Ис­то­ри­я­та оба­че за­поч­ва с Ди­ми­тър Ян­ков - пър­ви­ят при­ва­ти­за­тор в Слън­чев бряг, по-из­вес­тен прос­то ка­то Ми­тьо Ян­ков. След ня­кол­ко сделки той ста­ва кру­пен соб­с­т­ве­ник в ку­рор­та, а впос­лед­с­т­вие и пред­се­да­тел на об­щин­с­кия съ­вет в Не­се­бър. Той за­поч­ва ка­то пи­ко­ло в сре­да­та на 60-те го­ди­ни. Де­мок­ра­ци­я­та го за­вар­ва ка­то бар­ман в соб­с­т­ве­на ка­ра­ва­на в Слън­чев бряг. Же­ни се за гер­ман­ка. Фир­ма­та, с ко­я­то той про­би­ва, е „Рю­ген“. През 1991 г. пра­ви опит да при­ва­ти­зи­ра поч­ти кри­ми­нал­но 18 от най-апе­тит­ни­те хо­те­ли в ку­рор­та за­ед­но със Со­ло­мон Ан­жел, но бе­зус­пе­шен. През 1994 г. ку­пу­ва хо­тел „Хри­зан­те­ма“, а по-къс­но и още хо­те­ли от спи­съ­ка. От един от хо­те­ли­те му е из­с­т­ре­лян кур­шу­мът, убил бо­са на ВИС Ге­ор­ги Или­ев, до­ка­то се­ди в за­ве­де­ни­е­то „Бу­да бар“в мул­тип­лек­са през 2005 г. През про­лет­та на 2007 г. в Бур­гас Ди­ми­тър Ян­ков бе­ше зас­т­ре­лян от упор в джи­па си „Пор­ше Ка­йен“със 7 кур­шу­ма. Твър­ди се, че въз­хо­дът на Ди­ми­тър Же­ляз­ков-Очи­те се дъл­жи имен­но на Ми­тьо Ян­ков. Вер­си­и­те око­ло убийс­т­во­то му бя­ха мно­го. Се­га хол­дин­гът от хо­те­ли и ка­зи­на се уп­рав­ля­ва от съд­руж­ни­ка му през го­ди­ни­те Йор­дан Йор­да­нов - Дан­чо Пар­ке­та, и от си­на на Ян­ков – Пей­ко. В на­ча­ло­то на 2015 г. в медиите из­ле­зе ин­фор­ма­ция, че Йор­дан Йор­да­нов е пре­тър­пял те­жък по­бой от­но­во в зло­по­луч­ния ку­рорт, ка­то пред­по­ла­га­е­ми­те мо­ти­ви пак са свър­за­ни с бор­ба за биз­нес те­ри­то­рия. ин­вес­ти­тор е „Бо­ра кон­султ 2002“. Съд­руж­ни­ци в „Бо­ра кон­султ 2002“са „ДИТ хо­те­ли“на Чан­дъ­ров и „Га­лак­си“на ос­но­ва­те­ли­те на „Вин­п­ром Пе­ще­ра“. Са­ма­та „Га­лак­си про­пър­ти груп“(се­га „Га­лак­си ин­вес­т­мънт груп“) е ос­но­ва­на през 1999 г. за ин­вес­ти­ции в ту­ри­зъм и нед­ви­жи­ми имо­ти. Тя за­поч­ва биз­не­са си през 2002 г., ко­га­то ку­пи в Слън­чев бряг ста­рия хо­тел „Са­турн“за­ед­но с Лет­ния те­а­тър, къ­де­то се про­веж­да­ше „Злат­ни­ят Ор­фей“. Се­га дру­жес­т­во­то има 3 ком­п­лек­са в Слън­чев бряг - Barcelo Royal Beach, на­ми­ращ се в цен­тъ­ра на Слън­чев бряг, апар­т­хо­те­ла Royal Sun и апар­т­ком­п­лек­са Oasis VIP Club, на­ми­ращ се в юж­на­та част на ку­рор­та на пър­ва ли­ния на мяс­то­то на ста­рия рес­то­рант „Оа­зис“. Oasis VIP Club бе­ше в спи­съ­ка от три­те хо­те­ла (за­ед­но с „Дюн“на Жо­ро Или­ев и хо­тел „Хе­вън“на Ге­ор­ги Сла­во­в­Г­ла­ва­та, син на го­рес­по­ме­на­тия си­ка­джия Сто­ил Сла­вов), за ко­и­то през 2007 г. ДНСК из­да­де за­по­вед за пре­мах­ва­не­то им за­ра­ди раз­по­ло­же­ни­е­то им на плаж­на­та иви­ца.

Ру­мен Чан­дъ­ров, кой­то не­от­дав­на пое фут­бол­ния от­бор на „Бо­тев“(Плов­див), съ­що е ва­жен иг­рач на те­ре­на на Слън­чев бряг. След ка­то при­ва­ти­зи­ра ем­б­ле­ма­тич­на­та дис­ко­те­ка „Злат­на ябъл­ка“, на ней­но мяс­то се по­я­ви ком­п­лек­сът Evrika beach. Част от ве­ри­га­та му DIT е и бу­ти­ко­ви­ят хо­тел Orpheus. Чан­дъ­ров е уп­ра­ви­тел на фир­ма „Съ­ни­ин­вест“за­ед­но с дъ­ще­ря­та на Вет­ко Ара­ба­джи­ев Зла­то­ми­ра. Ком­па­ни­я­та дър­жи кон­це­си­я­та на се­вер­ния плаж на ку­рор­та. В по­ве­че­то фир­ми той е съд­руж­ник с Вак­лин Чан­дъ­ров, а в Слън­чев бряг са из­вес­т­ни с проз­ви­ще­то Плов­див­с­ки­те ци­га­ра­джии.

ИЗТОЧНИК: МИ­НИС­ТЕР­С­Т­ВО НА ТУРИЗМА

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.