# 2

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

Един от го­ле­ми­те хо­те­ли­е­ри бе­ше и оръ­жей­ни­ят бос Мла­ден Му­таф­чийс­ки за­ед­но с Мла­ден Ми­ха­лев–Ма­джо, кой­то е един от ос­но­ва­те­ли­те на СИК. След из­ку­пу­ва­не­то на те­ре­ни в Слън­чев бряг се по­я­ви тех­ни­ят Helena Resort и хо­те­ли­те в не­го „Хе­ле­на сен­дс“и „Хе­ле­на парк“. Соб­с­т­ве­ник на хо­те­ли­те е „Бу­лим­пекс“. Мла­ден Му­таф­чийс­ки вли­за в съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те през 1999 г. След смърт­та на Мла­ден Му­таф­чийс­ки през 2013 г. ак­цио-

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.