# 4

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

Ос­но­ва­те­ли­те на „Вин­п­ром Пе­ще­ра“Ан­тон Ще­рев и Ата­нас Пет­ров при­те­жа­ват хо­те­ли на Слън­чев бряг, ка­то в част от обек­ти­те те са в съд­ру­жие с из­вес­т­ния с ин­те­ре­си­те си във фут­бо­ла Ру­мен Чан­дъ­ров. Нап­ри­мер хо­тел Majestic, къ­де­то

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.