# 5

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

Се­ри­оз­но при­със­т­вие в ку­рор­та има, раз­би­ра се, и един от най-го­ле­ми­те хо­те­ли­е­ри в стра­на­та Вет­ко Ара­ба­джи­ев. През 1999 г. през дру­жес­т­во­то си „Вик­то­рия ин­вес­т­мънт“Ара­ба­джи­ев при­ва­ти­зи­ра хо­тел „Чай­ка“на Слън­чев бряг, ка­то част от ком­п­лек­са „Чай­ка бийч“са и хо­те­ли­те „Ар­ка­дия“и „Мет­ро­пол“. Там той кон­т­ро­ли­ра още и пет­з­вез­д­ния „Вик­то­рия па­лас“. Вет­ко за­поч­ва ка­то съд­руж­ник с им­пе­ри­я­та на Илия Пав­лов „Мул­тиг­руп“в плов­див­с­кия „За­ха­рен ком­би­нат - Крис­тал“. Ос­нов­ни­те хо­тел­с­ки ак­ти­ви на Ара­ба­джи­ев са кон­цен­т­ри­ра­но на „Еле­ни­те“, къ­де­то той вли­за през 2002 г. Част от хо­те­ли­ер­с­кия му биз­нес са още пет­з­вез­д­ни­ят хо­тел „Пам­по­ро­во“, хо­тел „Ма­ри­ца“в Плов­див, а от края на 2014 г. и сто­лич­ни­ят „Кем­пин­с­ки хо­тел Зог­раф­с­ки“, кой­то бе­ше прек­ръс­тен на име­то на же­на му - „Ма­ри­не­ла“. Учас­тие в не­го имат свър­за­но­то с бив­шия де­пу­тат от ГЕРБ Емил Ди­мит­ров „Еле­о­но­ра транс“, „Дит груп“на Ру­мен Чан­дъ­ров, „Ин­текс турс“, уп­рав­ля­ва­на от Мил­ка Чо­ро­ле­е­ва, и др. Го­ди­ни на­ред ре­ги­о­нал­но­то ми­нис­тер­с­т­во со­че­ше „Съ­нин­вест“за един от най-го­ле­ми­те на­ру­ши­те­ли при сто­па­нис­ва­не­то на пла­жо­ве­те. Той е раз­по­ла­гал с мно­го по­ве­че от поз­во­ле­ни­те му тър­гов­с­ки пло­щи, пла­те­ни ча­дъ­ри и шез­лон­ги, не е ин­вес­ти­рал в опаз­ва­не­то на пла­жа, поз­во­ля­вал е на тре­ти ли­ца да стро­ят и да пос­та­вят пре­мес­т­ва­е­ми съ­о­ръ­же­ния и др. Гло­бя­ван е вся­ка го­ди­на със су­ми меж­ду 80 и 360 хил. лв., ко­и­то са зап­ла­ща­ни. Кон­це­си­он­на­та так­са за пла­жа е око­ло 900 хил. лв. В края на 2015 г. ре­ги­о­нал­ни­ят ми­нис­тър Ли­ля­на Пав­ло­ва вне­се в Ми­нис­тер­с­кия съ­вет решение за прек­ра­тя­ва­не на кон­це­си­я­та. То прес­тоя там из­вес­т­но вре­ме, след ко­е­то пра­ви­тел­с­т­во­то из­не­над­ва­що одоб­ри друг текст – да се да­де още един шанс на кон­це­си­о­не­ра да си оп­ра­ви на­ру­ше­ни­я­та – до 1 юни та­зи го­ди­на. До­ри и да не е из­пъл­нил пред­пи­са­ни­я­та, той ще ос­та­не във вла­де­ние на пла­жа до края на сеп­тем­в­ри, гла­се­ше ре­ше­ни­е­то от де­кем­в­ри. Мал­ко след то­ва решение Ру­мен Чан­дъ­ров пое из­д­ръж­ка­та на за­къ­са­лия фут­бо­лен клуб „Бо­тев“(Плов­див).

За „Слън­чев бряг–юг“се гри­жи „Ири­да–71“. Тя е съз­да­де­на още през 1997 г. от раз­с­т­ре­ля­ния през 2002 г. Ди­ми­тър Ди­мит­ров–Май­му­ня­ка, един от най-близ­ки­те до­ве­ре­ни­ци на ше­фа на ВИС-2 Ва­сил Или­ев. След по­ре­ди­ца от прех­вър­ля­не на дя­ло­ве през го­ди­ни­те в мо­мен­та фир­ма­та е соб­с­т­ве­ност на На­дя Ива­но­ва и Ки­рил Спа­сов. Ос­вен пла­жа в Слън­чев бряг фир­ма­та дър­жи и кон­це­си­я­та на плаж „Хар­ма­ни­те“в Со­зо­пол. На­дя Ива­но­ва се явя­ва съд­руж­ник във фир­ма­та „Гло­бал ин­кор­по­рей­тид“АД с не­ус­пе­лия кан­ди­дат за ми­нис­тър на ин­вес­ти­ци­он­но­то про­ек­ти­ра­не арх. Ка­лин Ти­хо­лов. Един от съд­руж­ни­ци­те през го­ди­ни­те в „Ири­да-71“, кой­то се смя­та и за чо­ве­ка, кой­то вър­ти биз­не­са, е Ра­дос­тин Бър­за­нов - Ра­до Слън­це­то, бивш бо­ди­гард на Ва­сил Или­ев и след то­ва на брат му Ге­ор­ги Или­ев. В „Хе­мус ин­вест“Бър­за­нов е съд­руж­ник на Аф­ро­ди­та Бо­ри­ми­ро­ва, сес­т­ра на Хрис­то­фо­рос Ама­на­ти­дис-Та­ки. Друг съд­руж­ник в та­зи фир­ма е Ве­се­лин Сто­и­ме­нов. Спо­ред елек­т­рон­но­то из­да­ние „Би­во­лъ“Сто­и­ме­нов по­е­ма част от биз­не­са на „ВАИ хол­динг“след убийс­т­во­то на Ге­ор­ги Или­ев в Слън­чев бряг през 2005 г. Сто­и­ме­нов бе­ше зас­т­ре­лян в на­ча­ло­то на яну­а­ри та­зи го­ди­на в ком­п­лекс на сто­лич­ния бу­ле­вард „Си­ме­о­нов­с­ко шо­се“. ак­ци­о­нер в ПИБ и пре­зи­дент на Бъл­гар­с­ка­та фе­де­ра­ция по ски Це­ко Ми­нев. Спо­ред ре­гис­т­ри­те на Ми­нис­тер­с­т­во­то на ту­риз­ма ком­па­ни­я­та „Бал­кан хо­ли­дейз сър­ви­сис“уп­рав­ля­ва хо­те­ли­те „Гло­бус“, „Фе­никс“и „По­мо­рие“. Дру­жес­т­во­то се уп­рав­ля­ва от съп­ру­га­та на Це­ко Ми­нев Рад­ка Ми­не­ва, ка­то соб­с­т­ве­ност­та е на ре­гис­т­ри­ра­но­то в Ки­пър „Ман­то­ва­ко ли­ми­тид“. Всъщ­ност ре­ал­ни­ят чо­век, кой­то уп­рав­ля­ва хо­те­ли­те на Ми­нев в Слън­чев бряг, е Мом­чил Ар­на­у­дов, бивш ди­рек­тор на „Бол­кан хо­ли­дейз“. Ни­ко­лай Са­вов­с­ки, но фир­ма­та на не­го­во име ве­че е зак­ри­та.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.