# 6

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

Дру­ги го­ле­ми хо­те­ли­е­ри на Слън­чев бряг са бив­ши­ят де­пу­тат от ГЕРБ Емил Ди­мит­ров и Сла­вян Те­о­фи­лов, кой­то бе­ше ико­но­ми­чес­ки съ­вет­ник на Ди­мит­ров в ка­чес­т­во­то му на де­пу­тат. Спо­ред ре­гис­т­ри­те на Ми­нис­тер­с­т­во­то на ту­риз­ма през дру­жес­т­во­то „Еле­о­но­ра транс“те дър­жат три хо­те­ла. То­ва са „Гранд хо­тел Съ­ни бийч“, хо­тел „Ма­ри­ца“и хо­тел „Па­лас“. Соб­с­т­ве­ност­та в „Еле­о­но­ра транс“е по­де­ле­на меж­ду Сла­вян Те­о­фи­лов и ком­па­ни­я­та „Ет­ро­парк“, къ­де­то соб­с­т­ве­ност има Емил Ди­мит­ров, а фир­ма­та, соб­с­т­ве­ник на хо­те­ли­те, но­си име­то на май­ка­та на бив­шия де­пу­тат. През ми­на­ла­та го­ди­на той бе­ше осъ­ден за кон­ф­ликт на ин­те­ре­си за­ра­ди учас­ти­е­то си в под­го­тов­ка­та, об­съж­да­не­то и при­е­ма­не­то на два за­ко­на в пол­за на се­мей­ния му биз­нес по дис­т­ри­бу­ци­я­та на ци­га­ри. Спо­ред не­пот­вър­де­на ин­фор­ма­ция от ку­рор­та оба­че „Па­лас“бил про­да­ден.

кор­д­но ви­со­ка­та це­на 14.6 млн. лв. През 2002 г. „Но­во­тел Плов­див“при­ва­ти­зи­ра и хо­тел „Ис­кър“в Слън­чев бряг за 8.7 млн. лв. Тре­ти­ят хо­тел - „Гла­рус“, в юж­ния ку­рорт е при­до­бит на вто­рич­ния пазар.

да стро­ят га­зоп­ро­во­да „Южен по­ток“през Бъл­га­рия.

През 1999 г. Ми­нис­тер­с­т­во­то на тър­го­ви­я­та и ту­риз­ма под­пи­са при­ва­ти­за­ци­он­ни­те до­го­во­ри за хо­те­ли­те в Слън­чев бряг „Со­кол“и „Гъ­лъб“, ко­и­то ста­на­ха соб­с­т­ве­ност на П.М.К. АД, част от бур­гас­ка­та гру­па, за су­ма­та 930 хил. до­ла­ра. През ап­рил 2007 г. оба­че е склю­чен до­го­вор за про­даж­ба на ак­ци­и­те на П.М.К. в „Со­кол 2005“с „Вик­то­рия груп кор­по­рей­шън“, свър­за­на с хо­те­ли­е­ра Вет­ко Ара­ба­джи­ев, на стой­ност 2.813 млн. ев­ро, по­каз­ват до­ку­мен­ти в Тър­гов­с­кия ре­гис­тър. Спо­ред сай­та на „Понс хол­динг“през дру­го­то ак­ци­о­нер­но дру­жес­т­во „Пер­ла хо­ли­дейз“гру­па­та дър­жи хо­те­ла „Пер­ла“, от­к­рит през 2005 г.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.