# 10

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

С три хо­те­ла на Слън­чев бряг - „Цве­те“, „Фло­ра“и „Ро­до­пи“, е Ди­ми­тър Ка­ра­не­нов през дру­жес­т­во­то си „Бул­кар“. Ка­ра­не­нов е още соб­с­т­ве­ник на „Гранд хо­тел При­мо­рец“в Бур­гас, ка­то през 2013 г. по­лу­чи и зе­ле­на свет­ли­на да рес­тав­ри­ра по­пу­ляр­ния ко­раб–рес­то­рант „Ста­ра­та фре­га­та“, раз­по­ло­жен на гра­ни­ца­та меж­ду Мор­с­ка­та гра­ди­на и Цен­т­рал­ния плаж в Бур­гас. През дру­жес­т­во­то „Бул­га­ри­ен ди­рект рай­зен“Ка­ра­не­нов при­до­би­ва рес­то­ран­та за­ед­но с хо­тел „При­мо­рец“след при­ва­ти­за­ци­я­та на об­щин­с­ко­то дру­жес­т­во „При­мо­рец ту­рист“, ко­е­то уп­рав­ля­ва ту­рис­ти­чес­ки обек­ти. През 2013 г. той ста­на и по­че­тен кон­сул на Ре­пуб­ли­ка Ук­рай­на в Бур­гас.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.