# 13

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

Ге­не­рал­ни­ят ди­рек­тор на „Лу­койл Бъл­га­рия“при­със­т­ва на Слън­чев бряг са­мо с един хо­тел - „Хе­ли­ос па­лас“. Хо­те­ли­ер­с­ки­ят биз­нес на Зла­тев е кон­цен­т­ри­ран в дру­жес­т­во­то му „Те­ра тур сер­виз“, къ­де­то уп­ра­ви­тел е ба­ща му Ва­сил Зла­тев. Хо­те­ли­те на Зла­тев са под бран­да RIU. Ос­вен на Слън­чев бряг той има още по един хо­тел в Пра­вец и Све­ти Влас и два хо­те­ла в Об­зор. Нас­ко­ро ста­на яс­но, че ще строи и Hyatt на мяс­то­то на бив­шия хо­тел „Сер­ди­ка“на па­мет­ни­ка „Лев­с­ки“в Со­фия.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.