# 12

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

Пред­се­да­те­лят на Съ­ю­за на соб­с­т­ве­ни­ци­те в Слън­чев бряг Еле­на Ива­но­ва има два хо­те­ла през дру­жес­т­во­то си „Оп­ти­макс тур“. То­ва са хо­те­ли­те „Ам­фо­ра“и „Им­пе­ри­ал“плюс „Фо­рум“. Всъщ­ност име­то „Оп­ти­макс“е из­пол­з­ва­но пър­во от

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.