# 16

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

Вар­нен­с­ка­та гру­па „Хи­мим­порт“при­със­т­ва в ку­рор­та Слън­чев бряг с хо­те­ла си „Аро­ния бийч“. Ос­нов­ни­те ак­ти­ви на гру­па­та са в ку­рор­та Св. св. Кон­с­тан­тин и Еле­на и на Злат­ни пя­съ­ци и Рав­да.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.