Ще може ли Европа да се пази сама

До­налд Тръмп, опи­тът за прев­рат в Тур­ция и Brexit под­ла­гат на стрес тест от­б­ра­ни­тел­ни­те спо­соб­нос­ти на Ста­рия кон­ти­нент

Capital - - СВЯТ СВЯТ - Мом­чил МИЛЕВ

ят проб­лем е, че тя пос­та­вя под въп­рос ос­но­во­по­ла­га­щия прин­цип на Се­вер­но­ат­лан­ти­чес­кия али­анс: че ата­ка­та сре­щу ед­на дър­жа­ва член­ка ав­то­ма­тич­но за­дъл­жа­ва ос­та­на­ли­те да я за­щи­тят. В слу­чая със САЩ ста­ва ду­ма за учас­ти­е­то на дър­жа­ва­та, чий­то во­е­нен бю­джет пре­ви­ша­ва па­ри­те за от­б­ра­на на след­ва­щи­те 10 стра­ни, взе­ти за­ед­но.

Имен­но то­ва пра­ви­ло, за­пи­са­но в член 5 на Ва­шин­г­тон­с­кия до­го­вор, е фун­да­мен­тът на ев­ро­пейс­ка­та ар­хи­тек­ту­ра за си­гур­ност и при­чи­на­та Ста­ри­ят кон­ти­нент да бъ­де опа­зен от пъл­но­ма­ща­бен во­е­нен кон­ф­ликт през пос­лед­ни­те 70 го­ди­ни. За­пи­тан ди­рек­т­но да­ли САЩ би­ха се от­зо­ва­ли в по­доб­на си­ту­а­ция, До­налд Тръмп, кой­то и пре­ди е оп­ре­де­лял НАТО ка­то ру­ди­мент от епо­ха­та на сту­де­на­та вой­на, ениг­ма­тич­но от­в­ръ­ща: „Ако те из­пъл­ня­ват сво­и­те за­дъл­же­ния към нас, от­го­во­рът е да.“

Има ли от­б­ра­на без Чи­чо Сам

В мо­мен­та САЩ е най-го­ле­ми­ят дос­тав­чик на си­гур­ност в Европа. Аме­ри­кан­с­ки­те су­хо­път­ни войс­ки имат раз­по­ло­же­ни око­ло 65 хил. во­ен­нос­лу­же­щи на те­ри­то­ри­я­та на кон­ти­нен­та, ос­нов­но в не­го­ва­та за­пад­на част. Пос­лед­но­то е проб­лем, тъй ка­то прид­виж­ва­не­то на бой­ни­те под­раз­де­ле­ния не може да ста­не дос­та­тъч­но бър­зо, за да пре­дот­в­ра­ти свет­ка­вич­на хиб­рид­на опе­ра­ция от ти­па на ин­ва­зи­я­та в Крим. Спо­ред обе­ща­ни­е­то на ми­нис­тъ­ра на от­б­ра­на­та Аш­тън Кар­тър Пен­та­го­нът тряб­ва да уве­ли­чи че­ти­рик­рат­но бю­дже­та за въ­о­ръ­же­ни­те си си­ли в ре­ги­о­на през фис­кал­на­та 2017 г., ка­то той ще дос­тиг­не 3.4 мл­рд. до­ла­ра. Те­зи сред­с­т­ва тряб­ва да се из­пол­з­ват за из­г­раж­да­не на ви­со­ко­мо­бил­на бро­ни­ра­на бри­га­да за и пред­но раз­по­ла­га­не на бой­на тех­ни­ка, ко­я­то да поз­во­ли по-бър­за ре­ак­ция при кри­зи.

Аме­ри­кан­с­ки­те въ­о­ръ­же­ни си­ли съ­що та­ка тряб­ва да иг­ра­ят клю­чо­ва ро­ля при пред­но­то раз­по­ла­га­не по из­точ­ния и юж­ния фланг на НАТО. То бе одоб­ре­но по вре­ме на сре­ща­та на ви­со­ко рав­ни­ще във Вар­ша­ва в на­ча­ло­то на юли, ко­га­то бе ре­ше­но, че али­ан­сът ще раз­по­ло­жи че­ти­ри ба­та­льо­на в Пол­ша, Лат­вия, Лит­ва и Ес­то­ния, как­то и мул­ти­на­ци­о­нал­на бри­га­да в Ру­мъ­ния. Не е яс­но как­ва част от то­ва ще се слу­чи на- ис­ти­на, ако До­налд Тръмп вле­зе в Бе­лия дом.

Ве­ро­ят­ност­та за из­бор на изо­ла­ци­о­нис­т­ки нас­т­ро­ен аме­ри­кан­с­ки пре­зи­дент, кой­то да се опи­та да пре­раз­г­ле­да ан­га­жи­мен­ти­те на най-сил­на­та ар­мия в све­та към за­щи­та­та на Европа, е най-го­ле­ми­ят, но не и един­с­т­ве­ни­ят по­ли­ти­чес­ки риск пред НАТО. Към не­го се при­ба­вят съ­би­ти­я­та, ко­и­то пос­лед­ва­ха не­ус­пеш­ния опит за прев­рат сре­щу тур­с­кия пре­зи­дент Ре­джеп Та­йип Ер­до­ган, как­то и ре­фе­рен­ду­мът за из­ли­за­не на Ве­ли­коб­ри­та­ния от ЕС. И до­ка­то Brexit-ът по-ско­ро ще има не­га­ти­вен ефект вър­ху фи­нан­си­ра­не­то на бри­тан­с­ки­те въ­о­ръ­же­ни си­ли в сред­нос­ро­чен и дъл­гос­ро­чен план, дра­ма­тич­ни­те съ­би­тия в юго­из­точ­на­та ни съ­сед­ка про­во­ки­ра­ха ма­щаб­ни чис­т­ки в тур­с­ка­та ар­мия. Тя е вто­ра­та по го­ле­ми­на в Се­вер­но­ат­лан­ти­чес­кия али­анс след аме­ри­кан­с­ка­та, но в мо­мен­та на прак­ти­ка е в сту­пор, тъй ка­то око­ло 1700 во­ен­нос­лу­же­щи, от ко­и­то око­ло 160 ге­не­ра­ли (вклю­чи­тел­но и под ко­ман­д­ва­не­то на НАТО), бя­ха арес­ту­ва­ни.

„Ед­ва ли проб­ле­мът с тур­с­ка­та ар­мия ще бъ­де раз­ре­шен в близ­ки­те го­ди­ни. Ер­до­ган ще се опи­та то­тал­но да я ов­ла­дее. В крат­кос­ро­чен план то­ва пос­та­вя под въп­рос из­пъл­не­ни­е­то на опе­ра­ции на съ­юз­ни­ци сре­щу ИДИЛ в Си­рия и Ирак“, ко­мен­ти­ра за „Ка­пи­тал“бив­ши­ят во­е­нен ми­нис­тър То­дор Та­га­рев. Съ­що та­ка кри­за­та в Тур­ция може да пос­та­ви на кар­та учас­ти­е­то на стра­на­та в ини­ци­а­ти­ва­та за под­сил­ва­не на на­тов­с­ки­те си­ли в Черно море, ко­я­то тряб­ва да се об­съж­да през ок­том­в­ри. Евен­ту­ал­но­то из­ли­за­не на тур­с­кия флот от по­доб­на съ­юз­ни­чес­ка опе­ра­ция ще е ви­дим ин­ди­ка­тор за хлад в от­но­ше­ни­я­та меж­ду щаб-квар­ти­ра­та на али­ан­са и пре­зи­ден­та Ер­до­ган. Ко­е­то ще еро­зи­ра си­гур­ност­та по юго­из­точ­ния фланг на НАТО. То­ва пря­ко за­ся­га Бъл­га­рия, тъй ка­то, от ед­на стра­на, Ру­сия удар­но ми­ли­та­ри­зи­ра Крим­с­кия по­лу­ос­т­ров, раз­по­ла­гай­ки там ква­зи­ба­лис­тич­ни, про­ти­во­ко­раб­ни и про­ти­во­са­мо­лет­ни ра­ке­ти с об­сег ня­кол­кос­то­тин ки­ло­мет­ра, а, от дру­га, стра­на­та ни е под пос­то­я­нен миг­ра­ци­о­нен (и по­тен­ци­ал­но те­ро­рис­ти­чен) на­тиск през те­ри­то­ри­я­та на Тур­ция.

Ев­ро­ар­мия на хо­ри­зон­та?

„ До­налд Тръмп, кой­то има шанс да е след­ва­щи­ят пре­зи­дент на САЩ, ка­за в сря­да, че при не­го­во­то уп­рав­ле­ние САЩ може и да не за­щи­ти ав­то­ма­тич­но на­тов­с­ки дър­жа­ви, ко­и­то са ата­ку­ва­ни от Ру­сия. То­ва оз­на­ча­ва, че се из­х­вър­ля през про­зо­ре­ца са­ми­ят фун­да­мент на НАТО ка­то во­е­нен съ­юз, ка­то ко­лек­тив­на от­б­ра­на. Тръмп е каз­вал и пре­ди, че спо­ред не­го НАТО е из­жи­вял вре­ме­то си. Как­во тряб­ва да нап­ра­вят ев­ро­пей­ци­те в та­зи си­ту­а­ция? Мис­ля, че ня­ма­ме друг из­бор, ос­вен да при­е­мем то­ва на- се­ри­оз­но. Тряб­ва спеш­но да ус­ко­рим из­г­раж­да­не­то на ев­ро­пейс­ки стълб на НАТО. Та­ка че ЕС да има въз­мож­ност да се за­щи­ти, ако е не­об­хо­ди­мо.“Та­ка ко­мен­ти­ра си­ту­а­ци­я­та Ги Вер­хов­с­тад, ли­дер на ев­ро­пейс­кия ли­бе­ра­лен али­анс ALDE и бивш пре­ми­ер на Бел­гия. Ли­бе­ра­ли­те пред­ла­гат из­г­раж­да­не на ев­ро­пейс­ки ин­тег­ри­ра­ни въ­о­ръ­же­ни си­ли, за чи­я­то ос­но­ва да пос­лу­жи Eurocorps. То­ва е во­ен­на струк­ту­ра на ЕС от око­ло 1000 ду­ши ос­нов­но от шест дър­жа­ви – Гер­ма­ния, Фран­ция, Ис­па­ния, Бел­гия, Пол­ша и Люк­сем­бург. На те­о­рия тя може да ко­ман­д­ва въ­о­ръ­же­ни си­ли с чис­ле­ност око­ло 65 хил. ду­ши, ка­то ос­но­ва­та е френ­с­ко-гер­ман­с­ка бри­га­да. Пре­ди око­ло две сед­ми­ци от гер­ман­с­ко­то во­ен­но ми­нис­тер­с­т­во из­те­че стра­те­ги­чес­ки до­ку­мент, спо­ред кой­то Бер­лин е уз­рял да за­гър­би сво­я­та стра­те­гия за из­пол­з­ва­не един­с­т­ве­но на „ме­ка си­ла“и ис­ка да по­е­ме по-ак­тив­на ро­ля в от­б­ра­ни­тел­ни­те по­ли­ти­ки на ЕС и НАТО, ка­то „ак­тив­но по­ма­га за фор­ми­ра­не­то на све­тов­ния ред“.

„Тряб­ва ни общ во­е­нен щаб и ко­а­ли­ция, ко­я­то да дейс­т­ва ка­то пос­то­ян­на струк­ту­ра на ба­за на До­го­во­ра за ЕС. Евен­ту­ал­но тя може да ево­лю­и­ра и до ев­ро­пейс­ка ар­мия“, ко­мен­ти­ра вли­я­тел­ни­ят гер­ман­с­ки ев­ро­де­пу­тат Ел­мар Брок, пред­се­да­тел на ко­ми­си­я­та по вън­ш­ни ра­бо­ти в Ев­ро­пейс­кия пар­ла­мент. За из­г­раж­да­не­то на са­мос­то­я­тел­на ев­ро­пейс­ка ар­мия го­во­ри пре­ди ня­кол­ко ме­се­ца и пред­се­да­те­лят на Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия Жан-Клод Юн­кер. Са­мо пре­ди ме­сец пък офи­сът на вър­хов­ния пред­с­та­ви­тел на ЕС по вън­ш­ни­те ра­бо­ти и си­гур­ност­та Фе­де­ри­ка Мо­ге­ри­ни из­ле­зе с 60-стра­ни­чен до­ку­мент, в кой­то съ­що се пре­по­ръч­ва съз­да­ва­не­то на ев­ро­пейс­ки въ­о­ръ­же­ни си­ли. „НАТО съ­щес­т­ву­ва, за да за­щи­та­ва от вън­ш­но на­па­де­ние сво­и­те чле­но­ве, по­ве­че­то от ко­и­то са ев­ро­пейс­ки стра­ни. Ев­ро­пей­ци­те оба­че тряб­ва да сме по­доб­ре еки­пи­ра­ни, обу­че­ни и ор­га­ни­зи­ра­ни, за да доп­ри­на­ся­ме ре­ши­тел­но за то­ва ко­лек­тив­но уси­лие, а съ­що та­ка да дейс­т­ва­ме ав­то­ном­но, ако и ко­га­то е нуж­но“, се каз­ва в док­ла­да.

Проб­ле­мът е, че съз­да­ва­не­то на ев­ро­пейс­ки ин­тег­ри­ра­ни въ­о­ръ­же­ни си­ли, ба­зи­ра­но ос­нов­но на уси­ли­я­та на Гер­ма­ния и Фран­ция, ще е да­леч по-проб­ле­ма­тич­но без учас­ти­е­то на Ве­ли­коб­ри­та­ния, ко­я­то в мо­мен­та раз­по­ла­га с най-добре обо­руд­ва­на­та и ре­ал­но бо­ес­по­соб­на ар­мия в ЕС. От дру­га стра­на оба­че, на по­ли­ти­чес­ко ни­во Лон­дон бе­ше най-го­ле­ми­ят про­тив­ник сре­щу из­г­раж­да­не­то на ев­ро­пейс­ки от­б­ра­ни­тел­ни струк­ту­ри, ко­ман­д­ва­ни от Брюк­сел. Та­ка че евен­ту­ал­ни­ят Brexit па­ра­док­сал­но може да до­ве­де до по-бър­зо­то сфор­ми­ра­не на ев­ро­пейс­ка ар­мия. Осо­бе­но ако се ока­же, че Европа ве­че не може да раз­чи­та на аме­ри­кан­с­ка­та и тур­с­ка­та ар­мия.

Тръмп под­ри­ва си­гур­ност­та на Европа ка­то об­вър­з­ва ан­га­жи­мен­ти­те на САЩ в НАТО с фис­кал­ни ус­ло­вия.

REUTERS

ЕС пред­ла­га из­г­раж­да­не на ев­ро­пейс­ки ин­тег­ри­ра­ни въ­о­ръ­же­ни си­ли, за чи­я­то ос­но­ва да пос­лу­жи Eurocorps.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.