Две Аме­ри­ки, ед­на­та е из­лиш­на

Как­во може да се очак­ва от САЩ с пре­зи­дент До­налд Тръмп или Хи­лъ­ри Клин­тън

Capital - - СВЯТ - Ма­ри­на СТАНЕВА

тях­на­та кон­фе­рен­ция в Клив­лънд ми­на­ла­та сед­ми­ца.

Кон­т­рас­тът меж­ду две­те съ­би­тия не би мо­гъл да бъ­де по­го­лям, ка­то се за­поч­не от нас­т­ро­е­ни­е­то в две­те пар­тии (бой­ко­тът на Кон­вен­та от мно­го от ре­пуб­ли­кан­с­ки­те ве­ли­чия и плът­но­то при­със­т­вие при де­мок­ра­ти­те), ми­не се през ау­ди­то­ри­я­та (пре­дим­но бе­ли­те мъ­же и же­ни в Клив­лънд и цвет­ни­те ре­ди­ци във Фи­ла­дел­фия) и се стиг­не до пос­ла­ни­я­та и на­чи­на на под­на­ся­не­то им (га­фът с из­п­ла­ги­ат­с­т­ва­но­то сло­во на Ме­ла­ния Тръмп сре­щу яр­ки­те ре­чи на Ми­шел Оба­ма и Бил Клин­тън).

Та­ка бой­но­то по­ле ве­че е очер­та­но и по­зи­ци­и­те са за­е­ти. Сб­лъ­съ­кът е не прос­то меж­ду Тръмп и Клин­тън, а меж­ду две ви­зии, два мо­де­ла, два свя­та – еди­ни­ят от ко­и­то е из­ли­шен. Аме­ри­ка на Тръмп е нас­т­ръх­на­ла, мрач­на, пре­да­де­на от соб­с­т­ве­ния си по­ли­ти­чес­ки елит, са­мо­и­зо­ли­ра­на, за­о­би­ко­ле­на от вра­го­ве и опас­нос­ти. Аме­ри­ка на Клин­тън не е пер­фек­т­на, но вяр­ва в се­бе си, пред­ла­га ре­ше­ния и е обър­на­та към све­та.

Не­ор­то­док­сал­ни­ят ре­пуб­ли­ка­нец

Тръмп ни­ко­га не е бил ор­то­док­са­лен ре­пуб­ли­кан­с­ки кан­ди­дат и дос­та от из­каз­ва­ни­я­та му са ди­рек­т­ни пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва към дъл­го­го­диш­ни по­зи­ции на пар­ти­я­та, пи­ше ВВС. Ед­но от мал­ко­то не­ща, ко­и­то се впис­ват в ре­пуб­ли­кан­с­ки- те тра­ди­ции, е, че цен­т­рал­на те­ма в не­го­во­то евен­ту­ал­но пре­зи­ден­т­с­т­во ще за­е­ма на­ци­о­нал­на­та си­гур­ност. Са­мо че за Тръмп тя се из­ра­зя­ва ос­нов­но в из­ди­га­не­то на сте­на по гра­ни­ца­та с Мек­си­ко, ко­я­то по не­го­ви­те смет­ки ще стру­ва 12 мл­рд. до­ла­ра и ще бъ­де зап­ла­те­на от мек­си­кан­ци­те.

Тръмп съ­що та­ка ис­ка по-го­ля­мо фи­нан­си­ра­не на ар­ми­я­та. Но пос­та­вя под въп­рос аме­ри­кан­с­ки­те ан­га­жи­мен­ти към съ­юз­ни­ци­те, вклю­чи­тел­но в НАТО, с ар­гу­мен­та, че аме­ри­кан­ци­те но­сят пре­ка­ле­но го­ля­ма част от фи­нан­со­во­то бре­ме. Реп­ли­ка­та му, че ако Ру­сия ата­ку­ва член­ка на али­ан­са от при­бал­тийс­ки­те ре­пуб­ли­ки, той би я под­к­ре­пил са­мо ако тя „из­пъл­ня­ва за­дъл­же­ни­я­та си към нас“, е в ди­рек­тен сб­лъ­сък с раз­би­ра­ни­я­та на мно­го ре­пуб­ли­кан­ци и де­мок­ра­ти, ко­и­то под­дър­жат иде­я­та за си­лен от­б­ра­ни­те­лен съ­юз. И до то­зи мо­мент мал­ци­на та­ка от­к­ри­то са пос­та­вя­ли под съм­не­ние ос­но­во­по­ла­га­щия прин­цип на НАТО, че на­па­де­ни­е­то РОБЪРТ ШАПИРО, сре­щу един е на­па­де­ние сре­щу всич­ки.

В до­бав­ка към сте­на­та от Тръмп може да се очак­ва и не­по­ко­ле­би­ма позиция сре­щу имиг­ра­ци­я­та. Ми­на­лия де­кем­в­ри ми­ли­ар­де­рът при­зо­ва за вре­мен­но зат­ва­ря­не на гра­ни­ца­та за всич­ки мю­сюл­ма­ни. Впос­лед­с­т­вие смек­чи по­зи­ци­я­та си, ка­то ка­за, че то­ва е би­ло са­мо пред­ло­же­ние и заб­ра­на­та може да се от­на­ся са­мо за стра­ни с връз­ки с те­ро­риз­ма. Ос­вен то­ва по­ис­ка ма­со­ва де­пор­та­ция на 11 млн. не­ле­гал­ни имиг­ран­ти, жи­ве­е­щи в САЩ, и по­со­чи, че ле­гал­на­та имиг­ра­ция тряб­ва да се ог­ра­ни­чи.

По от­но­ше­ние на тър­гов­с­ки­те спо­ра­зу­ме­ния с дру­ги дър­жа­ви - Тръмп на­ри­ча мно­го от тях „не­чес­т­ни“, за­що­то не да­ват га­ран­ции за за­щи­та на аме­ри­кан­с­ки­те ра­бот­ни­ци и на аме­ри­кан­с­ка­та ин­те­лек­ту­ал­на соб­с­т­ве­ност. Той обе­ща­ва да ги пре­раз­г­ле­да, за да пос­та­ви ин­те­ре­си­те на САЩ на пър­во мяс­то. Стиг­на до­там да за­я­ви, че може да из­ка­ра САЩ от Све­тов­на­та тър­гов­с­ка ор­га­ни­за­ция (СТО). На офи­ци­ал­ния му сайт има ця­ла сек­ция за пред­ло­же­ни­те от не­го про­ме­ни от­нос­но тър­гов­с­ки­те вза­и­мо­от­но­ше­ния меж­ду Ва­шин­г­тон и Пе­кин, но по­не не фи­гу­ри­ра мно­гок­рат­но пов­та­ря­на­та зап­ла­ха, че ще на­ло­жи 45% ми­та за ки­тайс­ки сто­ки. Ми­ли­ар­де­рът обе­ща­ва съ­що, че ще на­каз­ва вся­ка аме­ри­кан­с­ка ком­па­ния, ко­я­то пре­мес­ти про­из­вод­с­т­во­то си в чуж­би­на за­ра­ди по-нис­ки раз­хо­ди.

За да по­бе­ди, Клин­тън тряб­ва да мо­би­ли­зи­ра ба­за­та си и да по­лу­чи под­к­ре­па­та на под­дръж­ни­ци­те на Сан­дърс.“

Клин­тън: „Аме­ри­ка ве­че е ве­ли­ка“ REUTERS

Тръмп: „Ще нап­ра­вя Аме­ри­ка от­но­во ве­ли­ка“ REUTERS

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.