Гунтрам Волф: За Бъл­га­рия е по-добре засега да е

Ди­рек­то­рът на Bruegel

Capital - - СВЯТ -

труд­но е да се прог­но­зи­ра кол­ко точ­но, за­що­то ще за­ви­си от ус­ло­ви­я­та на бъ­де­що­то тър­гов­с­ко спо­ра­зу­ме­ние. Ако те са бла­гоп­ри­ят­ни, ня­ма да има го­ля­ма раз­ли­ка, за­що­то ще са близ­ки до то­ва, ко­е­то пред­ла­га един­ни­ят пазар. Но във фи­нан­со­вия сек­тор при всич­ки по­ло­же­ния Brexit ще стру­ва скъ­по за­ра­ди лип­са­та на над­на­ци­о­нал­на ре­гу­ла­ци­он­на сис­те­ма. А ако има­ме неб­ла­гоп­ри­ят­но тър­гов­с­ко спо­ра­зу­ме­ние, ко­е­то оз­на­ча­ва зна­чи­ми ог­ра­ни­че­ния при фи­нан­со­ви­те ус­лу­ги, сво­бод­но­то дви­же­ние на хо­ра и мно­го дру­ги сек­то­ри, то­ва ще има це­на в про­цен­ти от БВП.

Бри­тан­с­ки­те по­ли­ти­ци, из­г­леж­да, се на­дя­ват, че ЕС може да про­я­ви гъв­ка­вост по от­но­ше­ние на ог­ра­ни­ча­ва­не­то на сво­бо­да­та на прид­виж­ва­не. Има ли та­ки­ва сиг­на­ли? То­ва е го­ле­ми­ят де­бат се­га. За мо­мен­та Брюк­сел е аб­со­лют­но ка­те­го­ри­чен, че ня­ма да да­де пъ­лен дос­тъп до един­ния пазар без сво­бод­но дви­же­ние на хо­ра.

Кол­ко опа­сен е Brexit за еврозоната и осо­бе­но за уяз­ви­ми­те стра­ни в нея? То­ва, ко­е­то се слу­чи вед­на­га след ре­фе­рен­ду­ма, е, че сла­бос­ти­те в ев­ро­пейс­ки­те бан­ки ста­на­ха по-ви­ди­ми. Те­зи сла­бос­ти ги има­ше и пре­ди, но се­га па­за­ри­те ги от­чи­тат мно­го по­ве­че и то­ва е не­пос­ред­с­т­вен не­га­ти­вен ефект от Brexit. Тряб­ва да има пре­го­во­ри и решение как да се оп­ра­вят ита­ли­ан­с­ки­те бан­ки, но съ­що и ня­кои гер­ман­с­ки бан­ки, ко­и­то са под зна­чи­те­лен на­тиск. То­ва тряб­ва да се нап­ра­ви вед­на­га. То е проб­лем, но не е ек­зис­тен­ци­ал­на зап­ла­ха за ЕС. По-го­ле­ми­ят въп­рос е да­ли еврозоната и ЕС ще се раз­пад­нат, тъй ка­то мно­го хо­ра са не­до­вол­ни, чув­с­т­ват се из­к­лю­че­ни, ис­кат не­ща­та да се про­ме­нят, но не виж­дат про­мя­на в ЕС и ис­кат да пос­лед­ват бри­тан­с­кия при­мер. Ве­ро­ят­но мно­зи­на се­га ще си ка­жат, че с це­лия то­зи ха­ос, кой­то пос­лед­ва во­та за Brexit, по-ско­ро не би­ха ис­ка­ли и тях­на­та стра­на да ми­не през то­ва. Има­ше про­уч­ва­ния, ко­и­то по­ка­за­ха на­рас­т­ва­не на по­ло­жи­тел­но­то от­но­ше­ние към ЕС. Но то­ва е по-ско­ро крат­кос­роч­на, мо­мен­т­на кар­ти­на. Ис­тин­с­ки­ят въп­рос все още е, че ня­ма дос­та­тъч­но ра­бот­ни мес­та и мно­го хо­ра са не­до­вол­ни. Важ­но­то е да се съз­да­ват по­ве­че ра­бот­ни мес­та и да се по­ка­жат по-яс­но пол­зи­те от то­ва да бъ­дем в съ­юз. То­ва, ко­е­то тряб­ва да нап­ра­вим, е да стиг­нем до ко­о­пе­ра­тив­но решение с Ве­ли­коб­ри­та­ния, не на­ка­за­тел­но, да поп­ра­вим проб­ле­ми­те в ЕС и да го нап­ра­вим мно­го по-прив­ле­ка­те­лен, ка­то ра­бо­тим за­ед­но и ефек­тив­но по не­ща ка­то миг­ра­ция, от­б­ра­на, рас­теж и ра­бот­ни мес­та, еди­нен пазар. То­ва ще е най-доб­ри­ят сце­на­рий. Ве­ро­ят­но ще по­лу­чим ло­шия, кой­то оз­на­ча­ва труд­ни и на­ка­за­тел­ни пре­го­во­ри с Ве­ли­коб­ри­та­ния и от­го­ре на то­ва мал­ко сът­руд­ни­чес­т­во в ЕС. То­ва са две­те край­нос­ти и ще ви­дим къ­де меж­ду тях ще се озо­вем.

Са­мо за бан­ков проб­лем ли ста­ва въп­рос в Ита­лия или за по-дъл­бо­ка ико­но­ми­чес­ка бо­лест? При­тес­ня­вам се от ита­ли­ан­с­кия бан­ков проб­лем. При­тес­ня­вам се и от на­рас­т­ва­щия по­пу­ли­зъм в Ита­лия и въз­хо­да на дви­же­ние „Пет звез­ди“. Но съ­що та­ка съм сил­но впе­чат­лен от то­ва как­во пра­ви пра­ви­тел­с­т­во­то на Ма­тео Рен­ци. Ако пред­ло­же­на­та от не­го кон­с­ти­ту­ци­он­на ре­фор­ма бъ­де при­е­та на ре­фе­рен­ду­ма през ок­том­в­ри, тя ще про­ме­ни фун­да­мен­тал­но

Бeз Ве­ли­коб­ри­та­ния стра­ни­те извън еврозоната ще със­тав­ля­ват са­мо 15% от БВП на ЕС. Те ня­ма да имат осо­бе­на те­жест. ЕС ще ста­не сил­но не­ба­лан­си­ран, еврозоната ще е мно­го по-до­ми­ни­ра­ща от­п­ре­ди.

СНИМКА НАДЕЖДА ЧИПЕВА

Гунтрам Волф

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.