Си­гур­но, по-си­гур­но... при­тес­не­ни зас­т­ра­хо­ва­те­ли

Capital - - ТЕХНОЛОГИИ -

Пом­ни­те ли при­каз­ка­та за не­ро­ден Пет­ко, чи­я­то май­ка се при­тес­ня­ва­ше, че там, къ­де­то е ре­ши­ла да сло­жи люл­ка­та му, може да пад­не не­що и да го убие?

По съ­щия на­чин и аме­ри­кан­с­ка­та зас­т­ра­хо­ва­тел­на ин­дус­т­рия се е при­тес­ни­ла, че ав­то­ном­ни­те ко­ли мо­гат да са тол­ко­ва си­гур­ни, че да под­би­ят биз­не­са й, кой­то в мо­мен­та се оце­ня­ва на око­ло 200 мл­рд. до­ла­ра през 2015 г. За­то­ва ня­кои щат­с­ки компании от сек­то­ра ве­че се опит­ват да хва­нат въл­на­та, на­ли­вай­ки па­ри в из­с­лед­ва­ния на но­ви ус­лу­ги и ви­до­ве зас­т­ра­хов­ки. “Про­мя­на­та ид­ва и ние тряб­ва да я во­дим”, каз­ва в ин­тер­вю за The Wall Street Journal Том Уил­сън, из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на чи­каг­с­кия зас­т­ра­хо­ва­тел Allstate Corp. За оне­зи зве­на в сек­то­ра, на­то­ва­ре­ни със за­да­ча­та да из­чис­ля­ват зас­т­ра­хо­ва­тел­ни внос­ки, със си­гур­ност ще ста­не мно­го труд­но, ако се ока­же, че ав­то­ном­ни­те ко­ли са тол­ко­ва си­гур­ни и ин­ци­ден­ти­те на­ма­ле­ят. Може би чу­де­не­то на зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те е мал­ко при­бър­за­но, но е по­ред­но­то с въп­ро­са кол­ко точ­но са си­гур­ни те­зи ко­ли. Ако ос­та­вим за мо­мент Мъск нас­т­ра­на, мо­жем да пог­лед­нем прогноза на KPMG, спо­ред ко­я­то до 2040 г. ин­ци­ден­ти­те по аме­ри­кан­с­ки­те пъ­ти­ща ще на­ма­ле­ят с до 80%. Ед­на от ци­ти­ра­ни­те при­чи­ни е, че през 2020 г. ав­то­ном­ни­те ко­ли ще са дос­тъп­ни и служ­би­те ще мо­гат да ги тес­т­ват та­ка, че за 20 го­ди­ни да се раз­вие и под­хо­дя­ща ин­ф­рас­т­рук­ту­ра.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.