Най-тъж­на­та IT сдел­ка

Те­ле­ком ги­ган­тът Verizon при­до­би Yahoo, за да ста­не фак­тор на па­за­ра за ди­ги­тал­но съ­дър­жа­ние

Capital - - ТЕХНОЛОГИИ - Юли­ян АР­НА­У­ДОВ

От­дав­на от­ми­на­ха вре­ме­на­та, ко­га­то Yahoo бе­ше кра­лят на ин­тер­нет прос­т­ран­с­т­во­то.

Епо­ха­та на до­ми­на­ция на бив­шия тех­но­ло­ги­чен ги­гант пре­ми­на във вре­ме на бав­на връз­ка до гло­бал­на­та мре­жа, лип­са­та на ком­пю­тър във все­ки дом и без Google, Facebook и смар­т­фо­ни. До­ка­то ком­па­ни­я­та бе­ше са­мот­на на вър­ха, тя дос­тиг­на 125 мл­рд. до­ла­ра па­зар­на оцен­ка, след ко­е­то се пре­вър­на в един от сим­во­ли­те на дот­ком ба­ло­на от 2000 г., ко­га­то ак­ци­и­те й се сри­на­ха с над 90% за ед­на го­ди­на. Та­зи сед­ми­ца Yahoo обя­ви, че про­да­ва ос­нов­ния си биз­нес за 4.83 мл­рд. до­ла­ра на те­ле­ко­ма Verizon - бук­вал­но жъл­ти сто­тин­ки в срав­не­ние с пре­диш­на­та й сла­ва.

След фи­на­ли­зи­ра­не­то на сдел­ка­та дос­ко­рош­ни­ят ин­тер­нет ги­гант ще бъ­де слят с друг бивш IT ве­ли­кан, кой­то те­ле­ко- му­ни­ка­ци­он­на­та ком­па­ния при­до­би за 4.4 мл­рд. до­ла­ра не­от­дав­на - AOL. Та­ка за ня­кои обе­ди­не­ни­е­то може да се пре­вър­не в най-тъж­на­та сдел­ка в IT ис­то­ри­я­та. Дру­ги ще си от­дъх­нат, за­що­то се сла­га край на мъ­ки­те и опи­ти­те на бив­шия вла­де­тел на ин­тер­нет прос­т­ран­с­т­во­то. Yahoo вло­жи ог­ром­ни уси­лия да прес­т­рук­ту­ри­ра на ня­кол­ко пъ­ти биз­не­са си, но ни­то един от ва­ри­ан­ти­те не ус­пя да про­ра­бо­ти и да я из­ва­ди на по­вър­х­ност­та. Тре­та­та глед­на точ­ка е по-лю­бо­пит­на - ку­пу­ва­чът не се ока­за пряк кон­ку­рент на Yahoo или дру­га IT ком­па­ния, а е най­го­ле­ми­ят аме­ри­кан­с­ки те­ле­ком. Verizon от­не­се поч­ти миг­но­ве­ни кри­ти­ки за ре­ше­ни­е­то си. Но зад не­го може да стои дъл­гос­роч­на стра­те­гия за то­тал­но ди­вер­си­фи­ци­ра­не на биз­не­са на щат­с­кия опе­ра­тор.

Не­въз­мож­на­та ам­би­ция

Verizon се за­щи­ти от не­га­тив­ни­те ре­ак­ции по сдел­ка­та с те­за­та, че може да се пре­вър­не в доб­ра ал­тер­на­ти­ва на ин­тер­нет ги­ган­ти­те Facebook и Google в пре­дос­та­вя­не­то на ди­ги­тал­но ме­дий­но съ­дър­жа­ние. По ду­ми­те на глав­ния из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор Ло­у­ъл Ма­ка­дам то­ва е пазар, кой­то може да дос­тиг­не 180 мл­рд. до­ла­ра към 2020 г.

„Съз­да­те­ли­те на съ­дър­жа­ние и рек­ла­мо­да­те­ли­те са глад­ни за по­ве­че ал­тер­на­ти­ви“, ко­мен­ти- ра Ма­ка­дам, ци­ти­ран от Wall Street Journal. “Verizon може да се пре­вър­не във ва­жен иг­рач в та­зи сфе­ра.” Той до­пъл­ва, че все още е ра­но да се пра­вят ди­рек­т­ни па­ра­ле­ли с Facebook и Google, за­що­то в мо­мен­та то­зи биз­нес на Verizon е срав­ни­тел­но ма­лък. Но дъл­гос­роч­на­та цел е яс­на - те­ле­ко­мът да нав­ле­зе на сце­на­та на ди­ги­тал­но­то съ­дър­жа­ние.

На пър­во че­те­не пла­нът из­г­леж­да ед­нов­ре­мен­но как­то не­въз­мо­жен, та­ка и дос­та рис­ков за ком­па­ни­я­та. При евен­ту­а­лен ус­пех на на­чи­на­ни­е­то оба­че Verizon ще по­лу­чи све­жи при­хо­ди от биз­нес сфе­ра, ко­я­то не е тол­ко­ва жад­на за неп­ре­къс­на­ти круп­ни ин­вес­ти­ции в ин­ф­рас­т­рук­ту­ра, как­ви­то са те­ле­ко­ми­те. Ре­ал­но ам­би­ци­я­та на ком­па­ни­я­та е да об­вър­же бли­зо един ми­ли­ард ак­тив­ни ме­сеч­ни пот­ре­би­те­ли на ус­лу­ги­те на Yahoo със сво­и­те 113 млн. або­на­ти на фик­си­ра­ни и мо­бил­ни ус­лу­ги. То­ва тряб­ва да съз­да­де нов източник на пос­тъп­ле­ния в мо­мент, ко­га­то ос­нов­ни­ят биз­нес на Verizon за­поч­ва да се за­ба­вя. Ком­па­ни­я­та обя­ви спад

Yahoo про­да­ва ос­нов­ния си биз­нес за 4.83 мл­рд. до­ла­ра - жъл­ти сто­тин­ки в срав­не­ние с пре­диш­на­та й сла­ва.

REUTERS

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.