Но­ви­ят имо­тен бро­кер в Си­ли­ци­е­ва­та до­ли­на

Capital - - ТЕХНОЛОГИИ -

До­ри и да не ус­пее да се пре­вър­не в тре­тия по го­ле­ми­на дос­тав­чик на ди­ги­тал­но съ­дър­жа­ние и рек­ла­ма в ин­тер­нет, Verizon при­до­би­ва и дру­ги со­лид­ни ак­ти­ви пок­рай сдел­ка­та си за Yahoo. Он­лайн ги­ган­тът раз­по­ла­га с ед­ни от най-го­ле­ми­те офи­си в Си­ли­ци­е­ва­та до­ли­на с об­ща площ от 90 000 кв.м. Имо­ти­те в ра­йо­на са един от най-цен­ни­те ре­сур­си след ка­чес­т­ве­ни­те кад­ри. Пок­рай за­си­ле­ния ин­те­рес на тех­но­ло­гич­ни компании и стар­тъ­пи за от­к­ри­ва­не на цен­т­ра­ли в Ме­ка­та на тех­но­ло­ги­и­те це­ни­те през пос­лед­ни­те го­ди­ни вър­вят стрем­г­ла­во на­го­ре. По оцен­ки на бро­кер­с­ка­та фир­ма Ritchie Commercial, имо­ти­те на Yahoo в Съ­ни­дейл се оце­ня­ват на око­ло 500 млн. до­ла­ра, то­ест око­ло ед­на де­се­та от пла­те­на­та от Verizon це­на. А го­ле­ми­те IT компании ка­то Facebook и Apple ку­пу­ват ка­то лу­ди зе­мя и офи­си, ко­и­то или пол­з­ват за соб­с­т­ве­ни нуж­ди, или ги от­да­ват под на­ем.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.