Терорът на медиите

Как пре­си­ле­но­то от­ра­зя­ва­не на тра­гич­ни съ­би­тия пра­ви хо­ра­та тре­вож­ни и иг­рае в по­ле­то на из­вър­ши­те­ли­те на прес­тъп­ле­ния

Capital - - ОБЩЕСТВО - Лю­ба ЙОР­ДА­НО­ВА

Мно­го ме­дии за­ли­тат в емо­ци­о­нал­но от­ра­зя­ва­не на слу­чаи на на­си­лие и то­ва се ви­дя наг­лед­но при те­ро­рис­тич­ни­те ак­то­ве и ма­со­ви стрел­би през пос­лед­ни­те сед­ми­ци. Ос­вен че пра­ви хо­ра­та по-тре­вож­ни, то­ва съз­да­ва риск ими­та­то­ри да из­вър­шат след­ва­щи по­доб­ни прес­тъп­ле­ния. Де­тайл­но­то ме­дий­но от­ра­зя­ва­не е и плюс за те­ро­рис­ти­те, ко­и­то тър­сят три­бу­на за пос­ла­ни­я­та си и вся­ва­не на страх. „Бъл­га­ри в Мюн­хен: Па­ни­ка, все­ки се спа­ся­ва как­то може“„Вмес­то праз­ник – кош­мар в Ни­ца“„Мъж вил­нее с ма­че­те в Гер­ма­ния - уби же­на, ра­ни дру­ги две“„Джи­ха­дис­ти пре­ря­за­ха гър­ло­то на све­ще­ник в цър­к­ва във Фран­ция“„ПОМЕТЕНА ОТ ТЪЛПАТА: Бъл­гар­ка пос­т­ра­да­ла в дъж­да от кур­шу­ми в мо­ла“ дъл­жа­ва д- р Дит­рих и обяс­ня­ва как всъщ­ност хо­ра­та оби­чат стра­ха и кло­нят по­ве­че на­там да бя­гат от зло­то, от­кол­ко­то да тър­сят доб­ро­то. И тук ид­ва ло­ша­та но­ви­на - в та­зи обич към стра­ха те­хен ве­рен съ­юз­ник са медиите.

Гор­ни­те ци­та­ти меж­ду дру­го­то не са от жъл­ти ме­дии. С те­зи заг­ла­вия от­ра­зи­ха по­ре­ди­ца­та от слу­чаи на на­си­лие през пос­лед­ни­те ня­кол­ко сед­ми­ци се­ри­оз­ни елек­т­рон­ни и ин­тер­нет из­да­ния, сред ко­и­то две­те най-гле­да­ни те­ле­ви­зии в Бъл­га­рия - bTV и Nova. До­ри в пуб­ли­ка­ци­и­те и ре­пор­та­жи­те да ня­ма фак­то­ло­гич­ни греш­ки, дра­ма­ти­зи­ра­не­то чрез сил­ни епи­те­ти („ вил­нее“, „ пометена“,“кош­мар“) и вну­ше­ни­я­та чрез спе­ку­ла­ции ( ча­со­ве след стрел­ба­та в Мюн­хен нап­ри­мер, за ко­я­то впос­лед­с­т­вие ще­ше да ста­не яс­но, че е из­вър­ше­на от 18-го­ди­шен гер­ма­нец в със­то­я­ние на амок, бив­ши­ят ди­рек­тор на ра­зуз­на­ва­не­то ген. Кир­чо Ки­ров обяс­ня­ва­ше по Nova как при ата­ка­та „си ли­чи по­чер­кът на ИДИЛ“) не се впис­ват в за­да­чи­те на жур­на­лис­ти­те. А имен­но да ин­фор­ми­рат хо­ра­та с фак­ти и да ана­ли­зи­рат слу­чи­ло­то се с ра­зум­ни и прав­до­по­доб­ни ар­гу­мен­ти. В пър­ви­те ми­ну­ти и ча­со­ве на из­вън­ред­ни си­ту­а­ции на пре­ден план е не­ут­рал­но­то от­ра­зя­ва­не, ко­е­то не вся­ва па­ни­ка - пра­ви­ло, за­пи­са­но в етич­ния ко­декс и на бъл­гар­с­ки­те ме­дии. Фо­ку­сът вър­ху из­вър­ши­те­ли­те, жер­т­ви­те, смърт­та и хи­пер­бо­ли­зи­ра­не­то на тра­ге­ди­и­те имат ня­кол­ко вред­ни пос­ле­ди­ци. Те вли­я­ят вър­ху спо­соб­ност­та на зри­те­ли­те, слу­ша­те­ли­те и чи­та­те­ли­те да мис­лят ра­ци­о­нал­но и да си със­та­вят вяр­на кар­ти­на за случ­ва­що­то се. Ос­вен то­ва на­уч­ни из­с­лед­ва­ния са до­ка­за­ли връз­ка меж­ду ме­дий­но­то от­ра­зя­ва­не на тра­гич­ни ин­ци­ден­ти и ве­ро­ят­ност­та под­ра­жа­те­ли да из­вър­шат по­доб­ни. Нак­рая, с емо­ци­о­нал­ни­те си ре­пор­та­жи медиите иг­ра­ят и в по­ле­то на те­ро­рис­ти­те, за­що­то им оси­гу­ря­ват ши­ро­ка три­бу­на за раз­п­рос­т­ра­не­ние на пос­ла­ния и вся­ва­не на страх. Гра­ни­ца­та меж­ду ми­си­я­та на жур­на­лис­ти­те да ин­фор­ми­рат и спаз­ва­не­то на етич­ни и мо­рал­ни нор­ми е тън­ка и чес­то е въп­рос на са­мо­ре­гу­ла­ция. Пос­ле­ди­ци­те от прек­рач­ва­не­то й оба­че са твър­де опас­ни, за да бъ­дат пре­неб­рег­ва­ни.

Как­во виж­да­ме и как­во всъщ­ност ста­ва

След те­ро­рис­тич­ни­те ата­ки и пуб­лич­ни ма­со­ви убийс­т­ва във Фран­ция и Гер­ма­ния то­зи ме­сец мно­го хо­ра може би са до­би­ли усе­ща­не­то, че то­зи тип ин­ци­ден­ти ста­ват по­ве­че и по-страш­ни. Всъщ­ност прос­то в мо­мен­та са по-ви­ди­ми, за­що­то са поб­ли­зо. „На­чи­нът, по кой­то се от­ра­зя­ват по­доб­ни съ­би­тия в Европа, е мно­го по-раз­ли­чен от на­чи­на, по кой­то се го­во­ри за тях, ко­га­то са в Близ­кия из­ток, Аф­ри­ка или Азия“, обяс­ня­ва за „Ка­пи­тал“д-р Жа­на По­по­ва, пре­по­да­ва­тел във Фа­кул­те­та по жур­на­лис­ти­ка и ма­со­ва ко­му­ни­ка­ция на Со­фийс­кия уни­вер­си­тет. Тя при­пом­ня, че са­мо дни след ма­со­во­то убийс­т­во в Ни­ца в Ка­бул бя­ха уби­ти 80 ду­ши и ра­не­ни 200 по

В пър­ви­те ми­ну­ти и ча­со­ве на из­вън­ред­ни си­ту­а­ции на пре­ден план тряб­ва да е не­ут­рал­но­то от­ра­зя­ва­не.

вре­ме на про­тест за дос­тъп до да­ле­коп­ро­вод, в атен­тат, за кой­то от­го­вор­ност пое ИДИЛ. „Слу­чи се не­що мно­го страш­но в но­ви­ни­те – за­поч­нах­ме да сте­пе­ну­ва­ме смърт­та на хо­ра, да пре­це­ня­ва­ме важ­ност­та на та­зи но­ви­на спря­мо зап­ла­ха­та към соб­с­т­ве­ни­те ни гра­ни­ци, те­ла, кул­ту­ра“, ко­мен­ти­ра д-р По­по­ва. Ся­каш терорът в Аф­га­нис­тан е не­що ес­тес­т­ве­но. А във Фран­ция не е.

Сте­пе­ну­ва­ме и по сен­за­ци­он­ност. Как­то да­де при­мер кул­ту­ро­ло­гът проф. Ивай­ло Ди­чев във Facebook, „11 жер­т­ви на пъ­тя пос­лед­ния уи­кенд. Но са­мо­у­би­е­цът, стре­лял по ле­ка­ря в Бер­лин, ни раз­въл­ну­ва мно­го по­ве­че, да не го­во­рим за те­ро­рис­тич­ния акт в Нор­ман­дия.“Пре­ди вре­ме слу­чай ка­то убийс­т­во­то с ма­че­те в Ройт­лин­ген ня­ма­ше да на­ме­ри мяс­то в цен­т­рал­ни­те но­ви­ни в Гер­ма­ния.

Пси­хо­ло­гът проф. Вол­ф­ганг Фрин­д­те от уни­вер­си­те­та „Фрид­рих Ши­лер“в Йе­на из­с­лед­ва връз­ки­те меж­ду те­ле­ви­зи­он­но­то съ­дър­жа­ние, не­го­во­то въз­п­ри­е­ма­не от хо­ра­та и стра­ха от те­рор. Ре­зул­та­ти­те по­каз­ват, че в ма­те­ри­а­ли­те на час­т­ни­те те­ле­ви­зии по те­ма­та те­ро­ри­зъм има по-ви­со­ка сте­пен на дра­ма­ти­зи­ра­не в срав­не­ние с те­зи на об­щес­т­ве­ни­те. Из­пол­з­ват се кад­ри с жер­т­ви и пос­т­ра­да­ли или пък се ко- мен­ти­рат въз­мож­ни пос­ле­ди­ци от осу­е­те­ни те­ро­рис­тич­ни ата­ки на фо­на на дра­ма­тич­ни ау­ди­о­ефек­ти. То­ва оче­вид­но се от­ра­зя­ва на пуб­ли­ка­та - хо­ра, ко­и­то каз­ват, че гле­дат по­ве­че час­т­ни те­ле­ви­зии, и чи­я­то пред­с­та­ва за те­ро­риз­ма е пов­ли­я­на ос­нов­но от те­зи ка­на­ли, чув­с­т­ват по-сил­на зап­ла­ха за се­бе си, от­кол­ко­то та­ки­ва, ко­и­то гле­дат об­щес­т­ве­ни­те ме­дии, или та­ки­ва, ко­и­то въ­об­ще не гле­дат те­ле­ви­зия.

„Ве­ро­ят­ност­та да за­ги­неш в ав­то­мо­бил­на ка­тас­т­ро­фа е по-го­ля­ма, от­кол­ко­то в те­ро­рис­ти­чен акт, но хо­ра­та не се ори­ен­ти­рат по ста­тис­ти­ка­та“, каз­ва пред „Ка­пи­тал“проф. Фрин­д­те. И обяс­ня­ва, че стра­хо­ве­те и пред­с­та­ви­те за случ­ва­що­то се са ви­на­ги мно­го су­бек­тив­ни и пов­ли­я­ни от клю­чо­ви, ма­со­во от­ра­зе­ни съ­би­тия. Пре­по­да­ва­те­лят да­ва кон­к­рет­но ста­тис­ти­чес­ко до­ка­за­тел­с­т­во - до­ка­то бро­ят на те­ро­рис­тич­ни­те ата­ки в За­пад­на Европа на­ма­ля­ва в пе­ри­о­да 2001 - 2011 г., по съ­що­то вре­ме ст­ра­хът от та­ки­ва сред хо­ра­та ряз­ко се уве­ли­ча­ва, ка­то обяс­не­ни­е­то са атен­та­ти­те от 11 сеп­тем­в­ри. „То­ест ре­ал­на­та опас­ност и усе­ща­не­то за опас­ност не е за­дъл­жи­тел­но да съв­па­дат“, до­пъл­ва Фрин­д­те.

Ко­га­то си пус­нем ве­чер те­ле­ви­зо­ра оба­че, ра­ци­о­нал­ни­те ар­гу­мен­ти ос­та­ват на за­ден план. За­що­то страш­ни­те но­ви­ни трав­ма­ти­зи­рат. „То­ва, ко­е­то се случ­ва, е, че чо­век рег­ре­си­ра, гу­би ка­па­ци­те­та си чрез ос­мис­ля­не на ця­лос­т­на­та си­ту­а­ция да дър­жи вът­реш­ния си ба­ланс“, обяс­ня­ва пси­хо­те­ра­пев­тът Ра­да Нас­лед­ни­ко­ва. „На­тис­кът на емо­ци­и­те го ка­ра да се връ­ща в със­то­я­ние, в ко­е­то ка­то ед­но от­ча­я­но де­те търси ба­ща си“, про­дъл­жа­ва тя. Хо­ра­та ста­ват по-тре­вож­ни, не мис­лят, тър­сят на­чин за бяг­с­т­во от ре­ал­ност­та. И ако ед­но та­ко­ва крат­кос­роч­но бяг­с­т­во може да е све­тът на по­ке­мо­ни­те, дъл­гос­роч­ни­те пос­ле­ди­ци мо­гат да са по­фа­тал­ни. В със­то­я­ние на рег­рес хо­ра­та са склон­ни към иде­о­ло­гия, към ксе­но­фо­бия, към без­к­ри­тич­но след­ва­не на ня­ка­къв ли­дер, как­то се раж­дат и дик­та­ту­ри­те, ко­мен­ти­ра Ра­да Нас­лед­ни­ко­ва. „Фун­да­мен­та­лиз­мът съ­що е ед­но мно­го рег­ре­си­ра­но със­то­я­ние - в не­го хо­ра, ко­и­то са от­х­вър­ле­ни от об­щес­т­во­то, ко­и­то са бед­ни, ко­и­то със си­гур­ност не са из­рас­на­ли в доб­ри ус­ло­вия, из­г­раж­дай­ки ста­бил­на иден­тич-

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.