Па­то­ва си­ту­а­ция

Бъл­гар­с­ка­та фе­де­ра­ция по шах се ока­за в цен­тъ­ра на скан­дал, от кой­то гу­би спор­тът

Capital - - СПОРТ - Бо­жи­дар КЪРТУНОВ

си ман­дат на­че­ло на БФШ той спе­че­ли из­бо­ри­те и ог­ла­ви и Ев­ро­пейс­кия шах­ма­тен съ­юз (ЕШС). Проб­ле­ми­те му съв­пад­на­ха с края на уп­рав­ле­ни­е­то му в ев­ро­пейс­кия шах.

Опо­зи­ци­я­та му в Бъл­га­рия - в ли­це­то на пред­шес­т­ве­ни­ка му в БФШ Сте­фан Сер­ги­ев и на об­щин­с­кия съ­вет­ник от Дуп­ни­ца и със­те­за­тел на „Ма­рек Юни­он Ив­ко­ни“Ме­то­ди Стой­нев, за­поч­на да по­да­ва сиг­на­ли за не­ред­нос­ти и зло­у­пот­ре­би. В ос­но­ва­та са ор­га­ни­зи­ра­ни­те през 2014 г. ев­ро­пейс­ко ин­ди­ви­ду­ал­но пър­вен­с­т­во за же­ни в Плов­див и ев­ро­пейс­ки­те ку­пи за мъ­же и же­ни в Ал­бе­на и Злат­ни пя­съ­ци. За тях спор­т­но­то ми­нис­тер­с­т­во, уп­рав­ля­ва­но то­га­ва от Ма­ри­а­на Ге­ор­ги­е­ва, е от­пус­на­ло съ­от­вет­но 476 000 и 447 870 ле­ва. След­ват ня­кол­ко про­вер­ки на Аген­ци­я­та за дър­жав­на фи­нан­со­ва ин­с­пек­ция (АДФИ), ко­и­то раз­г­леж­дат как са по­хар­че­ни сред­с­т­ва­та. Твър­де­ни­я­та на опо­зи­ци­о­не­ри­те са, че ка­то пре­зи­дент на ЕШС Да­на­и­лов е съз­дал фир­ма с име­то Ев­ро­пейс­ки шах­ма­тен съ­юз ООД (ECU Delaware LLC) в аме­ри­кан­с­кия щат Де­ла­у­еър и са пре­веж­да­ни сред­с­т­ва в оф­шор­на смет­ка. Съ­що та­ка се из­тък­ва, че въп­рос­ни­те тур­ни­ри изоб­що не съ­щес­т­ву­ват в ка­лен­да­ра на Ев­ро­пейс­кия шах­ма­тен съ­юз, пред АДФИ от ЕШС за­я­вя­ват, че по­со­че­на­та смет­ка в САЩ не е на ор­га­ни­за­ци­я­та. В ед­на от про­вер­ки­те си аген­ци­я­та кон­с­та­ти­ра, че по смет­ка­та в Де­ла­у­еър от БФШ са нап­ра­ве­ни пре­во­ди от 202 200 ев­ро и 147 800 ев­ро, ка­то се от­чи­тат не­ред­нос­ти при фак­ту­ри­ра­не­то на сред­с­т­ва­та.

Нас­ко­ро ръ­ко­вод­с­т­во­то на ЕШС ин­фор­ми­ра, че е по­ис­ка­ло до­ку­мен­ти и фак­ту­ри от бъл­гар­с­ка­та фе­де­ра­ция за пре­во­ди в пе­ри­о­да 2011 - 2014 г. „Те­зи пре­во­ди за сто­ти­ци хи­ля­ди ев­ро не са от­че­те­ни в смет­ки­те на ЕШС и оче­вид­но ни­ко­га не са прис­тиг­на­ли в ЕШС“, се каз­ва в офи­ци­ал­ния сайт на съ­ю­за. От­там до­пъл­ват, че до мо­мен­та от БФШ са пред­с­та­ви­ли пред бъл­гар­с­ки­те влас­ти до­ку­мен­ти и фак­ту­ри, ко­и­то са не­поз­на­ти за ЕШС и ко­и­то не са приз­на­ти за ав­тен­тич­ни. От съ­ю­за по­соч­ват, че ве­че са ин­фор­ми­ра­ли Ин­тер­пол, как­то и офи­са на ФБР в по­сол­с­т­во­то на САЩ в Швей­ца­рия. Пред Бъл­га­рия стои зап­ла­ха­та на 10 сеп­тем­в­ри по вре­ме на об­що­то съб­ра­ние в Ба­ку да бъ­де от­с­т­ра­не­на от ЕШС, а евен­ту­ал­но и от меж­ду­на­род­на­та фе­де­ра­ция (ФИДЕ).

Ус­по­ред­но с то­ва от март СИЛВИО ДА­НА­И­ЛОВ, та­зи го­ди­на спор­т­но­то ми­нис­тер­с­т­во (ММС) спря фи­нан­си­ра­не­то на БФШ. Фе­де­ра­ци­я­та тряб­ва да пла­ти 381 386.86 ле­ва, ко­и­то спо­ред ММС не са по­хар­че­ни це­ле­съ­об­раз­но. БФШ об­жал­ва пред ВАС.

За­що би­е­те нег­ри­те

Да­на­и­лов съ­зи­ра в ця­ла­та кар­ти­на про­во­ка­ция сре­щу не­го. Той смя­та, че в ос­но­ва­та на об­ви­не­ни­я­та и раз­с­лед­ва­ни­я­та са „ма­ри­о­нет­ки“на пре­зи­ден­та на меж­ду­на­род­на­та фе­де­ра­ция (ФИДЕ) Кир­сан Илюм­жи­нов. Пред­се­да­те­лят на фе­де­ра­ци­я­та от го­ди­ни кри­ти­ку­ва шум­но Илюм­жи­нов. „Очак­вам на 12 сеп­тем­в­ри в Ба­ку да има им­пийч­мънт сре­щу не­го и да бъ­де сва­лен. Три­ма ще са кан­ди­да­ти­те за пре­зи­дент на ФИДЕ и аз ще съм един от тях“, ка­за Да­на­и­лов пред „Ка­пи­тал“. Спо­ред не­го проб­лем на БФШ с ФИДЕ ня­ма, но приз­на, че може и да се при­е­ме из­важ­да­не на Бъл­га­рия от ЕШС. „Ако то­ва ста­не, то ще е за ме­сец, за­що­то вед­на­га ще спе­че­лим в спор­т­ния съд в Ло­за­на.“

Стой­нев оп­ре­де­ля ка­то „пъл­на прос­то­тия“то­ва, че вмес­то да от­го­ва­ря на кон­к­рет­ни­те въп­ро­си, свър­за­ни с твър­де­ни­я­та за зло­у­пот­ре­би, пре­зи­ден­тът на БФШ виж­да све­тов­ни кон­с­пи­ра­ции и го­во­ри, че Илюм­жи­нов про­да­ва пет­рол на „Ис­лям­с­ка дър­жа­ва“. „То­ва е все ед­но каз­ва „ама вие за­що би­е­те нег­ри­те“. Не­ка от­го­во­ри за­що за тур­ни­ра в Ал­бе­на е на­е­та за­ла за 250 хил. ле­ва за де­сет дни. Ние по­тър­сих­ме и се ока­за, че на­е­мът е 1000 ле­ва на ден. За по­доб­ни схеми на из­точ­ва­не през съ­ща­та фир­ма се во­ди раз­с­лед­ва­не в Чер­на го­ра, а ве­ро­ят­но ще има и в още стра­ни. Ако Да­на­и­лов смя­та, че му пет­ним ими­джа, може да ни съ­ди, но знае, че та­ка ще тряб­ва да пред­с­та­ви в съ­да всич­ки до­го­во­ри“, до­ба­ви той.

На въп­рос за по­доз­ри­тел­ни­те тур­ни­ри Да­на­и­лов от­го­во­ри пред „Ка­пи­тал“: „За­що се за­ни­ма­ва­те с ми­на­ли не­ща? Аз съм пре­зи­дент, аз съм ме­ни­джър. Пре­зи­ден­тът не от­к­ри­ва смет­ки. Ни­ко­га не съм до­кос­нал ед­на сто­тин­ка. За мен е прес­тиж да по­ма­гам на бъл­гар­с­кия шах.“По ду­ми­те му до­го­во­ри­те за от­пус­на­ти­те през 2014 г. сред­с­т­ва са под­пи­са­ни от де­вет ду­ши, вклю­чи­тел­но и от ми­нис­тъ­ра. Той оба­че не се е под­пис­вал. „Аз съм пре­зи­дент и не под­пис­вам ни­то до­го­во­ри, ни­то фак­ту­ри. Аз се за­ни­ма­вам с прог­ра­ма­та „Шах в учи­ли­ще“. Стой­нев за­я­ви, че на про­ве­де­но­то на 23 юли об­що съб­ра­ние на БФШ пра­ва­та му са би­ли спре­ни, за­що­то е сред кри­ти­ци­те. По ду­ми­те му опо­зи­ци­он­но нас­т­ро­е­ни­те клу­бо­ве не са учас­т­ва­ли в съб­ра­ни­е­то за смет­ка на око­ло 15 „ку­хи“клу­ба, съз­да­де­ни са­мо да под­к­ре­пят ста­тук­во­то. Спо­ред фе­де­ра­ци­я­та са при­със­т­ва­ли пред­с­та­ви­те­ли на 42 от 83 клу­ба и съ­би­ти­е­то е пре­ми­на­ло при „до­бър тон и вза­им­но ува­же­ние“. „Ка­къв е сми­съ­лът да се хо­ди, ко­га­то не ти да­ват ду­ма­та за не­у­доб­ни въп­ро­си“, ка­за Стой­нев. От БФШ съ­об­щи­ха, че Да­на­и­лов е „упъл­но­мо­щен да пред­п­ри­е­ме не­за­бав­но всич­ки не­об­хо­ди­ми дейс­т­вия за за­щи­та на ав­то­ри­те­та на фе­де­ра­ци­я­та сре­щу неп­ра­во­мер­ни­те и зло­на­ме­ре­ни вън­ш­ни опи­ти за ней­на­та дис­к­ре­ди­та­ция и дес­та­би­ли­за­ция“. Са­ми­ят Да­на­и­лов от­го­во­ри на об­ви­не­ни­я­та с ду­ми­те, че съ­пер­ни­ци­те му раз­чи­тат на „ку­хи“клу­бо­ве и се ръ­ко­во­ди от хо­ра без ра­бо­та.

Въз­мож­на ли е ро­ка­да

Опо­зи­ци­я­та усил­ва на­тис­ка си, ка­то ве­че ре­гис­т­ри­ра Бъл­гар­с­ки шах­ма­тен съ­юз. „Под­гот­вя­ме до­ку­мен­ти, ко­и­то да пре­да­дем в спор­т­но­то ми­нис­тер­с­т­во с же­ла­ни­е­то да по­лу­чим ли­ценз“, ка­за Стой­нев пред „Ка­пи­тал“. Спо­ред не­го „Да­на­и­лов ня­ма пра­ви­лен ход“в съз­да­ла­та се си­ту­а­ция, но ММС тряб­ва да от­не­ме ли­цен­за на фе­де­ра­ци­я­та, за да се из­бег­не меж­ду­на­ро­ден срам.

Ми­нис­тер­с­т­во­то е пос­та­ве­но меж­ду чу­ка и на­ко­вал­ня­та, ка­то за мо­мен­та не пред­п­ри­е­ма край­ни мер­ки. За­то­ва и по­лу­ча­ва уп­ре­ци от две­те стра­ни. Спо­ред Да­на­и­лов ММС е наз­на­чи­ло за сво­я­та про­вер­ка на фе­де­ра­ци­я­та „не­ком­пе­тен­тен ин­с­пек­тор, кой­то дъл­жи 25 хил. ле­ва на НАП и ня­ма пра­во да е дър­жа­вен слу­жи­тел“. Той до­пъл­ва, че ча­ка „да бъ­де сме­не­но то­ва ръ­ко­вод­с­т­во на ми­нис­тер­с­т­во­то, за­що­то то е не­ком­пе­тен­т­но“. „Имат ог­ром­но его и ис­кат да ста­не тях­но­то“, за­я­ви пре­зи­ден­тът на фе­де­ра­ци­я­та.

Не­до­во­лен от спи­ра­не­то на па­ри­те на БФШ, той твър­ди, че „90% е си­гур­но, че Бъл­га­рия за пръв път ня­ма да учас­т­ва в шах­мат­на­та олим­пи­а­да“. По из­чис­ле­ни­я­та му са не­об­хо­ди­ми око­ло 120 хил. ле­ва, за да бъ­дат из­п­ра­те­ни жен­с­ки­ят и мъж­ки­ят от­бор в Ба­ку през сеп­тем­в­ри. „След спи­ра­не­то на фи­нан­си­ра­не­то през март че­ти­ри­ма ду­ши оси­гу­ря­ва­ме сред­с­т­ва­та за фе­де­ра­ци­я­та, ка­то сме да­ли от джо­ба си око­ло 200 хил. ле­ва. Мо­га да дам и за учас­ти­е­то в олим­пи­а­да­та, но ня­ма да го нап­ра­вя, за­що­то мис­ля, че не е ред­но, за­що­то то­ва са със­те­за­те­ли, ко­и­то пред­с­та­вят Бъл­га­рия“, ка­за пре­зи­ден­тът на БФШ. По ду­ми­те му от ММС са от­ка­за­ли да от­пус­нат це­ле­во фи­нан­си­ра­не, до­ка­то не бъ­дат пла­те­ни те­зи 381 хил. ле­ва. „Как да ги пла­тим, ка­то вър­ви об­жал­ва­не в съ­да“, до­ба­ви той.

Стой­нев пък е не­до­во­лен, че ми­нис­тер­с­т­во­то про­ве­ря­ва фе­де­ра­ци­я­та са­мо за 2014 г. „За­що не ви­дят как­во се е случ­ва­ло меж­ду 2011 и 2013 г.? Под­гот­вя­ме пис­мо ди­рек­т­но до ми­нис­тър-пред­се­да­те­ля Бой­ко Бо­ри­сов, за да бъ­де за­поз­нат със случ­ва­що­то се.“

В ця­ла­та си­ту­а­ция го­ле­ми­те по­тър­пев­ши са бъл­гар­с­ки­те със­те­за­те­ли, сред ко­и­то има та­лан­т­ли­ви де­ца ка­то Нур­гюл Са­ли­мо­ва, ко­я­то ста­на све­тов­на шам­пи­он­ка за мо­ми­че­та до 12 го­ди­ни ми­на­лия но­ем­в­ри.

Аз съм пре­зи­дент, аз съм ме­ни­джър и не се за­ни­ма­вам с под­пис­ва­не­то на до­го­во­ри и пре­вод на па­ри

SHUTTERSTOCK

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.