RECYCLE BIN

Capital - - ИМЕНА - ТЕ­МИ ОТ СЕД­МИ­ЦА­ТА, КО­И­ТО СЪЗНАТЕЛНО ПРЕСКОЧИХМЕ

Ев­ге­ния Ба­не­ва: „Из­нуд­ва ни чо­век, кой­то спо­ме­на­ва име­то на Пе­ев­с­ки“

Съп­ру­га­та на биз­нес­ме­на Ни­ко­лай Ба­нев - Ев­ге­ния, за­я­ви по по­вод по­жа­ра в къ­ща­та на се­мейс­т­во­то в сто­лич­ния квар­тал „Бо­я­на“, че те са би­ли из­нуд­ва­ни от чо­век, кой­то спо­ме­на­вал име­то на де­пу­та­та от ДПС Де­лян Пе­ев­с­ки. Пред „Но­ва тв“Ба­не­ва раз­ка­за, че чо­ве­кът, кой­то ги е из­нуд­вал, „сам дек­ла­ри­рал пред тях, че се пол­з­ва с въз­мож­но най-го­ля­ма­та про­тек­ция на дър­жав­но ни­во“. „Спо­ме­на­ва име­то на Де­лян Пе­ев­с­ки. Не мо­га да знам да­ли то­ва е та­ка, но мъл­ча­ни­е­то на про­ку­ра­ту­ра­та две го­ди­ни и по­ло­ви­на при тол­ко­ва мно­го сви­де­тел­с­ки по­ка­за­ния за мен е по­ка­за­тел­но“, до­ба­ви тя. В ин­тер­вю­то Ба­не­ва раз­ка­за, че по­ку­ше­ни­я­та сре­щу се­мейс­т­во­то да­ти­рат от по­ве­че от 2 го­ди­ни, ка­то са би­ли за­ла­га­ни бом­би в офи­си­те на фир­ми­те им. Има­ло е опи­ти за опо­жа­ря­ва­не. Два­ма­та със съп­ру­га й пра­ща­ли жал­би до всич­ки ин­с­ти­ту­ции, но до­се­га ня­ма­ло ре­зул­тат. Ба­не­ва спо­де­ли още, че на ня­кол­ко пъ­ти от се­мейс­т­во­то са ис­ка­ли па­ри. По то­зи по­вод тя ис­ка­ла сре­ща с глав­ния про­ку­рор Со­тир Ца­ца­ров, но та­ка­ва й би­ла от­ка­за­на. Къ­ща­та на Ни­ко­лай и Ев­ге­ния Ба­не­ви в сто­лич­ния квар­тал „Бо­я­на“е би­ла под­па­ле­на в нощ­та на не­де­ля сре­щу по­не­дел­ник. Не­из­вес­т­ни ли­ца нах­лу­ли в имо­та на се­мейс­т­во­то, за­ле­ли със за­па­ли­тел­на теч­ност ме­бе­ли­те и ги под­па­ли­ли. От по­ли­ци­я­та пот­вър­ди­ха, че по­жа­рът е умиш­лен. По вре­ме на ин­ци­ден­та се­мейс­т­во Ба­не­ви не са би­ли в до­ма си. То­ва не е пър­ви­ят ин­ци­дент с фа­ми­ли­я­та. През 2015 г. Ба­не­ва се оп­ла­ка от по­ли­ти­чес­ки реп­ре­сии спря­мо се­мейс­т­во­то й. По­во­дът бе­ше из­бух­на­ла пред сто­ли­чен офис на се­мейс­т­во­то пи­рат­ка. Ни­ко­лай Ба­нев пър­во обя­ви, че ще се кан­ди­да­ти­ра за пре­зи­дент, а по-къс­но се от­ка­за.

Мар­та Вач­ко­ва си тръг­ва, Бо­ри­сов ид­ва

Ако си пра­ви­те пла­но­ве да пре­ка­ра­те от­пус­ка­та си през ав­густ в пра­ви­тел- ст­ве­на­та ре­зи­ден­ция в „Ев­к­си­ног­рад“, е по-добре да се от­ка­же­те. За­що­то от на­ча­ло­то на ав­густ там ще по­чи­ват хо­ра­та от власт­та. Спо­ред в. „24 ча­са“ком­п­лек­сът е пред­ла­гал по­чив­ки с пред­ва­ри­тел­ни за­пис­ва­ния. Из­да­ни­е­то ин­фор­ми­ра, че по та­зи ли­ния пъл­но­цен­на ва­кан­ция в ре­зи­ден­ци­я­та е из­ка­ра­ла ак­т­ри­са­та Мар­та Вач­ко­ва, ка­то ед­но от лю­би­ми­те й мес­та бил бийч­ба­рът, кой­то е на пла­жа и е осо­бе­но ро­ман­ти­чен по вре­ме на пъл­но­лу­ния. Вач­ко­ва си тръг­на­ла, но от 1 ав­густ в „Ев­к­си­ног­рад“ид­ва пре­ми­е­рът Бой­ко Бо­ри­сов. Спо­ред „24 ча­са“той ще има шанс да се пус­не в лов на саф­рид с ед­на от мощ­ни­те лод­ки в ре­зи­ден­ци­я­та, ко­е­то е не­го­во лю­би­мо за­ни­ма­ние. Спо­ред из­да­ни­е­то Бо­ри­сов оби­ча да ло­ви ри­ба за­ед­но с ри­ба­ри­те от Тра­ка­та. Те чес­то из­ли­за­ли с лод­ки­те си пред ре­зи­ден­ци­я­та, ако ох­ра­ня­ва­щи­ят ка­тер не ги про­го­ни. Спо­ред сай­та на „Труд“, кой­то се по­зо­ва­ва на „Зо­ди­ак“, пре­ми­е­рът Бо­ри­сов ще от­сед­не в лю­би­мо­то си Слън­че­во бун­га­ло. Ама то бе­ше лю­би­мо и на Иван Кос­тов, ко­га­то бе­ше пре­ми­ер.

Ми­тьо Очи­те е тук и тук, и…

„Прос­т­ре­ля­ни­ят нар­ко­бос Ди­ми­тър Же­ляз­ков - Ми­тьо Очи­те, все още се на­ми­ра в столичната кли­ни­ка „Со­фи­я­мед“, съ­об­ща­ва сай­тът „Флаг­ман.БГ“, ка­то се по­зо­ва­ва на ле­чеб­но­то за­ве­де­ние. Бур­гас­ко­то из­да­ние пи­ше, че та­ка от бол­ни­ца­та оп­ро­вер­га­ват по­я­ви­ли­те се ин­фор­ма­ции, че Ми­тьо Очи­те ве­че е в чуж­би­на за­ра­ди зап­ла­хи от от­мъ­ще­ние от хо­ра­та на Бо­жо Кра­ва­та, с ко­и­то ста­на прес­т­рел­ка­та в ку­рор­та Слън­чев бряг в на­ча­ло­то на юни. Из­да­ни­е­то оба­че твър­ди, ка­то се по­зо­ва­ва на свои из­точ­ни­ци, че все пак пред­с­тои Ми­тьо Очи­те да бъ­де из­ве­ден от Бъл­га­рия. Да­же по­соч­ва и вре­ме­то, ко­га­то то­ва се очак­ва да ста­не - до края на ав­густ. „Флаг­ман“прог­но­зи­ра и че след то­ва Ми­тьо Очи­те ще из­чез­не по при­ме­ра на Бра­тя Га­ле­ви и мно­го дру­ги зна­ко­ви фи­гу­ри от ън­дър­г­ра­ун­да през пос­лед­ни­те го­ди­ни.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.