Або­ни­ра­ни за ги­ган­ти­те

Capital - - КОМ­ПА­НИИ >> -

За вто­ри път опе­ра­то­ри­те по­ка­за­ха кол­ко кли­ен­ти на раз­лич­ни­те си ус­лу­ги имат.

Раз­ли­ка с де­бю­та на пуб­лич­ност­та от­п­ре­ди го­ди­на има - го­ле­ми­те в дос­тав­ка­та на глас, те­ле­ви­зия и ин­тер­нет ста­ват по­го­ле­ми, във вто­рия еше­лон е ша­ре­но, а мал­ки­те се сви­ват още. Ако се съ­ди по при­хо­ди­те на те­ле­ко­ми­те, ко­и­то не рас­тат, из­ли­за, че през 2015 г. це­ни­те са пад­на­ли, за- що­то кли­ен­ти­те са се уве­ли­чи­ли. Дру­го­то обяс­не­ние е, че ня­кои опе­ра­то­ри плав­но раз­к­ри­ват пъл­ния брой на або­на­ти­те си. Чис­ла­та по­каз­ват и че най-рас­тя­щи­ят сек­тор съв­сем очак­ва­но е то­зи на мо­бил­ния ин­тер­нет.

Вър­хо­ве­те в раз­лич­на ком­би­на­ция ос­та­ват оку­пи­ра­ни от доб­ре поз­на­ти­те мес­т­ни ги­ган­ти - БТК, „Бул­сат­ком“, „Те­ле­нор“и „Мо­бил­тел“, ко­я­то по­гъл­на пе­тия го­лям в сек­то­ра - „Бли­зу“. От чет­вор­ка­та мо­гат да си поз­во­лят да па­ке­ти­рат ус­лу­ги­те си и да пред­ло­жат нис­ки це­ни, а при мо­бил­ни­те ус­лу­ги вхо­дът е тру­ден и скъп, та­ка че кон­ку­рен­ци­я­та е край­на. От го­ди­ни за GSM ус­лу­ги се под­гот­вят „Макс те­ле­ком“и „Бул­сат­ком“, но ве­ро­ят­но ще от­не­ме дъл­го вре­ме да се из­ка­чат в те­зи кла­са­ции. Факт е, че във всич­ки сег­мен­ти дис­тан­ци­я­та с по- мал­ки­те се за­дъл­бо­ча­ва.

При все че тен­ден­ци­и­те са ва­лид­ни, част от дан­ни­те пов­ди­гат въп­ро­си. От ед­на стра­на, мо­бил­ни­те опе­ра­то­ри с го­ди­ни за­ви­ша­ва­ха або­на­ти­те си, ве­ро­ят­но за да сто­ят доб­ре пред ак­ци­о­не­ри­те си. От дру­га, раз­п­рос­т­ра­ни­те­ли­те на те­ле­ви­зия тра­ди­ци­он­но пос­мък­ват по­ка­за­те­ли­те си, за да пла­щат по-мал­ко за пра­ва на съ­дър­жа­ни­е­то. В тв сег­мен­та, а и при ин­тер­нет дос­тав­ки­те, със си­гур­ност има и го­лям сив сек­тор, не е ясен са­мо точ­ни­ят му раз­мер. За ка­пак и чис­ла­та, пуб­ли­ку­ва­ни в го­диш­ния док­лад на Ко­ми­си­я­та за ре­гу­ли­ра­не на съ­об­ще­ни­я­та (КРС), и пус­на­ти­те от съ­ща­та спи­съ­ци с або­на­ти на опе­ра­то­ри съ­що не са в син­х­рон.

Кон­цен­т­ри­ра­но и на­го­ре

Всич­ко рас­те с ед­но мал­ко из­к­лю­че­ние (без да бро­им фик­си­ра­на­та те­ле­фо­ния, ко­я­то от го­ди­ни се сма­ля­ва) - бро­ят на GSM або­на­ти­те. При­чи­на­та е, че мо­бил­ни­те опе­ра­то­ри за­поч­на­ха да из­т­ръс­к­ват от от­че­ти­те си не­ак­тив­ни­те SIM кар­ти и доб­ли­жи­ха броя на дек­ла­ри­ра­ни­те си або­на­ти до по-ре­ал­ни стой­нос­ти. То­ва е и обяс­не­ни­е­то за­що за ми­на­ла­та го­ди­на е от­че­тен спад с поч­ти 7% по то­зи по­ка­за­тел. Тъй ка­то при­хо­ди­те на го­ле­ми­те или не спа­дат, или на­ма­ле­ни­е­то е с мал­ко, из­ли­за, че по-ско­ро е има­ло из­чис­т­ва­не, от­кол­ко­то от­каз на або­на­ти. Ес­тес­т­ве­но и то­ва яв­ле­ние се сре­ща - за­ра­ди кон­ку­рен­ци­я­та все по-ряд­ко опе­ра­то­ри­те „зак­люч­ват“кли­ен­ти­те си с ви­со­ки та­ри­фи към дру­ги­те те­ле­ко­ми, а то­ва обез­с­мис­ля при­те­жа­ва­не­то на ня­кол­ко раз­лич­ни кар­ти. И ако про­чис­т­ва­не­то е ва­лид­но за два­та по-ста­ри опе­ра­то­ра, то при пос­лед­ния нав­ля­зъл - БТК, има ръст, ко­е­то мо­же и да е от прив­ле­че­ни но­ви кли­ен­ти.

В чис­ла­та има и пот­вър­ж­де­ние на 4G ман­т­ра­та, че тък­мо мо­бил­ни­ят ин­тер­нет е то­ва, ко­е­то изиг­ра­ва и те­пър­ва ще има клю­чо­ва ро­ля в биз­нес мо­де­ли­те им. Сп­рав­ка­та с або­на­ти­те под­к­ре­пя те­за­та - за 2015 г. бро­ят на кли­ен­ти­те на та­ка­ва ус­лу­га се е уве­ли­чил с ед­на пе­та. Доб­ри но­ви­ни има и за сег­мен­та на фик­си­ра­ния ин­тер­нет, къ­де­то за по­ред­на го­ди­на се виж­да ръст - се­га е мал­ко над 5%. Про­ник­ва­не­то на ин­тер­нет свър­за­ност­та ве­че е поч­ти 50%.

Не с та­ки­ва ръс­то­ве мо­гат да се пох­ва­лят дос­тав­чи­ци­те на те­ле­ви­зия. Тв раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то от­бе­ляз­ва спад с 6% на при­хо­ди­те през 2015 г., а або­на­ти­те на пла­те­на те­ле­ви­зия ле­ко се уве­ли­ча­ват с мал­ко над 1%. Спо­ред док­ла­да на КРС про­ник­ва­не­то на пла­те­на те­ле­ви­зия в Бъл­га­рия про­дъл­жа­ва и дос­ти­га до поч­ти 60%. Ако пос­лед­но­то бе­ше точ­но та­ка оба­че, би оз­на­ча­ва­ло, че Бъл­га­рия е обе­то­ва­на­та зе­мя на циф­ро­ви­за­ци­я­та - факт, кой­то про­то­во­ре­чи на ре­ал­ност­та. По-ре­а­лис­тич­но би би­ло чис­ло­то 85% - та­ко­ва е про­ник­ва­не­то на пла­те­на те­ле­ви­зия спо­ред пос­лед­но­то про­уч­ва­не на „Ев­ро­ба­ро­ме­тър“, пра­ве­но през есен­та на 2014 г.

Об­що­то меж­ду пос­лед- ни­те два сег­мен­та е тен­ден­ци­я­та на кон­цен­т­ра­ция. И при те­ле­ви­зи­я­та, и при фик­си­ра­ния ин­тер­нет над три чет­вър­ти от або­на­ти­те пол­з­ват ус­лу­ги­те са­мо на три ком­па­нии.

Кол­ко­то до фик­си­ра­на­та те­ле­фо­ния, тя от­дав­на не пред­с­тав­ля­ва осо­бен ин­те­рес за учас­т­ни­ци­те в сек­то­ра, съ­що­то се от­на­ся и до ста­тис­ти­ка­та за нея. Не е из­не­над­ва­що, че пред­п­ри­я­ти­я­та, ко­и­то пред­ла­гат ус­лу­га­та, на­ма­ля­ват, ми­на­ла­та го­ди­на по съ­щия на­чин на­ма­ля­ват и при­хо­ди­те.

Зад те­ле­ви­зи­он­ния ек­ран

По ред при­чи­ни имен­но те­ле­ви­зи­он­но­то раз­п­рос­т­ра­не­ние е най-ениг­ма­тич­ни­ят те­ле­ком сег­мент. На пър­во мяс­то, опе­ра­то­ри­те ня­мат мо­тив да ва­дят на свет­ло всич­ки­те си або­на­ти, за­що­то то­ва е фак­тор при це­но­об­ра­зу­ва­не­то в до­го­во­ри­те им с те­ле­ви­зи­и­те. За­то­ва е труд­но и да се ка­же как точ­но рас­те сег­мен­тът и кой ка­къв дял дър­жи. Пос­лед­но­то се дъл­жи на веч­на­та бор­ба меж­ду го­ле­ми­те и мал­ки­те опе­ра­то­ри - пър­ви­те твър­дят, че вто­ри­те са до го­ля­ма сте­пен в си­ва­та ико­но­ми­ка и та­ка ру­шат па­за­ра чис­то це­но­во. И об­рат­но­то - квар­тал­ни­те и ре­ги­о­нал­ни­те об­ви­ня­ват на­ци­о­нал­ни­те, че крос­суб­си­ди­рат тв дос­тав­ка­та от ос­та­на­ли­те си ус­лу­ги, за да зав­зе­мат па­за­ра им. По­не спо­ред пуб­лич­ни­те дан­ни три­те го­ле­ми те­ле­ко­ма - „Бул­сат­ком“, „Мо­бил­тел“(за­ед­но със за­ку­пе­ния „Бли­зу“) и БТК дър­жат 83% от всич­ки 1.78 млн. або­на­ти в сег­мен­та.

Спо­ред ин­фор­ма­ци­я­та от док­ла­да на КРС за ми­на­ла­та го­ди­на при­хо­ди­те от пла­те­на те­ле­ви­зия в Бъл­га­рия са 289.7 млн. лв., не­рав­но­мер­но раз­п­ре­де­ле­ни меж­ду 299 ком­па­нии. Та­ка из­ли­за, че сред­на­та ме­сеч­на смет­ка на або­нат е би­ла 13.6 лв.

Най-мно­го або­на­ти, съ­от­вет­но и обо­рот, има от са­те­лит­на те­ле­ви­зия. Та­ка­ва се пред­ла­га са­мо от три­те го­ле­ми опе­ра­то­ра, ко­и­то са си раз­де­ли­ли пос­тъп­ле­ния от 153 млн. лв. от та­зи си дей­ност.

Въп­ре­ки че на пър­во че­те­не сег­мен­тът на ра­дио- и тв раз­п­рос­т­ра­не- ни­е­то па­да с 6%, то­ва е всъщ­ност ефект от за­тих­ва­щия пот­ре­би­тел­с­ки ин­те­рес към ка­бел­на­та те­ле­ви­зия. През 2015 г. е на­ли­це ръст на при­хо­ди­те са­мо при две от ус­лу­ги­те в сег­мен­та - при IP те­ле­ви­зи­я­та на дреб­но (50%), ко­я­то про­дъл­жа­ва да не дър­жи твър­де го­лям дял от об­щи­те пос­тъп­ле­ния, и при спът­ни­ко­ва­та те­ле­ви­зия (3.9%), со­чи док­ла­дът на КРС.

Ос­вен по от­но­ше­ние на при­хо­ди­те има и раз­мес­т­ва­не в або­на­ти­те на раз­лич­ни­те ти­по­ве пла­те­на те­ле­ви­зия. За по­ред­на го­ди­на пред­по­че­ли­те ка­бел­на ус­лу­га спа­дат - то­зи път с це­ли 15%. За смет­ка на то­ва се уве­ли­ча­ва де­лът на пот­ре­би­те­ли­те на ин­тер­нет те­ле­ви­зия (IPTV) с ед­на чет­върт и на са­те­лит­на с 11%. Та­ка в мо­мен­та над по­ло­ви­на­та пла­те­ни або­на­ти за­ла­гат на спът­ни­ко­ва­та тех­но­ло­гия, а 35% - на доб­рия стар ка­бел. От­че­те­на е и все по-го­ля­ма­та го­тов­ност за из­п­роб­ва­не на но­ви мо­де­ли и ус­лу­ги ка­то Pay-per-View (PPV) и ви­део по по­ръч­ка (VOD).

Та­зи го­ди­на в сек­то­ра ня­ма го­ле­ми но­ви­ни. Раз­мес­т­ва­не в тв раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то мо­же да дой­де през 2017 г. - до яну­а­ри ли­де­рът „Бул­сат­ком“ще е из­с­т­ре­лял соб­с­т­вен са­те­лит. Те­ле­ко­мът пла­ни­ра да пус­не и още ус­лу­ги ка­то спо­ме­на­ти­те VOD и IPTV, как­то и по­ве­че HD и SD ка­на­ли. С то­ва ком­па­ни­я­та не са­мо ще ока­же на­тиск за ино­ви­ра­не в сег­мен­та, но и пла­ни­ра да прив­ле­че за кли­ен­ти на ед­ро ня­кои от дру­ги­те го­ле­ми те­ле­ко­ми, как­то ка­за не­от­дав­на в ин­тер­вю за „Ка­пи­тал“Мак­сим За­я­ков, ак­ци­о­нер и из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на ком­па­ни­я­та.

На ско­рост

Без­с­пор­но е, че кон­су­ма­ци­я­та на мо­би­лен ин­тер­нет рас­те. До­ка­то опе­ра­то­ри­те упо­ри­то из­пус­кат чис­ло­то с броя на кли­ен­ти­те си, пол­з­ва­щи мо­би­лен ин­тер­нет, в от­че­ти­те си, из­г­леж­да, мал­ко го по­ук­ра­ся­ват пред КРС. Спо­ред дан­ни­те, ко­и­то че­ти­ри­те опе­ра­то­ра са по­да­ли на ко­ми­си­я­та за края на 2015 г., из­ли­за, че кли­ен­ти на мо­би­лен ин­тер­нет в Бъл­га­рия са поч­ти 5.8 млн. ду­ши. Е, по­не тол­ко­ва SIM кар­ти из­пол­з­ват или са из­пол­з­ва­ли за ня­ка­къв пе­ри­од мо­би­лен пре­нос на дан­ни. Чис­ла­та в го­диш­ния док­лад на КРС, кой­то из­ле­зе в сре­да­та на юли, по не­о­бяс­ни­ми при­чи­ни са мал­ко по-раз­лич­ни - там або­на­ти­те са 4.45 млн.

Спа­дът в GSM або­на­ти­те ид­ва ос­нов­но от про­чис­т­ва­не на не­ак­тив­ни SIM кар­ти.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.