Аз ще ку­пя теб, ти ще ку­пиш мен, той ще ку­пи нас

Сек­то­рът за зе­ме­дел­с­ки хи­ми­ка­ли е пред най-ма­щаб­на­та кон­со­ли­да­ция в ис­то­ри­я­та си. По­бе­ди­те­лят ще ста­не ясен след нер­в­ни над­да­ва­ния

Capital - - КОМПАНИИ - Зор­ни­ца МАРКОВА

Хю Грант е 56-го­ди­шен из­вес­тен ан­г­лийс­ки ак­тьор, зав­ла­дял све­тов­но­то ки­но с ро­ли­те си във фил­ми ка­то „Че­ти­ри сват­би и ед­но пог­ре­бе­ние“, „Ми­ки Си­ньо­то око“, Nothing Hill.

По не­го въз­ди­шат ми­ли­о­ни же­ни по све­та и още тол­ко­ва мъ­же му за­виж­дат за та­лан­та и ча­ров­на­та ус­мив­ка. Ге­ро­ят в то­зи филм оба­че е друг Хю Грант - на 57 го­ди­ни, ро­ден в Шот­лан­дия, учил зо­о­ло­гия и мо­ле­ку­ляр­на би­о­ло­гия в уни­вер­си­те­та в Глаз­гоу и спе­ци­а­ли­зи­рал в уни­вер­си­те­та в Един­бург, из­диг­нал се в ка­ри­е­ра­та си до пре­зи­дент на ед­на от най-мощ­ни­те компании в све­та - не­бе­зиз­вес­т­на­та Monsanto.

Фил­мът, в кой­то той се е за­бър­кал през пос­лед­ни­те ме­се­ци оба­че, е дос­то­ен за Хо­ли­вуд и би бил не по-мал­ко ин­те­ре­сен от те­зи на съ­и­мен­ни­ка му.

От ня­кол­ко ме­се­ца ед­на от най-го­ле­ми­те компании за про­из­вод­с­т­во на хи­ми­ка­ли за зе­ме­де­ли­е­то и се­ме­на, част от ко­и­то ген­но­мо­ди­фи­ци­ра­ни, е в цен­тъ­ра на биз­нес но­ви­ни­те, прес­ка­ча­щи меж­ду САЩ и Европа. След ка­то дъл­го вре­ме Monsanto во­ди пре­го­во­ри за про­даж­ба на биз­не­са си на един от най-го­ле­ми­те хи­ми­чес­ки кон­цер­ни на Ста­рия кон­ти­нент - Bayer, в един мо­мент от­ка­за пред­ло­же­ни­е­то и от про­да­вач се пре­вър­на в ку­пу­вач. Аме­ри­кан­с­ка­та ком­па­ния обя­ви, че е пре­ми­на- ла в по­зи­ци­я­та, в ко­я­то про­уч­ва въз­мож­ност­та да при­до­бие зе­ме­дел­с­кия биз­нес на ос­нов­ния кон­ку­рент на Bayer - BASF. В ре­зул­тат се зап­ле­те сло­жен по­кер, в кой­то един аме­ри­кан­с­ки и два гер­ман­с­ки ги­ган­та се бо­рят със зъ­би и нок­ти за над­мо­щие на пазар, кой­то пре­жи­вя­ва сво­я­та фа­за на зат­руд­не­ние, но в съ­що­то вре­ме се смя­та за един от най-пер­с­пек­тив­ни­те за раз­ви­тие.

При­чи­на­та за сли­ва­ни­я­та в сек­то­ра е мо­мен­т­но­то зат­руд­не­ние в зе­ме­де­ли­е­то.

Кой как­во пред­ла­га

Ме­се­ци на­ред гер­ман­с­ка­та ком-

СНИМКА HINWEISE ZUR WEITERNUTZUNG

Ме­ни­джъ­рът на Monsanto Хю Грант от­ка­за на Bayer и пог­лед­на към BASF

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.