Ко­ла на ли­зинг: как­во тряб­ва да зна­ем

Нис­ки­те лих­ви на ли­зин­го­ви­те компании прив­ли­чат, но има ня­кол­ко ус­ло­вия, за ко­и­то да вни­ма­ва­ме

Capital - - МОЯТ КАПИТАЛ - Ни­ко­лай НЕЙЧЕВ

Да по­лу­чиш же­ла­ния нов ав­то­мо­бил, без да на­то­ва­риш се­мей­ния бю­джет, е цел, не­пос­ти­жи­ма за го­ля­ма част от бъл­га­ри­те.

Дан­ни­те за про­даж­би на но­ви ав­то­мо­би­ли яс­но го­во­рят за то­ва, ка­то за пър­ви­те пет ме­се­ца на го­ди­на­та у нас са регистрирани мал­ко под 10 000 но­ви ав­то­мо­би­ла. Нис­ки­те лих­ви оба­че сти­му­ли­рат пот­реб­ле­ни­е­то на вся­как­ви ак­ти­ви, вклю­чи­тел­но и на ле­ки ко­ли. Как зад­лъж­не­ли­ят за нов ав­то­мо­бил бъл­гар­с­ки шо­фьор може да се въз­пол­з­ва от си­ту­а­ци­я­та с ре­кор­д­но нис­ки­те лих­ви при сдел­ка­та за ко­ла?

Кон­ку­ри­ра­щи се офер­ти

Еди­ни­ят ва­ри­ант е во­зи­ло­то да се взе­ме на ли­зинг. Към мо­мен­та стан­дар­т­ни­те пред­ло­же­ния на ав­то­мо­бил­ни­те компании са за ли­зинг с лих­ва от око­ло 4% и на­до­лу. Ос­вен то­ва за оп­ре­де­ле­ни мар­ки и мо­де­ли има про­мо­ци­о­нал­ни ус­ло­вия, по­ве­че­то от ко­и­то ва­жат до края на ля­то­то. По­ве­че­то от тях са об­вър­за­ни с оп­ре­де­ле­ни ус­ло­вия за сро­ка или ос­та­тъч­на­та стой­ност на ко­ла­та. Тряб­ва да се обър­не вни­ма­ние да­ли лих­ва­та по ли­зин­го­вия до­го­вор е фик­си­ра­на. Та­ка нап­ри­мер въз­мож­ност за фик­си­ра­на лих­ва при из­п­ла­ща­не до 6 го­ди­ни да­ва "Тойота". Обик­но­ве­но фик­си­ра­на­та лих­ва е по-ви­со­ка от пър­во­на­чал­на­та пла­ва­ща та­ка­ва, но може да ви спес­ти из­вес­т­но ко­ли­чес­т­во па­ри, ако след 2-3 го­ди­ни тен­ден­ци­я­та на ре­кор­д­но ев­ти­ни­те па­ри се обър­не. То­га­ва, ако не е фик­си­ра­на, лих­ва­та по ли­зин­га ви ще за­поч­не да се уве­ли­ча­ва. Най-чес­то пла­ва­ща­та лих­ва за­ви­си от меж­ду­бан­ко­ви­те ин­дек­си EURIBOR, ко­и­то в мо­мен­та са на ис­то­ри­чес­ко дъ­но.

На пръв пог­лед всич­ко то­ва из­г­леж­да зна­чи­тел­но по-ев­ти­но в срав­не­ние с пот­ре­би­тел­с­ки­те за­е­ми. Спо­ред пос­лед­ни­те па­зар­ни дан­ни кре­ди­ти­те за пот­реб­ле­ние стру­ват око­ло 9%, а ка­то до­ба­вим и так­си­те по тях, раз­хо­дът над­х­вър­ля 10% на го­ди­на. Та­ка пог­лед­на­то, из­г­леж­да, че раз­хо­ди­те по по­куп­ка­та на ко­ла с при­мер­на стой­ност 30 000 лв., ко­я­то се из­п­ла­ща за 5 го­ди­ни, ще са с по­не 5000 лв. по-мал­ко при ли­зинг, от­кол­ко­то ако я фи­нан­си­ра­те с кре­дит. Друг плюс е, че ли­зин­гът е осо­бе­но под­хо­дящ, в слу­чай че има­те план да ка­ра­те но­ва ко­ла след око­ло 5 го­ди­ни. То­га­ва ще вър­не­те се­гаш- на­та, до­ри и без да сте я из­п­ла­ти­ли, и ще може да по­лу­чи­те за нея стой­ност, по-го­ля­ма от та­зи, ко­я­то ви ос­та­ва за из­п­ла­ща­не (ос­вен ако не сте из­к­лю­чи­тел­но не­мар­ли­ви и ко­ла­та ви се е обез­це­ни­ла мно­го бър­зо). Прак­ти­ка­та по­каз­ва, че ед­на 5-го­диш­на ко­ла е за­гу­би­ла меж­ду 50 и 60% от стой­ност­та си в края на 5-ата го­ди­на от пол­з­ва­не­то й - то­ест, ако се до­го­во­ри­те за ос­та­тъч­на стой­ност от 20%, вие би тряб­ва­ло да има­те око­ло 10-15% пе­чал­ба от връ­ща­не­то й в за­ви­си­мост от до­го­вор­ка­та с ди­лъ­ра. Та­зи раз­ли­ка ще ви пос­лу­жи ка­то внос­ка за нов мо­дел - т.нар buy-back. По-ви­со- Infinity Renault

Dacia

Mazda Opel BMW Skoda ка­та ос­та­тъч­на стой­ност съ­що та­ка ви поз­во­ля­ва да на­ма­ли­те ме­сеч­на­та си внос­ка.

Ня­кол­ко не­ща на­ум

Раз­би­ра се, има куп ус­лов­нос­ти, ко­и­то из­ме­нят смет­ка­та и мо­гат да нак­ло­нят вез­ни­те към дру­го, не тол­ко­ва оче­вид­но решение, тъй ка­то по­ня­ко­га не ста­ва въп­рос са­мо за па­ри. При­чи­на­та мно­го хо­ра да не пред­по­чи­тат ли­зин­га у нас е, че той пред­по­ла­га ня­кои не­у­доб­с­т­ва.

Ос­нов­на­та раз­ли­ка ид­ва от там, че не вие, а ли­зин­го­ва­та ком­па­ния при­те­жа­ва ко­ла­та до мо­мен­та, в кой­то не из­п­ла­ти­те и пос­лед­на­та й внос­ка. На пър­во мяс­то то­ва оз­на­ча­ва, че те ще ви пред­ло­жат спи­сък със зас­т­ра­хо­ва­те­ли, от ко­и­то да из­бе­ре­те. Всъщ­ност зас­т­ра­хо­ва­не­то на но­ва ко­ла е от из­к­лю­чи­тел­но зна­че­ние. В по­ве­че­то слу­чаи кас­ко­то на но­ви ав­то­мо­би­ли стру­ва по­не 4% от стой­ност­та на ав­то­мо­би­ла го­диш­но, ко­е­то е зна­чи­те­лен раз­ход, над­х­вър­лящ то­зи от лих­ва­та по ли­зин­га. Спо­ред но­вия Ко­декс за зас­т­ра­хо­ва­не­то кли­ен­ти­те ве­че имат пра­во­то да из­би­рат при кой зас­т­ра­хо­ва­тел да нап­ра­вят то­ва и да­ват пис­ме­но съг­ла­сие за въп­рос­на­та сдел­ка. В та­къв слу­чай е от из­к­лю­чи­тел­на важ­ност добре да прег­ле­да­те кои рис­ко­ве се пок­ри­ват от зас­т­ра­хо­ва­те­ля и кои не, как­то и да срав­ни­те офер­ти­те, ко­и­то може да по­лу­чи­те сре­щу па­ри­те си, за да не се ока­же ед­ва впос­лед­с­т­вие, че сре­щу съ­ща­та це­на по­лу­ча­ва­те по-мал­ко пок­ри­тие.

Друг проб­лем може да въз­ник­не при ще­та или при краж­ба на ко­ла­та. То­га­ва обез­ще­те­ни­е­то ще се из­п­ла­ти на ли­зин­го­да­те­ля, а не на вас. В та­къв слу­чай той тряб­ва да ви уве­до­ми в се­дем­де­вен срок за по­лу­че­на­та су­ма и евен­ту­ал­но да по­лу­чи­те ос­та­тък.

Проб­лем се по­я­ви съв­сем нас­ко­ро и за­ра­ди пла­ща­не­то на об­щин­с­кия да­нък за мо­тор­ни пре­воз­ни сред­с­т­ва. Той за­дъл­жи­тел­но тряб­ва да бъ­де пред­с­та­вен пре­ди из­вър­ш­ва­не­то на го­ди­шен тех­ни­чес­ки прег­лед на ав­то­мо­би­ла. Но при ня­кои слу­чаи до­ку­мен­тът за пла­тен да­нък, из­да­ден от ли­зин­го­ва­та ком­па­ния ка­то соб­с­т­ве­ник, не се въз­п­ри­е­ма от един­на­та сис­те­ма за пун­к­то­ве­те за прег­лед.

Ако на име­то на ли­зин­го­ва­та ком­па­ния ка­то соб­с­т­ве­ник на ав­то­мо­би­ла се по­лу­чи елек­т­ро­нен фиш за ва­ше път­но на­ру­ше­ние, е въз­мож­но да дъл­жи­те до­пъл­ни­тел­на так­са от око­ло 50 лв. на фи­нан­си­ра­ща­та фир­ма. То­ва е в слу­чай, че не сте се впи­са­ли ка­то пол­з­ва­тел в сви­де­тел­с­т­во­то за ре­гис­т­ра­ция.

Всич­ко то­ва не са най-съ­щес­т­ве­ни­те фак­то­ри при ре­ше­ни­е­то за ав­то­мо­бил, но е добре да бъ­дат взи­ма­ни пред­вид.

С кеш в ръ­ка

Друг фак­тор е, че са­ми­те ди­лъ­ри съ­що ка­то все­ки нор­ма­лен тър­го­вец пред­по­чи­тат пре­ди всич­ко кеш на ръ­ка. Пос­лед­на­та въз­мож­ност до­ри ви да­ва коз при пре­го­во­ри­те и се оказ­ва, че може да на­тис­не­те це­на­та на­до­лу с ня­кол­ко хи­ля­ди ле­ва, ако пла­ти­те всич­ко на мяс­то (всъщ­ност в мо­мен­та мо­же­те да по­лу­чи­те от­с­тъп­ки от це­на­та на кой­то и да би­ло ав­то­мо­бил, не­за­ви­си­мо да­ли на ли­зинг или не, са­мо със за­яв­ка­та за офер­та).

От зна­че­ние оба­че е да­ли ку­пу­ва­те ко­ла­та за фир­ма или ка­то час­т­но ли­це, ка­то обик­но­ве­но фир­ми­те по­лу­ча­ват по­доб­ри ус­ло­вия, а ос­вен то­ва имат пра­во и на да­нъ­чен кре­дит. Раз­би­ра се, ако ко­ла­та се впи­ше на име­то на юри­ди­чес­ко ли­це, дър­жа­ва­та ще ви въз­с­та­но­ви да­нък до­ба­ве­на стой­ност. Соб­с­т­ве­ни­кът оба­че тряб­ва да дек­ла­ри­ра кол­ко от вре­ме­то ав­то­мо­би­лът ще се пол­з­ва за лич­ни нуж­ди. Ако ста­ва ду­ма нап­ри­мер за 2 дни от сед­ми­ца­та, ще си по­лу­чи­те об­рат­но 70% от пла­те­ния да­нък. Мно­зин­с­т­во­то оба­че към мо­мен­та из­би­рат въ­об­ще да не дек­ла­ри­рат из­пол­з­ва­не­то на ко­ла за неп­ред­п­ри­е­ма­чес­ки це­ли. Та­зи прак­ти­ка може да се про­ме­ни до края на го­ди­на­та. То­га­ва се очак­ва Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия да пуб­ли­ку­ва сво­е­то ста­но­ви­ще от­нос­но ис­ка­не­то на бъл­гар­с­ка­та дър­жа­ва да се въ­ве­де твър­да став­ка за въз­с­та­но­вя­ва­не са­мо на по­ло­ви­на­та от вне­се­ния да­нък до­ба­ве­на стой­ност, в слу­чай че ак­ти­вът се пол­з­ва и за лич­ни нуж­ди. По то­зи на­чин ре­жи­мът на уи­кенд об­ла­га­не­то ще ста­не по-ясен и ре­ал­но при­ло­жим.

В край­на смет­ка всич­ко то­ва се включ­ва в це­на­та на удо­вол­с­т­ви­е­то да имаш чис­то но­ва ко­ла, ко­е­то е да­леч от въз­мож­нос­ти­те на по­ве­че­то бъл­га­ри. За срав­не­ние ще ка­жем, че към края на ме­сец май сред­ни­ят раз­мер на кре­дит, кой­то "БНП Па­ри­ба Лич­ни фи­нан­си" от­пус­ка за за­ку­пу­ва­не на ав­то­мо­бил, упот­ре­бя­ван, е 5500 лв.

Ля­то­то е под­хо­дя­щи­ят се­зон за по­куп­ка на но­ва ко­ла REUTERS

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.