По­ве­че за из­с­лед­ва­не­то

Capital - - КАРИЕРИ -

Гло­бал­но­то из­с­лед­ва­не на Universum се про­веж­да еже­год­но от 1988 г., а от 2016 за пръв път включ­ва и Бъл­га­рия. Ан­ке­та­та е със­та­ве­на от зат­во­ре­ни въп­ро­си, ко­и­то ор­га­ни­за­то­ри­те пре­раз­г­леж­дат и ак­ту­а­ли­зи­рат вся­ка го­ди­на. Тя дос­ти­га до сту­ден­ти­те чрез пар­т­ньор­с­ки ор­га­ни­за­ции, ка­ри­ер­ни цен­т­ро­ве в уни­вер­си­те­ти­те, как­то и чрез тар­ге­ти­ра­но раз­п­рос­т­ра­не­ние в со­ци­ал­ни­те мре­жи. Нуж­но­то вре­ме за по­пъл­ва­не на ан­ке­та­та е меж­ду 20 и 25 ми­ну­ти. Във всич­ки из­с­лед­ва­ни стра­ни се из­пол­з­ва един и същ въп­рос­ник с мал­ки адап­та­ции, от­ра­зя­ва­щи раз­ли­чи­я­та меж­ду на­ци­о­нал­ни­те па­за­ри. Към мо­мен­та про­уч­ва­не­то се про­веж­да в око­ло 60 дър­жа­ви по све­та сред бли­зо 1.5 ми­ли­о­на сту­ден­ти, изу­ча­ва­щи биз­нес, IT и ин­же­нер­ни на­у­ки. В пър­во­то му из­да­ние за Бъл­га­рия са се вклю­чи­ли око­ло 5500 сту­ден­ти от 44 уни­вер­си­те­та в ця­ла­та стра­на.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.