Scan it! >>

Chance to win a Kin­dle FRI - SAT

China Daily (Hong Kong) - - PAGE TWO -

26/35 25/32

23/32 24/32

26/33 26/33

25/29 26/28

25/27 25/29

26/29 27/29

24/31 26/31 11/20 12/21 20/23 20/25 9/16 1/17 19/28 18/26 26/34 26/34 24/27 24/27 25/33 25/32 18/26 16/27 19/27 18/25

28/33 27/32

27/32 28/33 26/31 25/32 Bei­jing Changchun Chang­sha Chongqing Dalian Fuzhou Guangzhou Guilin Guiyang Haikou Hangzhou Harbin He­fei Ho­hhot Hongkong Ji­nan Kun­ming Lanzhou Lhasa Li­jiang Ma­cao Nan­chang Nan­jing Nan­ning Qing­dao Sanya 19/28 9/22 22/31 24/33 20/25 24/36 26/34 24/33 18/25 26/32 22/26 6/20 18/26 13/22 27/32 19/30 17/25 13/26 12/23 12/22 26/32 21/29 20/27 26/33 21/27 26/29 O C C C S C T C C R Sh S O C C S Sh S C Sh Sh S O C S 18/26 13/24 21/30 24/34 20/26 24/35 26/34 24/33 16/26 26/33 22/27 11/20 19/28 9/20 28/33 20/29 17/25 15/24 11/23 12/21 27/33 22/30 21/27 25/34 21/27 26/34 O D C S S C T S C C Sh C C D C S Sh S O Sh C S C C S Sh Shang­hai Shenyang Shen­zhen Shi­ji­azhuang Suzhou Taipei Taiyuan Tian­jin Urumqi Wuhan Xi'an Xi­a­men Xin­ing Yan­tai Yinchuan Zhengzhou Zhuhai Athens Ber­lin Brus­sels Geneva Is­tan­bul Lon­don Madrid Moscow Paris Rome Vi­enna 24/27 14/26 26/32 18/27 22/28 28/33 14/24 19/30 11/20 18/30 19/26 26/35 8/21 19/26 13/25 18/28 26/32 21/30 12/12 10/11 10/12 22/30 10/13 11/21 9/20 11/13 17/22 12/12 D C C C D O C C C S Sh S Sh C C C Sh S D D D S O D D D D D 24/27 15/26 27/33 18/28 22/30 27/32 13/25 19/27 12/21 18/30 18/25 26/35 9/20 20/27 15/26 19/29 27/33 20/31 12/13 10/12 8/10 23/28 11/13 11/16 10/17 10/12 19/21 11/14 D C C C C O C C C S C C D C C C C S D D D C D D C D D C FRI­DAY SATUR­DAY Abu Dhabi 29/41 Bangkok 26/33 Colombo 24/30 Dubai 29/40 Hanoi 26/29 Is­lam­abad 23/32 Jakarta 24/31 Karachi 26/34 Kuala Lumpur 25/27 Manila 26/31 Mum­bai 25/32 New Delhi 26/35 Py­ongyang 14/27 Riyadh 23/39 Seoul 18/26 Sin­ga­pore 26/29 Syd­ney 12/20 Te­heran 22/29 Tokyo 19/27 Welling­ton 14/16 Yangon 23/32 S D D S D C D S R D R D C S O D C S O D D 30/40 26/33 26/31 30/41 26/30 22/32 26/31 26/36 25/29 25/32 24/31 25/32 15/28 22/39 16/27 27/29 13/19 21/30 18/25 12/14 24/32 S D D S R C D C D O O O O S C D C S O D D BuenosAires 12/19 Caracas 27/27 Chicago 19/22 Hous­ton 25/28 Las Ve­gas 24/26 Los An­ge­les 17/20 Mex­ico city 15/18 New York 20/23 Ot­tawa 13/18 Rio De Janeiro 24/25 San Fran­cisco 15/17 Sao Paulo 18/25 Van­cou­ver 11/16 Wash­ing­ton 20/22 Cairo 23/32 CapeTown 10/18 Jo­han­nes­burg 9/26 La­gos 23/27 Nairobi 14/27 C D C S D D D D C S C S S C S D S D D 8/13 C 27/27 D 22/23 C 25/30 C 21/23 D 19/20 C 17/19 D 20/22 D 12/19 C 23/24 C 15/16 C 15/22 C 11/14 O 19/22 C 23/32 S 10/19 D 10/27 S 24/27 D 15/28 D

Newspapers in English

Newspapers from China

© PressReader. All rights reserved.