Spre­ma li Se­ve du­et s no­vim še­fom Agro­ko­ra?

24sata - Cafe 24 - - Show Stars -

NAJPOPOULARNIJA ALVAREZOVA PJE­SMA IMA 200.000 PRE­GLE­DA, A SEVKINA ČAK 90 MI­LI­JU­NA

Pro­ble­mi u ko­ji­ma se naš­la naj­ve­ća kom­pa­ni­ja u Hr­vat­skoj pos­ta­li su glav­na te­ma za raz­go­vor i u ka­fi­ći­ma u ko­ji­ma se o eko­no­mi­ji ni­kad ni­je ras­prav­lja­lo. Na­rav­no, on­dje je naj­ja­če odjek­nu­la vi­jest da je ru­ska ban­ka, kao naj­ve­ći Agro­ko­rov vje­rov­nik, an­ga­ži­ra­la An­to­nia Al­va­re­za III., fi­nan­cij­sko­ga ge­ni­ja ko­ji us­pješ­no gra­di ka­ri­je­ru glaz­be­ni­ka. Ro­đe­ni Fi­li­pi­nac pod ime­nom A3 nas­tu­pa kao dan­ce pje­vač te je iz­dao i ne­ko­li­ko al­bu­ma, a sni­mio je i uvod­nu pje­smu za sa­pu­ni­cu ‘Ru­bi’, ko­ja je bi­la iz­nim­no po­pu­lar­na u u Hr­vat­skoj. Pos­lu­šav­ši nje­go­ve pje­sme ne Yo­uTu­beu eki­pa se ba­ci­la u oz­bilj­nu ras­pra­vu. - Ho­će li se ubu­du­će Le­do­vi sla­do­le­di rek­la­mi­ra­ti uz An­to­ni­je­ve pje­sme? Ka­ko će to zvu­ča­ti? Je li od­zvo­ni­lo Se­ve­ri­ni­nu pje­va­nju ‘Maxi­mo, da se ni­smo sre­li bi­la bi gre­ho­ta...’ - pi­ta­lo se ve­se­lo druš­tvo. A on­da se ja­vio glas ra­zu­ma i pro­tu­ma­čio da ni­je sve ta­ko cr­no ka­ko iz­gle­da. - Ako je pa­me­tan, Al­va­rez će Se­ve­ri­ni po­nu­di­ti da sni­me du­et. Ne­moj­mo se za­va­ra­va­ti, to mu je naj­lak­ši na­čin da se pros­la­vi. Nje­go­va naj­gle­da­ni­ja pje­sma na Yo­uTu­beu ima tek ne­što vi­še od 200.000 pre­gle­da, a Se­ve­ri­nin ‘Uno mo­men­to’ s Mi­nis­tar­ka­ma vi­še od 90 mi­li­ju­na pre­gle­da - objas­ni­la je obo­ža­va­te­lji­ca gos­po­đe Vuč­ko­vić. Htio sam tu ide­ju pre­ni­je­ti Se­ve­ri­ni­nu me­na­dže­ru To­mi­ci Pe­tro­vi­ću, ali još mi se ni­je ja­vio. Mo­žda je za­uzet jer već pre­go­va­ra s Al­va­re­zom?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.