In­s­pi­ra­ci­ju za sev­da­lin­ke cr­pim iz pi­sa­ma fa­no­va

Ne­po­nov­lji­vi Bo­žo Vre­ćo nas­tu­pa u ri­ječ­kom HNK Iva­na pl. Zaj­ca

24sata - Cafe 24 - - Show Stars -

Sva­ki dan do­bi­jem 50 po­ru­ka od obo­ža­va­te­lja i ja­ko mi je važ­no da na sve od­go­vo­rim. Važ­no mi je ima­ti ta­kav pri­san od­nos s obo­ža­va­te­lji­ma, ka­že umjet­nik Bo­žo Vre­ćo (33).

Ose­buj­ni au­tor i pje­vač sev­da­lin­ki iz Sa­ra­je­va nas­tu­pa u ri­ječ­kom Hr­vat­skom na­rod­nom ka­za­li­štu Iva­na pl. Zaj­ca 14. trav­nja. - U Ri­je­ci je uvi­jek po­seb­na at­mo­sfe­ra i ja­ko se ve­se­lim ri­ječ­koj pu­bli­ci. Za taj me grad ve­žu li­je­pe us­po­me­ne i pu­no dra­gih pri­ja­te­lja - re­kao nam je Vre­ćo, ko­ji će nas­tu­pa­ti s Mi­rom Na­vra­či­ćem i Mar­kom Lo­uisom, s ko­jim je već su­ra­đi­vao na dvi­je pje­sme na po­s­ljed­njem al­bu­mu. - S Mar­kom sam stvo­rio li­je­po pri­ja­telj­stvo ko­je re­zul­ti­ra div­nom glaz- bom. Na­dam se da će­mo su­ra­đi­va­ti i na mo­jem pe­tom al­bu­mu ko­ji tre­nu­tač­no pri­pre­mam - ka­že Vre­ćo. Glaz­be­nik je poz­nat po svo­jem ose­buj­nom obla­če­nju ko­je pre­la­zi gra­ni­ce spo­la i ro­da. Za sva­ki nas­tup sam osmiš­lja­va svoj kos­tim. Kre­ativ­ni Bo­žo je­dan je od ri­jet­kih auto­ra sev­da­ha, a in­s­pi­ra­ci­ju cr­pi pr­vens­tve­no iz se­be i svo­jih is­kus­ta­va. - Kad vi­dim ne­ku sta­ru fo­to­gra­fi­ju ili sli­ku, ili kad pro­či­tam knji­gu, sve me mo­že in­s­pi­ri­ra­ti, a kad pre­poz­nam tu ne­ku čež­nju ili me­lan­ko­li­ju, od­mah za­pi­šem me­lo­di­ju i sti­ho­ve - is­pri­čao nam je Vre­ćo. Na­rav­no, i u pi­smi­ma obo­ža­va­te­lja pro­na­đe se dra­go­cje­nih tre­nu­ta­ka ko­je se pre­tvo­re u emo­tiv­ne sev­da­lin­ke. - Jed­nom sam u an­tik­va­ri­ja­tu ku­pio sta­ru fo­to­gra­fi­ju, por­tret dje­voj­ke s po­čet­ka Dru­gog svjet­skog ra­ta. Na po­za­di­ni je bi­la na­pi­sa­na pje­sma za nje­zi­nu sim­pa­ti­ju. To me to­li­ko in­s­pi­ri­ra­lo da sam je obja­vio na druš­tve­nim mre­ža­ma, a on­da mi se ja­vi­la unu­ka te gos­po­đe i pos­la­la mi nje­zi­nu fo­to­gra­fi­ju. To je za­is­ta pre­div­no is­kus­tvo i pu­no mi zna­či ta­kav bli­zak od­nos s obo­ža­va­te­lji­ma - ka­že Vre­ćo do­da­ju­ći da mu se fa­no­vi čes­to po­vje­ra­va­ju u pi­smi­ma. - Mis­lim da osje­ća­ju mo­ju otvo­re­nost i lju­bav ko­ju im da­jem, pa mi to na ne­ki na­čin vra­ća­ju - ka­že. (inm)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.