Manekenka opet iz­ba­ci­la svog spor­ta­ša iz nji­ho­va sta­na

24sata - Cafe 24 - - Show Stars -

Biv­ša manekenka i biv­ši re­pre­zen­ta­ti­vac ne­dav­no su pu­ni­li me­dij­ske stup­ce ras­ta­vom na po­mo­lu. Pi­sa­lo se da se spor­taš is­e­lio iz sta­na u ko­jem su ži­vje­li, a da je ona on­dje os­ta­la ži­vje­ti s nji­ho­vom dje­com. Va­ša Ka­ti­ca kre­nu­la je ko­pa­ti ma­lo dub­lje. Ras­pi­ta­la se kod svo­jih poz­na­ni­ka što se toč­no do­go­di­lo i doz­na­la da je pri­ča pu­no, hmm, dos­lov­ce dub­lja. Da ne ka­žem “du­bo­ko gr­la­ta”. Manekenka je, na­ime, su­pru­gu u mo­bi­te­lu pro­naš­la snim­ku sek­sa s dru­gom dje­voj­kom, toč­ni­je ka­ko ga dru­ga dje­voj­ka oral­no za­do­vo­lja­va. Manekenka je mo­men­tal­no po­div­lja­la i iz­ba­ci­la ga iz sta­na. Na­kon to­ga otiš­la je na eg­zo­tič­no pu­to­va­nje iz­li­je­či­ti, ka­ko bi se rek­lo, du­šev­ne bo­li. No par se na­kon sve­ga ipak od­lu­čio po­mi­ri­ti zbog dje­ce. Od­nos­no, biv­ša manekenka da­la je spor­ta­šu dru­gu šan­su. Ni­je proš­lo ne­ko­li­ko tje­da­na i, ka­ko va­ša Ka­ti­ca ek­s­klu­ziv­no doz­na­je od do­bro upu­će­ne pri­ja­te­lji­ce, par se opet po­sva­đao. Biv­ša manekenka opet je iz­ba­ci­la su­pru­ga iz sta­na. Dru­ga sre­ća bi­la je krat­kog vi­je­ka. Što se toč­no do­go­di­lo ovaj put ni­je poz­na­to. Je­su li se ras­plam­sa­le sta­re stras­ti i manekenka je opros­ti­la, ali ne i za­bo­ra­vi­la spor­ta­šu nje­go­vu seks-afe­ru, ili je on opet pao na po­prav­nom is­pi­tu, ni­je poz­na­to. Do slje­de­ćeg či­ta­nja va­ša Ka­ti­ca će se po­tru­di­ti pro­ko­pa­ti ma­lo dub­lje, a bit će si­gur­no i no­vih pri­ča. Pro­lje­će je, a ono uvi­jek uno­si ne­mir, zar ne? Ćus.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.