Re­lju pam­ti­mo kao vr­hun­sko­ga glum­ca i šar­me­ra

24sata - Cafe 24 - - News -

NOVINARKU JE NA IN­TER­V­JUU DOČEKAO BESPRIJEKORNO ODJE­VEN I DA­RO­VAO JOJ BU­KET RU­ŽA

Oti­šao je Re­lja. Baš mi je žao, uvi­jek ću ga pam­ti­ti kao čo­vje­ka gos­pod­skih ma­ni­ra. Na po­čet­ku ka­ri­je­re do­bi­la sam za­da­tak na­pra­vi­ti in­ter­v­ju s Ba­ši­ćem. Bi­lo je to ne­du­go na­kon što je slo­mio kuk i prestao iz­la­zi­ti, pa mi je raz­go­vor za­ka­zao u nje­go­vu sta­nu. Doš­la sam u do­go­vo­re­no vri­je­me, a Re­lja me dočekao besprijekorno odje­ven, obri­jan i sa ši­ro­kim osmi­je­hom na li­cu. ‘Mi­los­ti­va, ovo je za vas’ re­kao mi je pru­ža­ju­ći ve­li­ki bu­ket cr­ve­nih ru­ža s ko­jeg je tog tre­nut­ka ski­nuo omot. Baš ona­ko ka­ko tre­ba po bon­to­nu, is­pri­ča­la mi je mla­da ko­le­gi­ca kad smo ču­li tuž­nu vi­jest. Do­da­la je da tek sad shva­ća ka­ko je bi­la pri­vi­le­gi­ra­na vi­dje­ti pre­kra­san stan gos­po­na Fu­li­ra. I ja sam se s po­koj­nim glum­cem čes­to sre­tao na ka­za­liš­nim pre­mi­je­ra­ma na ko­je je ne­umor­no od­la­zio sve dok ni­je pos­tao te­ško po­kre­tan zbog slom­lje­nog ku­ka. Kad sam čuo da nas je na­pus­tio, sje­tio sam se aneg­do­te ko­ju mi je is­pri­čao Bo­ra To­do­ro­vić: “Na do­dje­lu na­gra­de za ži­vot­no dje­lo po­zvao sam Re­lju. Kad se po­peo na sce­nu, šo­ki­rao je lju­de u pu­bli­ci. Re­kao je: ‘Mo­ram vam ot­kri­ti is­ti­nu o na­šem od­no­su. Svi pri­ča­ju da smo Bo­ra i ja pri­ja­te­lji, a ja sam je­dva dočekao da is­tek­ne nje­gov an­ga­žman u HNK Za­greb i da se vrati u Beograd’. Nas­tao je ta­jac, a Re­lja je za­tim še­ret­ski objas­nio: ‘Uz nje­ga ni­sam do­la­zio do iz­ra­ža­ja na sce­ni ni­ti kod dje­vo­ja­ka’. Za­gr­lio me i za­ra­dio ve­li­ki plje­sak. Uvi­jek je os­tao man­gup.”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.