Ha­lid Beš­lić: Svi mi pa­ti­mo zbog lju­ba­vi, i mla­di i sta­ri

24sata - Cafe 24 - - News -

Ha­lid Beš­lić (63), kralj sevdaha, ka­ko ga zo­vu, na­kon šest go­di­na po­nov­no do­la­zi u va­ra­ždin­sku Are­nu. Nje­gov zad­nji kon­cert u tom gra­du bio je re­kord­no ras­pro­dan i tra­ži­la se kar­ta vi­še.

- Taj­na je u mo­jim pje­sma­ma, ko­je lju­di vo­le i ko­je vo­le pje­va­ti sa mnom. Ta za­jed­nič­ka emocija je, vje­ru­jem, ne­što što lju­de iz­no­va priv­la­či da do­đu na kon­cert - ka­že Ha­lid. Pje­vač na­rod­ne glaz­be nastupa već če­ti­ri de­set­lje­ća, a nje­go­vu glaz­bu slu­ša­ju i mla­de ge­ne­ra­ci­je.

vje­ro­jat­no bli­ske i mla­di­ma. Lju­bav je uni­ver­zal­na te­ma, svi vo­li­mo i pa­ti­mo, i mla­di i sta­ri. Ne­kad sam vi­še pje­vao na­rod­nu glaz­bu, a da­nas bih to što pje­vam na­zvao et­no-pop, pa je i to

- Mo­je pje­sme su

mo­žda raz­log - ka­že Beš­lić. Kon­cert u Va­ra­ždi­nu je 16. trav­nja, a Ha­lid tvr­di da ne mo­že do­če­ka­ti da iz­a­đe na sce­nu i za­pje­va s pu­bli­kom. - Po­ne­kad je te­ško iz­vo­di­ti emo­tiv­ne pje­sme. Ipak, kad se po­ja­viš pred pu­bli­kom i poč­neš pje­va­ti te osje­tiš emo­ci­ju s nji­ho­ve stra­ne, sve to za­bo­ra­viš i mo­žeš sve. Mis­lim da i pu­bli­ka to vi­di i tru­dim se za­ma­ra­ti ih je­di­no pje­smom - ka­že pje­vač. Iako tvr­di da je “po­ni­kao” na sev­da­hu, u slo­bod­no vri­je­me slu­ša raz­nu glaz­bu. - Mla­di glaz­be­ni­ci su uvi­jek oni ko­ji do­no­se ne­što no­vo i svje­že, flek­si­bil­ni­ji su. Mi sta­ri­ji se ma­lo te­že pri­la­go­đa­va­mo no­vi­jim tren­do­vi­ma i tre­ba nam vi­še vre­me­na da pri­hva­ti­mo no­vo ili da se od­lu­či­mo mi­je­nja­ti ne­što u svo­joj glaz­bi. Mla­di­ma bih dao sa­vjet da ono što osje­ća­ju go­vo­re kroz glaz­bu, bit­no je da se osje­ti emocija i poruka u pje­smi, neo­vis­no o ko­joj vr­sti glaz­be se ra­di - ka­že Ha­lid. Ne­dav­no se po­ža­lio da mu je ova tur­ne­ja mo­žda po­s­ljed­nja, zbog na­ru­še­na zdrav­lja. Upla­ši­li su ga lo­ši na­la­zi kr­vi.

- Še­ćer je uči­nio svo­je

- ka­že Beš­lić, ko­ji je 2009. imao te­šku pro­met­nu ne­sre­ću. Ne­dav­no je iz­dao pje­smu “Ja bez te­be ne mo­gu da ži­vim”, ko­jom je naj­a­vio 17. al­bum. - Vje­ro­jat­no će iz­a­ći još je­dan no­vi singl, a al­bum, ako Bog da, iz­la­zi kra­jem go­di­ne - ka­že Ha­lid. (mć)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.