Ni­je htje­la jes­ti pr­šut­pa­ju­je dra­gi pljus­nuo ures­to­ra­nu

24sata - Cafe 24 - - News -

Ovo je vjen­ča­nje iz baj­ke, ko­men­ti­ra­la je že­na u fri­ze­ra­ju po­ka­zu­ju­ći fri­zer­ki no­vi­ne u ko­ji­ma je objav­lje­na vi­jest da su se biz­ni­smen i ma­ne­ken­ka ko­ja neo­do­lji­vo pod­sje­ća na nje­go­vu pr­vu že­nu iz­ne­na­da vjen­ča­li u eg­zo­tič­noj zem­lji. - Ne mo­gu vje­ro­va­ti! - rek­la mi je pri­ja­te­lji­ca dok smo če­ka­le na red. - Za­što? Pa ni­je to pr­vi brak u ko­jem je muž dva­de­se­tak go­di­na sta­ri­ji od že­ne - od­go­vo­ri­le smo joj u glas. Shva­tiv­ši da je svi slu­ša­ju, pri­ja­te­lji­ca je ne­ka­ko ne­uvjer­lji­vo rek­la da nju to uvi­jek šo­ki­ra. Tek kad smo iz­aš­li, po­vje­ri­la mi je so­čan trač. - Vi­dje­la sam je jed­ne no­ći pri­je ne­ko­li­ko tje­da­na ka­ko je upla­ka­na doš­la mo­joj zna­ni­ci u ka­fić. Bi­la je ja­ko uz­ru­ja­na i kroz su­ze go­vo­ri­la da će na­pus­ti­ti po­du­zet­ni­ka jer ju je osra­mo­tio u res­to­ra­nu. Bio je lju­tit što ni­je htje­la jes­ti pr­šut ko­ji je na­ru­čio i opa­lio joj plju­sku. Vlas­ni­ca ka­fi­ća ju je tje­ši­la, a ma­ne­ken­ka joj se dru­go ju­tro ja­vi­la i rek­la da su pre­ki­nu­li - is­pri­ča­la mi je pri­ja­te­lji­ca ču­de­ći se ka­ko su se na­kon to­ga po­mi­ri­li. Na­dam se da je po­du­zet­nik krat­kog fi­ti­lja, ko­ji je ne­koć bio us­pje­šan u bo­ri­lač­kim spor­to­vi­ma, shva­tio da se ta­ko ne mo­že po­na­ša­ti pre­ma že­ni te se is­kre­no po­ka­jao i ti­me je us­pio na­go­vo­ri­ti da mu sve opros­ti i da mu se vrati. Ni­je joj valj­da mo­tiv bi­lo obe­ća­nje s po­čet­ka nji­ho­ve ve­ze kad joj je re­kao da će od nje svo­jim nov­cem i ve­za­ma na­pra­vi­ti pje­va­či­cu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.