Pje­va­či­ca već raz­miš­lja o bra­ku s Ro­dri­gu­ezom

24sata - Cafe 24 - - News -

Pje­va­či­ca Jen­ni­fer Lo­pez (47) je deč­ka, biv­šeg bej­z­bej­z­bo­la­ša Alexa Ro­dri­gu­eza (41) upu­poz­na­la s bli­zan­ci­ma­zan­ci­ma Em­mom i Maxi­mi­li­anom (9), ko­je ima iz bbra­ka s glaz­be­ni­kom­kom Mar­com AnAn­t­honyjem (48).

- Alex je di­van mu­ška­racm i pra­vi džen­tl­men. OsvoO­svo­jio je mo­ju obi­telj­telj - rek­la je JJen­ni­fer. Spor­ta­ša je ne­dav­non upoz­na­la i sa svo­jom maj­kom Gu­ada­lu­pe­lu­pe Ro­drigRo­dri­gu­ez, a Alex ih je odveo u lu­luk­suz­ni nju­jor­ški res­to­ran.

o bra­ku, ali joj ni­jen la­ko zbog dje­ce­ce - re­kre­kao je iz­vor bli­zak pje­va­či­pje­va­či­ci. La­ti­no zvi­jez­da iza se­be ima tri pro­pa­la bra­ka. Pr­vi su­pru­su­prug bio joj je Ku­ba­nac­ba­nac OjanOja­ni Noa (42), a brak je trajao go­di­nu­go da­na.

- Već raz­raz­miš­lja

Na sudu su za­vr­ši­li 2006. go­di­ne jer je Noa htio obja­vi­ti knji­gu s de­ta­lji­ma iz nji­ho­va brač­nog ži­vo­ta. Do­bio je za­bra­nu obja­ve, a nje­zi­nu od­vjet­ni­ku mo­rao je pre­da­ti sve ko­pi­je knji­ge.

Brak s ple­sa­čem Cri­som Jud­dom (47), ko­ji je bio u spo­tu za pje­smu “Lo­ve Don’t Cost A Thing”, ta­ko­đer je trajao go­di­nu da­na, a na­kon ra­zvo­da bi­la je u ve­zi s glum­cem Be­nom Af­flec­kom (44). Af­fleck joj je da­ro­vao 6-ka­rat­ni di­ja­mant­ni pr­sten vri­je­dan 8 mi­li­ju­na ku­na. Pre­ki­nu­li su 2004., a is­te go­di­ne uda­la se za Mar­ca An­t­honyja. Par je do­bio bli­zan­ce, a ča­so­pis Pe­ople pla­tio im je 40 mi­li­ju­na ku­na za nji­ho­vu fo­to­gra­fi­ju. An­t­hony i Lo­pez ra­zve­li su se 2014. go­di­ne. Lo­pez je kra­jem ožuj­ka tu­žio pro­izvo­đač sa­mo­ba­lan­si­ra­ju­ćih da­sa­ka ho­ver­bo­ard jer ih ni­je rek­la­mi­ra­la po ugo­vo­ru. Is­po­ru­či­li su 42 da­ske za nju i ple­sa­če. Tra­že oko 380.000 kn od­šte­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.